intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: Gacon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

955
lượt xem
296
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là một số câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp gửi đến các bạn độc giả tham khảo.Trong các khái niệm về DN Nhà Nước, khái niệm nào đúng? A. DN Nhà nứơc là tổ chức kinh tế do Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý B. DN Nhà Nước có tư cách pháp nhân,có các quyền và nghĩa vụ dân sự C. DN Nhà Nước có tên gọi,có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ VN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp

 1. Qu n tr doanh nghi p Chương I Câu 1: T góc tái s n xu t xã h i DN ư c hi u là 1 ơn v A. S n xu t c a c i v t ch t B. Phân ph i c a c i v t ch t C. Phân ph i và s n xu t c a c i v t ch t D. C 3 ý trên Câu 2: Tìm câu tr l i úng nh t. Theo lu t DN 1999 thì A. DN là 1 t ch c kinh t B. DN là 1 t ch c chính tr C. DN là 1 t ch c xã h i D. DN là 1 t ch c chính tr xã h i Câu 3: DN là 1 t ch c kinh t do ai u tư v n A. Do Nhà nư c B. Do oàn th C. Do tư nhân D. Do Nhà nư c, oàn th ho c tư nhân Câu 4: M c ích ho t ng ch y u c a các DN là A. Th c hi n các ho t ng s n xu t – kinh doanh ho c ho t ng công ích B. Th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh C. Th c hi n các ho t ng công ích D. Th c hi n các ho t ng mua bán hàng hoá s n ph m Câu 5: Qu n tr DN là 1 thu t ng ra i g n li n v i s phát tri n c a A. N n công nghi p h u tư b n B. N n công nghi p ti n tư b n C. N n công nghi p cã h i ch nghĩa D. C 3 ý Câu 6: Lu t DN do Qu c H i nư c CHXHCN VN thông qua năm nào? A. Năm 1977 B. Năm 2001 C. Năm 1999 D. Năm 2000 Câu 7: Hi n nay ta có bao nhiêu thành ph n kinh t ? A. 4 thành ph n B. 5 thành ph n C. 6 thành ph n D. 7 thành ph n
 2. Câu 8: Lu t DN nhà nư c ư c thông qua vào năm: A. Năm 1995 B. Năm 1997 C. Năm 1999 D. Năm 2001 Câu 9: Trong các thành ph n kinh t sau, thành ph n kinh t nào óng vai trò ch o trong n n kinh t qu c dân? A. Thành ph n kinh t Nhà Nư c B. Thành ph n kinh t Tư Nhân C. Thành ph n kinh t Tư B n Nhà Nư c D. Thành ph n kinh t có v n u tư nư c ngoài Câu 10: Trong các lo i hình DN sau, DN nào có ch s h u? A. DN tư nhân B. DN nhà nư c và DN tư nhân C. DN liên doanh D. DN nhà nư c Câu 11: Theo lu t pháp VN, ph n kinh t nào dư i ây không ph i tuân th theo quy nh c a lu t phá s n? A. Thành ph n kinh t HTX B. Thành ph n kinh t Nhà Nư c C. Thành ph n kinh t Tư B n Nhà Nư c D. Thành ph n kinh t cá th ti u ch Câu 12: Trong các khái ni m v DN Nhà Nư c, khái ni m nào úng? A. DN Nhà n ơc là t ch c kinh t do Nhà Nư c u tư v n, thành l p và t ch c qu n lý B. DN Nhà Nư c có tư cách pháp nhân,có các quy n và nghĩa v dân s C. DN Nhà Nư c có tên g i,có con d u riêng và có tr s chính trên lãnh th VN D. C 3 ý Câu 13: H i ng thành viên c a công ty TNHH có th là t ch c, cá nhân, có s lư ng t i a không vư t quá A. 2 B. 11 C. 21 D. 50 Câu 14: H i ng thành viên c a công ty TNHH có th là t ch c, cá nhân có s lư ng t i thi u A. 2 B. 11 C. 21 D. 50
