intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm đường tròn 10 Nguyễn Thế Thu

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

179
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm đường tròn 10 Nguyễn Thế Thu nhằm giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm đường tròn 10 Nguyễn Thế Thu

  1. Tr c nghi m Hình gi i tích ðƯ NG TRÒN Câu 1: ðư ng tròn (C ) : x 2 + y 2 − 2 2 x + y − 1 = 0 có tâm là 1 1 1 I. I ( 2; −1) II. I ( 2; ) III. I ( 2; − ) IV. (− 2; ) 2 2 2 Câu 2: ði m I (2;1) là tâm c a ñư ng tròn nào sau ñây 5 I. x 2 + y 2 + 4 x + 2 y + 1 = 0 II. 3 x 2 + 3 y 2 − 12 x − 6 y + =0 7 III. x 2 + y 2 − 4 x + 2 y − 1 = 0 IV. x 2 + y 2 + 4 x − 2 y − 3 = 0 Câu 3: ðư ng tròn (C ) :8 x 2 + 8 y 2 − 8 x + 4 y − 1 = 0 có bán kính là 11 7 I. R = 21 II. R = III. R = IV. K t qu khác 2 4 Câu 4: Trong các ñư ng tròn sau, ñư ng tròn nào có bán kính l n nh t 1 I. 2 x 2 + 2 y 2 − x − 1 = 0 II. x 2 + y 2 − x + y − = 0 3 III. x 2 + y 2 + 4 x − 3 y − 2 = 0 IV. 3 x 2 + 3 y 2 − 12 x + 19 y − 2 = 0 Câu 5: ðư ng tròn (C ) : 2 x + 2 y − 3 x + 4 y + 2 = 0 có: 3 11 3 3 I. Tâm I ( ; −2) và bán kính R = II. Tâm I ( ; −1) và bán kính R = 2 2 4 16 3 3 3 3 III. Tâm I (− ;1) và bán kính R = IV. Tâm I ( ; −1) và bán kính R = 4 4 4 4 Câu 6: Phương trình nào sau ñây là phương trình ñư ng tròn I. x 2 + y 2 − 2 xy + y − 1 = 0 II. x 2 − y 2 − 2 x + 4 y − 1 = 0 III. 2 x 2 + 2 y 2 − x + y + 2 3 − 3 5 = 0 IV.x 2 + y 2 − x + 2 y + 3 = 0 Câu 7: ðư ng tròn tâm I (1;2) , bán kính R = 1 có phương trình là I. ( x + 1)2 + ( y − 2) 2 − 1 = 0 II. x 2 + y 2 − 2 x − 4 y + 4 = 0 III. ( x − 1) 2 + ( y + 2)2 = 1 IV. x 2 + y 2 − 2 x − 4 y − 1 = 0 Câu 8: Cho A(1;2), B (−5;4), C (−1;6) . a) Phương trình ñư ng tròn ñư ng kính AC là: I. x 2 + ( y − 4)2 = 5 II. x 2 + y 2 + 4 x − 6 y + 3 = 0 III. x 2 + y 2 − 8 x − 10 IV. x 2 + y 2 + 4 x + 8 y + 3 = 0 b) ðư ng tròn tâm A ñi qua B có phương trình là I. x 2 + y 2 − 2 x − 4 y − 35 = 0 II. x 2 + y 2 − 2 x − 4 y − 45 = 0 III. ( x + 1)2 + ( y + 2)2 = 40 IV. ( x − 1) 2 + ( y − 2) 2 = 10 c) ðư ng tròn ngo i ti p tam giác ABC có phương trình là
