intTypePromotion=1
ADSENSE

trắc nghiệm ôn tập Sinh học: Lai một cặp tính trạng

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

62
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LAI M T C P TÍNH TR NG Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) ð c ñi m nào dư i ñây c a ñ u Hà Lan là không ñúng: T th ph n ch t ch Không th ti n hành giao ph n gi a các cá th khác nhau Có nhi u c p tính tr ng tương ph n Cho s lư ng cá th th h sau l n B V i 2 alen...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: trắc nghiệm ôn tập Sinh học: Lai một cặp tính trạng

 1. LAI M T C P TÍNH TR NG ð c ñi m nào dư i ñây c a ñ u Hà Lan là không ñúng: Câu 1 T th ph n ch t ch A) Không th ti n hành giao ph n gi a các cá th khác nhau B) Có nhi u c p tính tr ng tương ph n C) Cho s lư ng cá th th h sau l n D) B ðáp án V i 2 alen B; b trong qu n th c a loài s có nh ng ki u gen bình thư ng sau: Câu 2 BB, bb A) B, b B) Bb C) BB, Bb, bb D) -D ðáp án S thay ñ i vai trò c a b m trong quá trình lai ñư c g i là phương pháp Câu 3 Lai thu n ngh ch A) Lai phân tích B) Phân tích cơ th lai C) T p giao D) A ðáp án C p lai nào dư i ñây ñư c xem là lai thu n ngh ch? Câu 4 A) Aa aa x x & Aa AA B) AA x aa x & AA aa C) Aa AA x x & aa aa D) AA x aa x & aa AA D ðáp án Th nào là lai 1 c p tính tr ng? Câu 5 Phép lai trong ñó c p b m ñem lai khác bi t nhau v 1 c p tính tr ng tương A) ph n Phép lai trong ñó c p b m thu n ch ng ñem lai khác bi t nhau v 1 c p tính B) tr ng Phép lai trong ñó c p b m thu n ch ng ñem lai khác bi t nhau v 1 c p tính C) tr ng tương ph n Phép lai trong ñó c p b m ñem lai khác bi t nhau v 1 c p tính tr ng D) C ðáp án ð nh lu t Menden 1 còn g i là ñ nh lu t ……….; tính tr ng ñư c bi u hi n Câu 6 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 2. F1 là tính tr ng …….; tính tr ng kia không bi u hi n ñư c g i là tính tr ng……. ð ng tính; trung gian; l n A) Phân tính; tr i; l n B) ð ng tính; tr i; l n C) Phân tính; trung gian; tr i ho c l n D) C ðáp án Theo ñ nh lu t Menden 1: Câu 7 Khi lai gi a 2 b m khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n thì các cơ th A) lai th h F1 ch bi u hi n tính tr ng c a 1 bên b ho c m Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng thì các cơ thê lai th h F1 ch bi u hi n B) tính tr ng c a 1 bên b ho c m Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n C) thì các cơ th lai th h F1 ch bi u hi n tính tr ng c a 1 bên b ho c m Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n D) thì các cơ thê lai th h F1 ñ u ñ ng tính C ðáp án Theo ñ nh lu t Menden 2 Câu 8 Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n thì A) F2 sau khi cho F1 t th ho c giao ph n v i nhau, ñ u xu t hi n 2 lo i tính tr ng tr i và l n theo t l trung bình 3 tr i : 1 l n Khi lai gi a 2 b m khác nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n thì F2 sau khi B) cho F1 t th ho c giao ph n v i nhau, ñ u xu t hi n 2 lo i tính tr ng tr i và l n theo t l trung bình 3 tr i : 1 l n Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng thì F2 sau khi cho F1 t th ho c giao C) ph n v i nhau, ñ u xu t hi n 2 lo i tính tr ng tr i và l n theo t l trung bình 3 tr i : 1 l n Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n thì D) F2 sau khi cho F1 t th ho c giao ph n v i nhau, ñ u xu t hi n 2 lo i tính tr ng tr i và l n theo t l trung bình 