 3. Câu 15: H i ng thành viên c a công ty TNHH có các quy n, và nhi m v sau ây A. Quy t nh phương hư ng phát tri n công ty, quy t nh cơ c u t ch c qu n lý B. Quy t nh tăng ho c gi m v n i u l , phương th c huy ng v n phương th c u tư và d án u tư C. B u, mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh cua H i ng thành viên, ban i u hành trong toàn h th ng D. C 3 ý Câu 16: Trong các lo i hình DN sau, lo i hình nào ư c phát hành c phi u ra th trư ng? A. Công ty TNHH B. DN Nhà Nư c C. Công ty c ph n D. Công ty tư nhân Câu 17: Công ty c ph n có th có c ph n ưu ãi. Ngư i s h u c ph n ưu ãi g i là c ông ưu ãi. C ph n ưu ãi g m các lo i sau ây? A. C ph n ưu ãi bi u quy t B. C ph n ưu ãi c t c, c ph n ưu ãi hoàn l i C. C ph n ưu ãi khác do i u l công ty quy nh D. C 3 ý trên Câu 18: C phi u có giá tr pháp lý: A. Ch s h u B. Hư ng c t c C. Có quy n bi u quy t t i i h i ng c ông D. C 3 ý Câu 19: Trái phi u có giá tr pháp lý: A. Ch s h u B. Hư ng c t c C. Có quy n bi u quy t t i i h i ng c ông D. C 3 ý Câu 20: Trong công ty c ph n, s c ông t i thi u thành l p công ty là A. 3 ngư i B. 5 ngư i C. 7 ngư i D. 11 ngư i Câu 21: Lo i hình DN nào quy nh s v n t i thi u? A. DN cá th ti u ch B. Công ty TNHH C. Công ty c ph n D. DN nhà nư c Câu 22: Phương pháp ti p c n QTDN là Theo:
 4. A. Quá trình xác nh h th ng m c tiêu phát tri n và ho t ng s n xu t kinh doanh B. Quá trình t ch c h th ng qu n tr kinh doanh t ư c m c tiêu C. Quá trình i u khi n, v n hành và i u ch nh h th ng ó nh m hư ng ích h th ng ó t ư c h th ng m c tiêu D. C 3 ý Câu 23: M c tiêu c a DN bao g m nhi u lo i khác nhau, song suy n cùng m i DN u ph i theo u i: A. B o m ho t ng trong DN di n ra liên t c, trôi ch y B. B o m tính b n v ng và phát tri n cua DN C. Ho t ng có hi u qu tìm ki m l i nhu n D. C 3 ý Câu 24: M c tiêu s 1 cua DN là A. B o m ho t ng trong Dn di n ra liên t c trôi ch y B. B o m tính b n v ng và phát tri n c a DN C. Ho t ng có hi u qu tìm ki m l i nhu n D. C 3 ý Câu 25: Theo Henry Fayol, ông chia quá trình qu n tr c a DN thành 5 ch c năng. Cách chia nào úng nh t? A. Hoach nh, t ch c, ch huy, ph i h p và ki m tra B. T ch c, ph i h p, ki m tra, ch huy và ho ch nh C. Ch huy, ki m tra, ph i h p, ho ch nh và t ch c D. D ki n, t ch c, ph i h p, ch huy và ki m tra Câu 26: Abraham Maslow ã xây d ng lý thuy t và “nhu c u c a con ngư i” g m 5 lo i ư c s p x p t th p n cao. Hãy s p x p theo cách úng n A. V t ch t, an