  2. Tr c nghi m Hình gi i tích I. x 2 + y 2 + 4 x − 6 y + 3 = 0 II. ( x − 2)2 + ( y − 3)2 = 5 III. ( x + 2)2 + ( y − 3)2 = 40 IV. x 2 + y 2 + 4 x + 6 y − 3 = 0 Câu 9: ðư ng tròn tâm I (2;3) và ti p xúc v i ñư ng th ng 3 x + 4 y − 1 = 0 có bán kính 17 289 17 289 I. R = II. R = III. R = IV. R = 5 25 25 5 Câu 10: Các ñư ng th ng sau ñư ng th ng nào ti p xúc v i ñư ng tròn: ( x − 1) 2 + ( y − 1) 2 = 1 I. x + y + 1 = 0 II. y − 2 = 0 III. x + 2 = 0 IV. 4 x − 3 y + 9 = 0 Câu 11: Trong các ñư ng tròn sau ñư ng tròn nào ti p xúc v i ñ/t: 4 x + 3 y − 2 = 0 I. x 2 + y 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 II. ( x − 3)2 + ( y + 1) 2 = 1 III. x 2 + ( y − 1) 2 = 1 IV. ( x − 1) 2 + y 2 = 1 Câu 12: Ti p tuy n c a ñư ng tròn (C ) : ( x − 1)2 + ( y − 2)2 = 1 t i M (2;2) có phương trình: I. x − 2 y + 2 = 0 II. 2 x − y − 2 = 0 III. y − 2 = 0 IV. x − 2 = 0 Câu 13: Phương trình nào sau ñây là phương trình ñư ng tròn ? I. x 2 + y 2 + 2 = 0 II. x 2 +4 y 2 = 4 III. x 2 + y 2 − 4 xy + 2 y − 3 = 0 IV. x 2 + y 2 + 4 x = 0 Câu 14: Phương trình nào sau ñây không ph i là phương trình ñư ng tròn ? I. x2 + y2 – 4x + 2y + 2 = 0 II. x2 + y2 – 4mx + 2y + m = 0 III. 2x2 + 2y2 – 4x + 2y – 3 = 0 IV. x2 + y2 + 4x – 2y + 7 = 0 Câu 15:ðư ng tròn ñi qua ñi m M(2; 1) và ti p xúc v i tr c hoành t i ñi m (1; 0) có phương trình? I. (x – 1)2 + (y – 1)2 = 1 II. (x – 2)2 + (y – 2)2 = 1 III. (x – 1)2 + (y + 1)2 = 5 IV. (x + 5)2 + (y + 5)2 = 25 Câu 16: Phương trình tr c ñ ng phương c a hai ñư ng tròn : x2 + y2 + 2x – y + 1 = 0 và x2 + y2 – 6x – 2y + 1 = 0 là : I. 8x + y = 0 II. 8x + y + 2 = 0 III. –4x – 3y + 2 = 0 IV. 8x – y = 0 2 2 2 Câu 17: ð phương trình x + y + 2(2m – 3)x – (2m + 2)y + 4m – 4m + 2 = 0 là phương trình c a m t ñư ng tròn thì giá tr c a m ph i là : I. 2 < m < 4 II. m < 2 ho c m > 4 III. m = –2 hay m = –4 IV. m –2 Câu 18: ðư ng tròn tâm I(4; –2) ti p xúc v i tr c hoành có phương trình là : I. (x – 4)2 + (y + 2)2 = 16 II. (x + 4)2 + (y – 2)2 = 4 III. (x – 4)2 + (y + 2)2 = 2 IV. (x – 4)2 + (y + 2)2 = 4 Câu 19: ðư ng tròn tâm I(2; –1), bán kính R = 3 có phương trình là : I. x2 + y2 + 4x – 2y = 0 II. x2 + y2 – 4x – 2y + 9 = 0 III. x2 + y2 – 4x + 2y – 4 = 0 IV. x2 + y2 – 4x + 2y + 4 = 0 Câu 20: ði m O n m bên trong ñư ng tròn : x2 + y2 – 6x + 4y + m(m – 4) = 0 thì tham s m ph i th a ñi u ki n : I. 0 < m < 4 II. m < 0 ho c m > 4 III. m = 0 ho c m = 4 IV. m ≤ 0 ho c m ≥ 4
  3. Tr c nghi m Hình gi i tích Câu 21: Phương tích c a ñi m M(–1; 3) ñ i v i ñư ng tròn ñư ng kính AB v i A(1; 4) và B(5; –2) là : I. 33 II. 20 III. –7 IV. 7 2 2 Câu 22: Ti p tuy n c a ñư ng tròn x + y – 4x + 2 = 0 t i ñi m M(1; –1) có phương trình là : I. x – y – 2 = 0 II. x + y = 0 III. –x – y + 4 = 0 IV. –x – y – 4 = 0 Câu 23: Các phương trình sau, ñâu không là phương trình ñư ng tròn