3 tr i : 1 l n A ðáp án Theo Menden các tính tr ng ñư c xác ñ nh b i các…….và có hi n tư ng…… Câu 9 khi F1 hình thành giao t : Gen; giao t thu n khi t A) Nhân t di truy n; phân ly c a c p alen B) Gen; phân ly ng u nhiên C) Nhân t di truy n; giao t thu n khi t D) D ðáp án hoa d lan, khi lai gi a 2 th hoa d lan thu n ch ng: th hoa ñ (AA) v i Câu 10 hoa tr ng (aa) thì F1 thu ñư c các cây ñ ng lo t có hoa màu h ng. Tính tr ng màu hoa h ng ñư c g i là: Tính tr ng trung gian A) Tính tr ng tr i không hoàn toàn B) Tính tr ng tr i C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 3. A, B ñúng D) -D ðáp án Tr i không hoàn toàn là hi n tư ng di truy n: Câu 11 Trong ñó ki u hình c a cơ th F2 bi u hi n tính tr ng trung gian gi a b và m A) Trong ñó ki u hình c a cơ th lai F1 bi u hi n tính tr ng trung gian gi a b và B) m Trong ñó ki u hình c a cơ th lai F1 bi u hi n tính tr ng c a c b và m C) Trong ñó ki u hình c a cơ th F2 bi u hi n tính tr ng c a c b và m D) B ðáp án ðiêù ki n nghi m ñúng cho ñ nh lu t ñ ng tính và phân tính c a Menden: Câu 12 b m thu n ch ng và khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n A) Tính tr ng ch do 1 c p gen quy ñ nh và tính tr ng tr i ph i tr i hoàn toàn B) Ph i phân tích trên 1 lư ng cá th l n C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án ði u ki n nào dư i ñây không ph i là nghiêm ñúng cho ñ nh lu t ñ ng tính và Câu 13 phân tính c a Menden: B m thu n ch ng và khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n A) Tính tr ng ch do 1 c p gen quy ñ nh B) Ph i phân tích trên 1 lư ng cá th l n C) Các cá th ph i có kh năng s ng như nhau m c dù ki u gen khác nhau D) B ðáp án Trong trư ng h p tr i không hoàn toàn, khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác Câu 14 nhau 1 c p tính tr ng tương ph n sau ñó cho F1 t th ho c giao ph n thì F2 s xu t hi n t l phân tính: 3:1 A) 1:1 B) 1:2:1 C) 1 : 1 :1 :1 D) C ðáp án Trong trư ng h p tr i hoàn toàn, khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau Câu 15 1 c p tính tr ng tương ph n sau ñó cho F1 t th ho c giao ph n thì F2 s xu t hi n t l phân tính: 3:1 A) 1:1 B) 1:2:1 C) 1 : 1 :1 :1 D) A ðáp án Trong trư ng h p gen tr i không hoàn toàn, t l phân tính 1 : 1 F1 s xu t Câu 16 hi n trong k t qu c a phép lai: Aa x Aa A) Aa x aa x AA x Aa B) AA x Aa x AA x aa C) AA x aa D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 4. B ðáp án Menden ñã gi i thích ñ nh lu t phân tính b ng hi n tư ng giao t thu n khi t, Câu 17 theo hi n tư ng này: Cơ th lai F1 cho ra nh ng giao t lai gi a b và m A) Cơ th lai F1 không cho ra nh ng giao t lai mà là nh ng giao t mang nhân B) t di truy n nguyên v n trư c ñó nh n t b m Cơ th lai F1 cho ra ch thu n 1 lo i giao t C) Cơ th lai F2 nh n các giao t mang nhân t di truy n gi ng nhau t F1 D) B ðáp án Cơ s t bào h c c a ñ nh lu t phân tính là: Câu 18 S phân ly ng u nhiên c a c p NST ñ ng d ng mang gen trong gi m phân và A) t h p t do chúng trong th tinh S ti p h p và trao ñ i chéo c a c p NST ñ ng d ngtrong gi m phân và t B) h p t do c a chúng trong th tinh kh năng t nhân ñôi c a c p NST ñ ng d ng trư c khi bư c vào gi m phân C) S phân ly ng u nhiên c a c p NST ñ ng d ng mang gen trong nguyên phân D) và t h p t do c a chúng trong th tinh A ðáp án ð có th xác ñ nh ñư c cơ th mang ki u hình tr i là ñ ng h p hay d h p Câu 19 