toàn, xã h i, kính tr ng và “t hoàn thi n” B. Xã h i, kính tr ng, an toàn “t hoàn thi n” v v t ch t C. An toàn, v t ch t, “ t hoàn thi n” kính tr ng, xã h i D. V t ch t, an toàn, xã h i, “t hoàn thi n” , kính tr ng Câu 27: T ch t cơ b n cua m t G DN : A. Có ki n th c, có óc quan sát, có phong cách và s t tin B. Có năng l c qu n lý và kinh nghi m tích lu , t o d ng ư c m t ê kíp giúp vi c C. Có khát v ng làm giàu chính áng, có ý chí, có ngh l c, tính kiên nh n và lòng quy t tâm D. C 3 ý Câu 28 : c i m lao ng ch y u c a giám c DN là ? A. Lao ng trí óc B. Lao ng qu n lý kinh doanh C. Lao ng c a nhà sư ph m D. Lao ng c a nhà ho t ng xã h i
 5. Câu 29: Khái ni m theo nghĩa r ng nào sau ây v quá trình s n xu t s n ph m trong DN là úng? A. T khâu t ch c, chu n b s n xu t, mua s m v t tư kĩ thu t n tiêu th s n ph m hàng hoá d ch v và tích lu ti n t B. T khâu chu n b s n xu t, mua s m v t tư kĩ thu t, t ch c s n xu t n tiêu th s n ph m, hàng hoá, d ch v và tích lu ti n t C. A D. A Câu 30: Ch n câu tr l i úng : Cơ c u s n xu t trong DN bao g m 4 b ph n A. S n xu t chính, s n xu t ph , phân xư ng và ngành ( bu ng máy) B. S n xu t ph tr , ph c v s n xu t, s n xu t ph và phân xư ng C. S n xu t chính, s n xu t ph , s n xu t ph tr va ph c v s n xu t D. Ph c v s n xu t, s n xu t ph , nơi làm vi c và b ph n s n xu t chính Câu 31: Ch n câu tr l i úng : Các c p s n xu t trong DN bao g m A. Phân xư ng, ngành ( bu ng máy) và nơi làm vi c B. B ph n s n xu t ph tr , nơi làm vi c và phân xư ng C. B ph n s n xu t chính, ngành (bu ng máy) và nơi làm vi c D. Phân xư ng, ngành ( bu ng máy ) và nơi làm vi c Câu 32: Ch n câu tr l i úng: Hi n nay trong các DN s n xu t và ch bi n nư c ta có m y ki u cơ c u s n xu t A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 33: Các nhân t nào sau ây nh hư ng n cơ c u s n xu t c a doanh nghi p? A. Ch ng lo i, c i m k t c u và ch t lư ng s n ph m B. Ch ng lo i, kh i lư ng và tính ch t cơ lý hoá c a nguyên v t li u C. Máy móc thi t b công ngh , trình chuyên môn hoá và h p tác hoá c a DN D. C 3 ý trên Câu 34 : Các c p qu n tr trong doanh nghi p bao g m A. C p cao B. C p trung gian ( c p th a hành) C. C p cơ s ( c p th c hi n ) D. C 3 ý trên Câu 35: Có m y lo i quan h trong cơ c u t ch c qu n tr DN A. Quan h tư v n B. Quan h ch c năng C. Quan h tr c thu c D. C 3 ý trên