I. x 2 + y 2 + 4 x − 6 y − 5 = 0 II. 4 x 2 + 4 y 2 + 2 x − 2 y + 1 = 0 III. x 2 + y 2 + 3 x + 5 y + 1 = 0 IV. 5 x 2 + 5 y 2 − 3 x + 4 y + 1 = 0 Câu 24: ðư ng tròn (C): x 2 + y 2 − 4 x + 2 y − 4 = 0 có tâm là I. I (2; −1) II. I (−2; −1) III. I (2;1) IV. I (1;2) Câu 25: ðư ng tròn (C):16 x 2 + 16 y 2 + 16 x − 8 y − 11 = 0 có bán kính là 12 4 I. R = II. R = III. R = 1 IV. R = 2 V. M t ñáp án khác 9 5 Câu 26: Tìm m ñ phương trình x 2 + y 2 − 2mx + 2 = 0 là phương trình ñư ng tròn m < 0 m ≤ 0 I.  II.  III. m ≥ 2 IV. m > 0 V. ðáp án khác m > 2 m ≥ 2 Câu 27: ðư ng tròn ñư ng kính AB v i A(1;1), B(7;5) có phương trình là I. ( x + 4)2 + ( y − 3) 2 = 13 II. ( x − 4)2 + ( y + 3)2 = 13 III. x 2 + y 2 − 8 x − 6 y + 12 = 0 IV. x 2 + y 2 + 8 x + 6 y + 10 = 0 Câu 28: Phương trình ñư ng ñư ng tròn ñi qua A(2;-3) có tâm I(-2;3) là I. x 2 + y 2 + 4 x − 6 y − 39 = 0 II. x 2 + y 2 + 4 x + 6 y + 2 = 0 III. x 2 + y 2 − 4 x − 6 y − 23 = 0 IV. x 2 + y 2 − 4 x + 6 y + 1 = 0 Câu 29: ðư ng tròn có tâm I(-1;2) và ti p xúc v i ñ/t d : x − 2 y + 7 = 0 có p/trình là 4 4 I. ( x + 1)2 + ( y − 3)2 = II. ( x + 1)2 + ( y − 2)2 + =0 7 5 III. 5 x 2 + 5 y 2 + 10 x − 20 y + 21 = 0 IV. 4 x 2 + 4 y 2 + 8 x − 16 y + 11 = 0 Câu 30: Phương trình ñư ng tròn ñi qua ba ñi m A(1;2), B(5;2), C (1; −3) là I. x 2 + y 2 − 6 x + y − 1 = 0 II. x 2 + y 2 + 6 x + y + 1 = 0 III. x 2 + y 2 + x + 6 y + 1 = 0 IV. x 2 + y 2 − x + 6 y − 1 = 0 Câu 31: Tìm m ñ ñư ng th ng (d): (m − 1) x − y − m = 0 ti p xúc v i ñư ng tròn có phương trình x 2 + y 2 − 4 x + 4 y + 7 = 0 I. m = 2 II. m = −1 III. m = −1 và m = 2 IV. m = 0 V. M t ñáp án khác Câu 32: Ti p tuy n c a ñư ng tròn (C): x + y − 4 x + 8 y − 5 = 0 t i A(-1;0) là 2 2 I. 3 x + 4 y + 3 = 0 II. 4 x − 3 y + 3 = 0 III. 3 x − 4 y + 3 = 0 IV. 4 x + 3 y + 3 = 0
  4. Tr c nghi m Hình gi i tích Câu 33: Phương trình ti p tuy n c a ñư ng tròn (C): x 2 + y 2 − 4 x + 8 y − 5 = 0 song song v i ñư ng th ng 4 x + 3 y + 1 = 0 là I. 4 x + 3 y + 29 = 0 II. 4 x + 3 y + 21 = 0 III. 3 x − 4 y + 29 = 0 IV. 3 x − 4 y − 21 = 0 Câu 34: Qua A(1;5) có bao nhiêu ti p tuy n k ñ n ñư ng tròn: (x-1)2+(y+1)2=1 I. 1 II. 2 III. 3 IV. Không có ti p tuy n nào Câu 35: Ti p tuy n c a ñư ng tròn ( x + 1) 2 + ( y − 2) 2 = 9 ñi qua M(2;-1) là I. x + y + 1 = 0 và x − y + 2 = 0 II. x + 1 = 0 và y + 2 = 0 III. x = 2 và y = −1 IV. 2 x + y + 1 = 0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=179

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2