ngư i ta dùng phương pháp: Phân tích cơ th lai A) T p giao B) Lai phân tích C) Lai thu n ngh ch D) C ðáp án Lai phân tích là phép lai: Câu 20 Thay ñ i vai trò c a b m trong qua trình lai d phân tích vai trò c a b và A) m trong quá trình di truy n các tính tr ng Gi a 1 cá th mang ki u gen ñ ng h p tr i v i m t cá th mang ki u gen ñ ng B) h pl n Gi a 1 cá th mang ki u gen d h p v i 1 cá th mang ki u gen ñ ng h p l n C) Gi a 1 cá th mang tính tr ng tr i v i 1 cơ th mang tính tr ng l n ñ ki m tra D) ki u gen D ðáp án Trong lai phân tích làm th nào ñ bi t cá th mang tínhtr ng tr i ñem lai là Câu 21 ñ ng h p hay d h p? N u th h lai ñ ng tính ch ng t cá th mang ki u hình tr i có ki u gen ñ ng A) hp N u th h lai phân tính ch ng t cá th mang ki u hình tr i có ki u gen ñ ng B) hp N u th h lai phân tính ch ng t cá th mang ki u hình tr i có ki u gen d C) hp N u th h lai ñ ng tính ch ng t cá th mang ki u hình tr i có ki u gen d D) hp http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 5. C ðáp án ð bi t tính tr ng nào là tr i, tính tr ng nào là l n, ngư i ta th c hi n cách sau: Câu 22 Cho lai phân tích gi a cơ th mang tính tr ng này v i cơ th mang tính tr ng A) kia Cho lai gi a 2 cơ th thu n ch ng có tínhtr ng khác nhau, tính tr ng nào xu t B) hi n F1 là tính tr i Cho các cây thu n ch ng t th và theo dõi qua nhi u th h C) Cách A, B ñ u ñúng D) B ðáp án M t th tínhtr ng do 2 gen alen chi ph i, n u gent r i di truy n theo ki u tr i Câu 23 không hoàn toàn thì hi n tư ng này s ñư c xác ñ nh khi: Tính tr ng ñó g m có 3 tính tr ng tương ng A) Lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau b i 1 c p tính tr ng tương ph n xu t B) hi n F1 ñ ng lo t xu t hi n tính tr ng trung gian Khi lai gi a 2 cá th b m thu n ch ng khác nhau 1 c p tính tr ng tương ph n C) thì F2 s xu t hi n t l phân tính 1 : 2 : 1 T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Vi c s d ng cá th F1 làm gi ng s d n ñ n k t qu : Câu 24 Duy trì ñư c s n ñ nh c a các tính tr ng qua các th h A) T o ra hi n tư ng ưu th lai B) Cá th F2 b b t th C) D n ñ n hi n tư ng phân tính làm m t ñi s n ñ nh c a gi ng D) D ðáp án T i sao không dùng cơ th lai F1 ñ nhân gi ng? Câu 25 Do F1 có kh năng s ng th p hơn so v i các cá th th h P A) Do F1 có tính di truy n không n ñ nh, th h sau s phân ly B) Do F1 th hi n ưu th lai có ích cho s n xu t C) Do F1 t p trung ñư c các tính tr ng có l i cho b m D) B ðáp án cà chua tính tr ng màu qu do 1 c p gen quy ñ nh, ti n hành lai 2 th cà Câu 26 chua thu n ch ng qu ñ và qu vàng ñư c F1 toàn qu ñ sau ñó cho F1 lai v i nhau ñư c F2: Gi s tính tr n qu màu ñ do 2 alen D, d chi ph i. Khi lai F1 v i 1 cây qu ñ F2 s ñư c th h sau theo t l ki u gen: 1DD : 1Dd A) 1DD : 2Dd : 1dd B) 1Dd : 1dd C) A, B ñúng D) -D ðáp án cà chua tính tr ng màu qu do 1 c p gen quy ñ nh, ti n hành lai 2 th cà Câu 27 chua thu n ch ng qu ñ và qu vàng ñư c F1 toàn qu ñ sau ñó cho F1 lai v i nhau ñư c F2: Khi lai gi a F1 v i 1 cây qu ñ F2 th h sau s xu t hi n t l phân tính: http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 6. Toàn qu ñ A) 1 qu ñ , 1 qu vàng B) 3 qu ñ , 1 qu vàng C) C, D ñúng D) -D ðáp án cà chua tính tr ng màu qu do 1 c p gen quy ñ nh, ti n hành lai 2 th cà Câu 28 chua thu n ch ng qu ñ và qu vàng ñư c F1 toàn qu ñ sau ñó cho F1 lai v i nhau ñư c F2: Khi cho lai gi a các cây có qu