 6. Câu 36: Ai là qu n tri i u hành c p dư i trong DN A. Qu n c phân xư ng B. Giám c, t ng giám c C. Trư ng ngành, c công D. K toán trư ng Câu 37: Ki u cơ c u t ch c qu n tr DN nào là khoa h c và hi u qu nh t A. Cơ c u t ch c qu n tr không n nh B. Cơ c u t ch c tr c tuy n C. Cơ c u t ch c tr c tuy n, ch c năng D. Cơ c u t ch c ch c năng Câu 38: Trong t ch c b máy qu n lý phân xư ng còn có ai ? A. Nhân viên kĩ thu t B. Nhân viên i u s n xu t C. Nhân viên kinh t phân xư ng D. C 3 ý trên Câu 39: khi xây d ng mô hình t ch c b máy qu n tr t i DN,các DN có th l a ch n các mô hình nào ? A. Theo s n ph m B. Theo lãnh th , a lý C. Theo khách hàng hay th trư ng D. C 3 ý trên Câu 40: Như c i m cơ b n c a c u trúc ma tr n là ? A. M t n nh c a t ch c DN B. D gây ra s l n x n, nguyên nhân gây ra s tranh ch p quy n l c gi a các b ph n C. Ph i h p th c hi n m t h th ng d án ph c t p D. Hi n tư ng “ cha chung ko ai khóc” l i gi a các b ph n Câu 41: C u trúc a d ng hay h n h p là ? A. S d ng riêng các lo i c u trúc B. S k t h p C. S k t h p t ng h p các lo i c u trúc D. C 3 ý trên Câu 42: Lãnh o thành công là vi c tác ng n ngư i khác h th c hi n các ho t ng nh m t k t qu như mong mu n cho dù là ngư i nh n tác ng : A. Mong mu n hay không mong mu n B. Ch p nh n hay không ch p nh n C. Tâm ph c kh u ph c D. C 3 ý trên Câu 43: Nh ng công vi c nào dư i ây nh m giúp DN thích nghi ư c v i môi trư ng
 7. KD ? A. K ho ch hoá qu n tr B. K ho ch hoá chi n lư c C. K ho ch hoá DN D. C 3 ý trên Câu 44: nh nghĩa nào sau ây là úng ? A. Công ngh là t t c nh ng gì dùng bi n i u vào thành u ra B. Công ngh là m t h th ng nh ng ki n th c ư c áp d ng s n xu t m t s n ph m ho c m t d ch v C. Công ngh là khoa h c và ngh thu t dùng trong s n xu t và phân ph i hàng hoá và d ch v D. C 3 ý trên Câu 45: Công ngh ư c chia ra thành m y ph n cơ b n ? A. Ph n c ng là ph n ch các phát tri n kĩ thu t như máy móc thi t b , công c , d ng c , năng lư ng, nguyên v t li u B. Ph n m m là ph n ch các v n kĩ năng c a ngư i lao ng, các d ki n thông tin và các v n t ch c qu n lý C. C 3 ý trên Câu 46: Công ngh bao g m nh ng y u t nào c u thành dư i ây ? A. Ph n v t tư kĩ thu t ( ), ph n thong tin ( ) B. Ph n con ngư i () C. Ph n t ch c () D. C 3 ý trên Câu 47: Nhân t nào sau ây quy t nh nh t n hi u qu i m i công ngh c a DN ? A. Năng l c công ngh c a DN B. Kh năng tài chính C. Tư tư ng c a ngư i lãnh o D. Trình t ch c qu n lý và trình c a công nhân Câu 48: i u ki n l a ch n ư c phương án công ngh t i ưu d a vào ? A. Phương án có giá thành cao nh t. B. Phương án có chi phí cao nh t. C. Phương án có giá thành th p nh t. D. Phương án có chi phí th p nh t. Câu 49: Nh ng tính ch t c trưng c a ch t lư ng s n ph m ? A. Tính kinh t B. Tính kĩ thu t và tính tương i c a ch t lư ng s n ph m C. Tính xã h i D. C 3 ý trên Câu 50: Ch n câu tr l i úng: Vai trò c a ch t lư ng trong n n kinh t th trư ng là
 8. A. Ch t lư ng s n ph m ngày càng tr thành y u t c nh tranh hàng u, là i u ki n t n t i và phát tri n c a DN B. Ch t lư ng s n ph m là y u t m b o h giá thành s n ph m, tăng l i nhu n cho DN C. Ch t lư ng s n ph m là m t trong nh ng i u ki n quan tr ng nh t không ng ng tho mãn nhu c u phát tri n liên t c c a con ngư i D. C 3 ý trên Câu 51: DN là : A. T bào c a xã h i B. T bào c a chính tr C. T bào c a kinh t D. C 3 ý trên Câu 52: Tìm câu tr l i úng nh t : Qu n tr là m t khái ni m ư c s d ng t t c các nư c A. Có ch chính tr - xã h i khác nhau B. Có ch chính tr - xã h i gi ng nhau C. Có ch chính tr - xã h i i l p tư b n D. Có ch chính tr - xã h i dân ch Câu 53: DN có ch c năng : A. S n xu t kinh doanh B. Lưu thong, phân ph i C. Tiêu th s n ph m D. Th c hi n, d ch v Câu 54: S n ph m c a DN không ph i là A. Hàng hoá B. D ch v C. Ý tư ng D. Ý chí Câu 55: Ho t ng kinh doanh ch y u c a DN thương m i A. Mua ch r bán ch t B. Mua c a ngư i th a, bán cho ngư i thi u C. Yêu c u có s tham gia c a ngư i trung gian gi a nhà s n xu t và ngư i tiêu th D. C 3 ý trên Câu 56: Th c ch t ho t ng c a DN thương m i là A. Ho t ng mua bán B. Ho t ng d ch v thông qua mua bán C. Ho t ng d ch v cho ngư i bán D. Ho t ng d ch v cho ngư i mua Câu 57: Nhi m v c a các DN thương m i là A. T o các giá tr s d ng
 9. B. T o ra các giá tr m i C. Th c hi n giá tr D. C 3 ý trên Câu 58: Ho t ng ch y u c a các DN thương m i bao g m các quá trình A. T ch c B. Kinh t C. K thu t D. C 3 ý trên Câu 59:Trong DN nhân v t trung gian là A. Khách hàng B. Khách hàng bán l C. Khách hàng bán buôn D. Ngư i tiêu dùng Câu 60: Trong DN thương m i nhân v t trung gian là A. Khách hàng B. Khách hàng bán l C. Khách hàng bán buôn D. Ngư i tiêu dùng Câu 61: Ngân hàng thương m i VN là : A. DN m t ch B. DN nhi u ch C. Công ty TNHH D. Công ty TN vô h n Câu 62: Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn thương tín là : A. DN m t ch B. DN nhi u ch C. Công ty TNHH D. Công ty TN vô h n Câu 63: Theo tinh th n văn b n 681/CP-KTN c a th tư ng chính ph ban hành ngày 20/06/1998 quy nh t m th i tiêu chí th ng nh t c a các DN v a và nh c a nư c ta thì DN có s v n : A. Nh hơn 5 t ng B. Nh hơn 4 t ng C. Nh hơn 6 t ng D. Nh hơn 3 t ng
 10. Câu 64: Theo tinh th n văn b n 681/CP-KTN c a th tư ng chính ph ban hành ngày 20/06/1998 quy nh t m th i tiêu chí th ng nh t cho các DN v a và nh c a nư c ta thì DN có s lao ng trong năm : A. Ít hơn 100 ngư i B. Ít hơn 200 ngư i C. Ít hơn 300 ngư i D. Ít hơn 400 ngư i Câu 65: Môi trư ng KD chung ( môi trư ng vĩ mô ch y u) không ph i là : A. Môi trư ng kinh t B. Môi trư ng chính tr pháp lu t C. Có môi trư ng t nhiên D. Môi trư ng văn hoá xã h i Câu 66: Môi trư ng KD bên ngoài DN là : A. H th ng toàn b các tác nhân bên ngoài DN B. Môi trư ng KD c trưng ( môi trư ng vi mô ) C. Môi trư ng KD chung ( môi trư ng vĩ mô ) Câu 67: Môi trư ng KD bên trong c a DN là : A. Các y u t v t ch t B. Các y u t tinh th n C. Văn hoá c a t ch c DN D. C 3 ý trên Câu 68: Nh ng chu