vàng v i nhau F2 s thu ñư c k t qu Toàn qu ñ A) 1 qu ñ , 1 qu vàng B) 3 qu ñ , 1 qu vàng C) Toàn vàng D) D ðáp án cà chua tính tr ng màu qu do 1 c p gen quy ñ nh, ti n hành lai 2 th cà Câu 29 chua thu n ch ng qu ñ và qu vàng ñư c F1 toàn qu ñ sau ñó cho F1 lai v i nhau ñư c F2: Khi lai phân tích các cây, F1, F2 s xu t hi n các qu : Toàn qu ñ A) 1 qu ñ , 1 qu vàng B) 3 qu vàng, 1 qu ñ C) Toàn vàng D) B ðáp án ngư i m t nâu (N) là tr i ñ i v i m t xanh (n): Câu 30 B m t nâu, m m t nâu, sinh con có ñ a m t nâu, có ñ a m t xanh, ki u gen c a b m s là: ð u có ki u NN A) ð u có ki u Nn B) B có ki u gen NN, m có ki u gen Nn ho c ngư c l i C) B có ki u gen NN, m có ki u gen nn ho c ngư c l i D) B ðáp án ngư i m t nâu (N) là tr i ñ i v i m t xanh (n): Câu 31 B m t nâu, m m t nâu sinh con trai m t nâu, b m có ki u gen: ð u có gen NN A) ð u có gen Nn B) B có ki u gen NN, m có ki u gen Nn ho c ngư c l i C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án ngư i m t nâu (N) là tr i ñ i v i m t xanh (n): Câu 32 B m t nâu, m m t xanh, sinh con m t nâu, b m có ki u gen: B có ki u gen NN, m có ki u gen nn A) B có ki u gen Nn, m có ki u gen nn B) B m ñ u có ki u gen Nn C) A, B ñúng D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 7. -D ðáp án hoa ph n ki u gen ñ ng h p DD quy ñ nh màu hoa ñ , Dd quy ñ nh màu Câu 33 hoa h ng và dd quy ñ nh màu hoa tr ng. Lai phân tích cây có màu hoa ñ th h sau s xu t hi n t l ki u hình 1 ñ , 1 h ng A) 1 h ng, 1 tr ng B) Toàn ñ C) Toàn h ng D) D ðáp án hoa ph n ki u gen ñ ng h p DD quy ñ nh màu hoa ñ , Dd quy ñ nh màu Câu 34 hoa h ng và dd quy ñ nh màu hoa tr ng. Ti n hành lai gi a 2 cây hoa màu h ng th h sau s xu t hi n t l phân tính: Toàn h ng A) Toàn ñ B) 3 ñ : 1 tr ng C) 1 ñ : 2 h ng : 1 tr ng D) D ðáp án hoa ph n ki u gen ñ ng h p DD quy ñ nh màu hoa ñ , Dd quy ñ nh màu Câu 35 hoa h ng và dd quy ñ nh màu hoa tr ng. Phép lai gi a cây hoa h ng v i hoa tr ng s xu t hi n t l ki u hình: 1 h ng : 1 tr ng A) 1 ñ : 1 tr ng B) 1 ñ : 1 h ng C) 1 ñ : 2 h ng : 1 tr ng D) A ðáp án Ki u gen c a cá chép kính là Aa, cá chép v y là aa, ki u gen ñ ng h p t AA Câu 36 làm tr ng không n . Phép lai gi a cá chép kính s làm xu t hi n ki u hình: Toàn cá chép kính A) 3 cá chép kính : 1 cá chép v y B) 1 cá chép kính : 1 cá chép v y C) 2 cá chép kính : 1 cá chép v y D) D ðáp án Ki u gen c a cá chép kính là Aa, cá chép v y là aa, ki u gen ñ ng h p t AA Câu 37 làm tr ng không n . ð có s n lư ng cá cao nh t ph i ch n c p b m như th nào? Cá chép kính x cá chép kính A) Cá chép kính x cá chép v y B) Cá chép v y x cá chép v y C) B, C ñúng D) -D ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 38 quy ñ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B ñư c quy ñ nh b i các ki u http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 8. gen IBIB, IBIO, nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB ñư c quy ñ nh bơi ki u gen IAIB. Hôn nhân gi a nh ng b m có ki u gen như th nào s cho con cái có ñ 4 lo i nhóm máu? IAIO x IAIB A) IBIO x IAIB B) IAIB x IAIB C) IAIO x IBIO D) D ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 39 quy ñ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO, nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB ñư c quy ñ nh bơi ki u gen IAIB. Ngư i con có nhóm máu A, b m ngư i này s có: B nhóm máu A, m nhóm máu