n b c n thi t c a nhà nư c qu n tr DN A. Nghiên c u th trư ng B. Chu n b v n, nhân l c C. Tìm ki m cơ h i KD D. Kinh nghi m, ki n th c, quy t oán Câu 69: Có bao nhiêu ph m ch t khác nhau mà nhà qu n tr c n có A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 70: Ho t ng qu n tr DN nh m góp ph n t m c tiêu chung nhưng : A. Tr c ti p B. Gián ti p C. Bán tr c ti p D. Bán gián ti p Câu 71: Qu n tr là ? A. Khoa h c B. Ngh thu t C. Công tác hành chính
 11. D. V a là khoa h c v a là ngh thu t Câu 72: Th c ch t QTDN là : A. QTDN mang tính khoa h c B. QTDN mang tính ngh thu t C. QTDN mang tính khoa h c ,QTDN mang tính ngh thu t, QTDN là 1 ngh D. QTDN là m t ngh Câu 73: QTDN có bao nhiêu ch c năng ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 74: Cách ti p c n các trư ng phái ánh d u giai o n phân kì trong phát tri n các tư tư ng hi n i không có óng góp ch y u c a h c thuy t QTDN thu c : A. Trư ng phái QT Khoa h c B. Trư ng phái QT kĩ thu t C. Trư ng phái QT hành chính D. Trư ng phái QT tâm lí – XH Câu 75: Các quan i m ti p c n QTDN không ph i là A. Quan i m ti p c n quá trình B. Quan i m ti p c n tình hu ng C. Quan i m ti p c n h t h ng D. Quan i m ti p c n i sánh Câu 76: M c tiêu lâu dài, thư ng xuyên và c trưng c a các t ch c DN là A. Thu l i nhu n B. Cung c p hàng hoá - d ch v C. Trách nhi m XH D. o c DN Câu 77: Quy t nh v s m nh c a DN, các m c tiêu c a DN trong t ng th i kì, các m c tiêu b ph n và l a ch n các P.Án chi n lư c hay các bi n pháp tác nghi p liên quan n: A. Ho ch nh B. T ch c C. Lãnh o D. Ki m soát Câu 78: Quy t nh áp d ng m t bi n pháp khen, thư ng và ra 1 văn b n hư ng d n nhân viên dư i quy n th c hi n 1 công vi c nào ó liên quan n A. Ho ch nh
 12. B. T ch c C. Lãnh o D. Ki m soát Câu 79: L a ch n m t phương pháp o lư ng k t qu , ưa ra ánh giá 1 k t qu và quy t nh m t hành ng i u ch nh s ư c áp d ng liên quan t i A. Ho ch nh B. T ch c C. Lãnh o D. Ki m soát Câu 80: Ho ch nh òi h i các i u ki n tr l i các câu h i v b n than DN A. Chúng ta ã làm gì ? B. Chúng ta s làm gì ? C. Chúng ta ang âu, mu n i v âu ? D. Chúng ta s i v âu ? Câu 81: Xét v th i gian ho ch nh có th chia thành A. Ho ch nh dài, ng n h n B. Ho ch nh tác nghi p Câu 82: Trên phương di n chi n lư c phát tri n c a DN, ho ch nh ư c chia thành A. Ho ch inh dài h n B. Ho ch nh chi n lư c, tác nghi p C. Ho ch nh ng n h n D. Hoach nh theo m c tiêu Câu 83: Có bao nhiêu n i dung c a ho ch nh DN thương m i Câu 84: i m cu i cùng c a vi c ho ch nh, i m k t thúc c a công vi c t ch c ch o, ki m tra là : A. M c tiêu B. Chi n lư c C. Chính sách D. Th t c Câu 85: 1 k ho ch l n, chương trình hành ng t ng quát, chương trình các m c tiêu và vi c xác nh các m c tiêu dài h n cơ b n c a DN là : A. M c tiêu B. Chi n lư c C. Chính sách D. Th t c Câu 86: Nh ng i u kho n hay nh ng quy nh chung khai thông nh ng suy nghĩ và hành ng khi ra quy t nh là : A. M c tiêu B. Chi n l ơc
 13. C. Chính sách D. Th t c Câu 87: Các k ho ch thi t l p m t phư ng pháp c n thi t cho vi c i u hành các ho t ng tương lai là A. M c tiêu B. Chi n lư c C. Chính sách D. Th t c Câu 88: Giai o n th nh t c a ho ch nh là : A. D báo B. Chu n oán C. Ư c lư ng D. Ư c tính Câu 89: Giai o n cu i cùng c a ho ch nh là : A. Tìm các phương án B. L a ch n phương án C. So sánh phương án D. Quy t nh Câu 90: Tìm ra th c ch t c a v n ang t ra i v i DN mà nhà QT ph i gi i quy t là A. Chu n oán B. Tìm các phương án C. So sánh và l a ch n phương án D. Quy t nh Câu 91: Tìm các kh năng t ư c m c tiêu là A. Ch n oán B. Tìm các phương án C. So sánh và l a ch n phương án D. Quy t nh Câu 92: Vi c xác nh các kh năng khac nhau có th cho phép tri t tiêu các khác bi t v k ho ch là A. Ch n oán B. Tìm các phương án C. So sánh và l a c n phương án D. Quy t nh Câu 93: Vi c l a ch n gi a các phương th c hành ng khác nhau là A. Ch n oán B. Tìm các phương án C. So sánh và l a ch n phương án
 14. D. Quy t nh Câu 94: L p k ho ch chi n lư c ư c ti n hành : A. C p i u hành c p cao B. C p i u hành trung gian C. C p cơ s D. C p d ch v Câu 95: Y u t (YT) không nh hư ng ch y u n ngư i tiêu dùng là A. YT văn hoá B. YT xã h i C. YT tâm lý D. YT chính tr Câu 96: YT nh hư ng ch y u n ngư i tiêu dùng là A. Th trư ng B. Cơ ch C. Chính sách D. C 3 ý trên Câu 97: Trong quá trình QTDN t ch c ư c coi là 1 ch c năng cơ b n, là 1 công tác r t quan tr ng nh m th c hi n A. Chi n lư c B. Ho ch nh C. M c tiêu D. C 3 ý trên Câu 98: T ch c ư c hi u là quá trình 2 m t : công tác t ch c và c u trúc t ch c chúng : A. Là quá trình 2 m t tách r i B. Là quá trình 2 m t c l p C. Có liên quan m t thi t và chi ph i l n nhau D. Có liên quan tương i v i nhau Câu 99: Công vi c t ch c ư c coi là A. Thành l p m ng lư i ho t ng c a DN B. Xây d ng m ng lư i khách hàng C. Ho t ng v i vi c phân công lao ng khoa h c, phân h n quy n QT và xác nh t ch c D. T ch c công vi c c n ph i làm và m i liên h gi a các b ph n Câu 100: C u trúc t ch c không ư c xem xét trên c trưng cơ b n sau A. Tính t p trung B. Tính ph c t p
 15. C. Tính t ng h p D. Tính tiêu chu n hoá Câu 101: C u trúc t ch c nh t nh không ph i là cơ s cho : A. Ho ch nh B. Lãnh o C. Ki m soát D. K ho ch tác nghi p Câu 102: Nguyên t c cơ b n c a c u trúc t ch c là A. áp ng yêu c u c a chi n lư c KD B. m b o tính t i ưu C. m b o tính linh ho t D. m báo tính tin c y Câu 103: Nhân t không nh hư ng manh m và tr c ti p n c u trúc t ch c DN là A. Chi n lư c KD c a DN trong t ng th i kì B. Môi trư ng KD và quy mô c a DN C. Kinh t ngành, ngh KD