B A) B nhóm máu AB, m nhóm máu O B) B nhóm máu O, m nhóm máu AB C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 40 quy ñ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO, nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB ñư c quy ñ nh bơi ki u gen IAIB. M có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dư i ñây ch c ch n không ph i c a ngư i b ? Nhóm máu AB A) Nhóm máu O B) Nhóm máu B C) Nhóm máu A D) B ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 41 quy ñ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO, nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB ñư c quy ñ nh bơi ki u gen IAIB. M có nhóm máu A sinh con có nhóm máu O, b ph i có nhóm máu: Nhóm máu A A) Nhóm máu O B) Nhóm máu B C) T t c ñ u có th D) -D ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 42 quy ñ nh b i các ki u gen IAIA, IAIO, nhóm máu B ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO, nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i ki u gen IOIO , nhóm máu AB ñư c quy ñ nh bơi ki u gen IAIB. http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 9. M có nhóm máu B, con có nhóm máu O, ngư i có nhóm máu nào dư i ñây không th là b ñ a bé? Nhóm máu A A) Nhóm máu B B) Nhóm máu AB C) Nhóm máu O D) C ðáp án V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Câu 43 Hãy cho bi t: Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen khác nhau v các alen nói trên? 2 ki u gen A) 3 ki u gen B) 4 ki u gen C) 1 ki u gen D) B ðáp án V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Câu 44 Hãy cho bi t: N u không phân bi t gi i tính, trong qu n th s có bao nhiêu ki u giao ph i khác nhau? 6 ki u A) 4 ki u B) 2 ki u C) 3 ki u D) A ðáp án V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Câu 45 Hãy cho bi t: ð cho th h sau có hi n tư ng ñ ng tính, thì s có bao nhiêu phép lai gi a các ki u gen nói trên? 4 phép lai A) 3 phép lai B) 2 phép lai C) 1 phép lai D) A ðáp án V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Câu 46 Hãy cho bi t: ð cho th h sau ñ ng lo t có kiêu hình tr i, thì s có bao nhiêu phép lai gi a các ki u gen nói trên? 4 phép lai A) 3 phép lai B) 2 phép lai C) 1 phép lai D) B ðáp án V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Câu 47 Hãy cho bi t: http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 10. ð cho th h sau ñ ng lo t có ki u hình l n, thì s có bao nhiêu phép lai gi a các ki u gen nói trên? 4 phép lai A) 3 phép lai B) 2 phép lai C) 1 phép lai D) D ðáp án V i 2 alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Câu 48 Hãy cho bi t: ð cho th h sau có hi n tư ng phân tính, thì s có bao nhiêu phép lai gi a các ki u gen nói trên? 4 phép lai A) 3 phép lai B) 2 phép lai C) 1 phép lai D) C ðáp án v i 2 gen B và b, n m trên NST thư ng, B quy ñ nh tính tr ng hoa ñ , b quy Câu 49 ñ nh thính tr ng hoa vàng, gen tr i là tr i hoàn toàn. Ti n hành lai gi a cây hoa ñ v i cây hoa ñ F1 ñư c toàn cây hoa ñ , sau ñó cho các cây F1 t p giao F2 thu ñư c c cây hoa ñ l n cây hoa vàng. Hãy cho bi t t l phân tính F2 ? 15 cây hoa ñ : 1 cây hoa vàng A) 9 cây hoa ñ : 7 cây hoa vàng B) 3 cây hoa ñ : 1 cây hoa vàng C) 1 cây hoa ñ :1 cây hoa vàng D) A ðáp án V i 2 gen alen A và a n m trên nhi m s c th thư ng, A quy ñ nh tính tr ng Câu 50 hoa vàng, a quy ñ nh tính tr ng hoa tr ng, gen tr i là tr i hoàn toàn. ti n hành lai gi a cây hoa vàng v i cây hoa tr ng F1 ñư c toàn cây hoa vàng v i cây hoa tr ng, sau ñó cho các cây F1 t p giao F2 s thu ñư c t l phân tính như th nào ? 15cây hoa vàng : 1 cây hoa tr ng A) 9 cây hoa tr ng : 7 cây hoa vàng B) 3 cây hoa vàng :1 cây hoa tr ng C) 1 cây hoa tr ng : 1 cây hoa vàng D) B ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 51 quy ñ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máu B ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh ñôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh ñư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh ñư c m t con trai có nhóm máu A. http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 11. xác ñ nh ki u gen quy ñ nh nhóm máu c a 2 ch em? IAIO A) IAIB B) IB IO C) IAIA D) B ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 52 quy ñ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh ñôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh ñư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh ñư c m t con trai có nhóm máu A xác ñ nh ki u gen c a ch ng ngư i ch ? IAIO A) IB IO B) IAIA C) IAIB D) A ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 53 quy ñ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh ñôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh ñư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh ñư c m t con trai có nhóm máu A xác ddinhj ki u gen c a ch ng ngư i em? IAIO A) IB IO B) IAIA C) IAIB D) B ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 54 quy ñ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh ñôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh ñư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh ñư c m t con trai có nhóm máu A. Ngư i con gái nhóm máu A con c a ngư i ch có ki u gen như th nào? IAIO A) IAIB B) IAIA ho c IAIO C) IAIA D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 12. C ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 55 quy ñ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh ñôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh ñư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh ñư c m t con trai có nhóm máu A Ngư i con trai nhóm máu A con c a ngư i em có ki u gen như th nào? IAIO A) IAIB B) IAIA ho c IAIO C) IAIA D) A ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 56 quy ñ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh ñôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh ñư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh ñư c m t con trai có nhóm máu A Ngư i con trai nhóm máu B con c a ngư i ch có ki u gen như th nào ? IB IO A) IB IB B) I B I B h o c IB I O C) IAIA D) A ðáp án ngư i nhóm máu ABO do 3 gen alen IA,IB ,IO quy ñ nh, nhóm máu A ñư c Câu 57 quy ñ nh b i các gen IAIA,IAIO, nhóm máuB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IBIB, IBIO,nhóm máu O ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IOIO,nhóm máu AB ñư c quy ñ nh b i các ki u gen IAIB. hai ch em sinh ñôi cùng tr ng, ngư i ch có ch ng nhóm máu A sinh ñư c m t con trai có nhóm máu B và m t con gái có nhóm máu A. ngư i em l y ch ng có nhóm máu B sinh ñư c m t con trai có nhóm máu A B m c a hai ch em sinh ñôi này s có nhóm máu như th nào? O và A A) A và AB B) A và O C) t t c ñ u có th x y ra D) B ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2