D. Công ngh KD, trình qu n tr và trang thi t b qu n tr c a DN Câu 104: C u trúc ơn gi n t ch c DN là lo i c u trúc A. Không có c u trúc B. G n như không có c u trúc C. Nhi u y u t ư c “ mô hình hoá” D. Nhi u y u t ư c “ công th c hoá” Câu 105: C u trúc t ch c ơn gi n th hi n r t cao : A. Tính t p trung B. Tính t i ưu C. Tính linh ho t Câu 106: C u trúc ch c năng tiêu bi u cho la i hình c u trúc : A. Truy n th ng B. C i n C. Hi n i D. C 3 ý trên Câu 107: Ưu i m cơ b n c a c u trúc t ch c theo ch c năng là A. áp ng yêu c u c a th trư ng hay khách hàng B. H p tác ch t ch gi a các b ph n, tăng cư ng tính h th ng C. Linh ho t và có hi u qu cao trong vi c s d ng nhân s Câu 108 : C u trúc t ch c DN theo ngành hàng, m t hàng KD tiêu bi u cho lo i hình c u trúc A. Truy n th ng
 16. B. C i n C. Hi n i D. C 3 ý trên Câu 109 : C u trúc t ch c DN theo ngành hàng, m t hàng tiêu bi u có ưu i m cơ b n sau : A. Các c p qu n tr n m b t và th ng nh t hi u ư c các m c tiêu chung B. Gi m chi phí và giá thành s n ph m C. Phát huy y năng l c s thích c a nhân viên D. Tăng cư ng kh năng c nh tranh v ch t lư ng Câu 110: c i m cơ b n c a c u trúc t ch c cho khách hàng: A. Ho t ng t p trung B. Ho t ng phi t p trung C. Ho t ng phân nhánh D. Ho t ng phân tán Câu 111: C u trúc t ch c nh hư ng theo khách hàng có ưu i m cơ b n ? A. Ít có s trùng l p v ho t ng B. Ít có s trùng l p v ch c năng C. Tránh ư c s trùng l p v s d ng ngu n l c D. Toàn b ho t ng DN hư ng vào k t qu cu i cùng Câu 112: c i m cơ b n c a c u trúc t ch c theo khu v c là : A. Cơ ch ho t ng KD theo khách hàng B. Cơ ch ho t ng KD theo lãnh th C. Cơ ch ho t ng KD theo ngành hàng D. C 3 ý trên Câu 113: Như c i m cơ b n c a c u trúc t ch c theo khu v c là : A. Linh ho t d th ng nh t m c tiêu b ph n chung v i m c tiêu chung B. Lãng phí v ngu n l c nh t là nhân l c C. C p giá tr cao nh t tăng cư ng công tác i u hành tr c ti p D. Gia tăng thách th c do môi trư ng văn hoá, xã h i t ra cho DN Câu 114: C u trúc t ch c ma tr n không th áp ng ư c yêu c u : A. C a môi trư ng KD, tho mãn nhu c u c a khách hàng B. Trao i thông tin gi a các cá nhân, các nhóm, các khu v c C. Qu n tr i u hành t p trung D. T o ra c u trúc năng ng, linh ho t, khai thác t i a các ngu n l c Câu 115: H th ng t ch c th hai là h th ng A. Chính th c B. Bán chính th c C. Phi chính th c D. C 3 ý trên
 17. Câu 116: H th ng t ch c không chính th c ư c hình thành không ph i t lý do A. Tho mãn nhu c u ư c h i nh p B. Mong mu n ư c b o v và giúp l n nhau C. Trao i thông tin và tính c m DDDDD D. T o ra công ăn vi c làm, ngh nghi p Câu 117: c trưng c a h th ng t ch c th 2 ( không chính xác) không ph i là A. Th lĩnh chính th c B. Th lĩnh phi chính th c C. M c tiêu t phát, ki m soát XH D. Y u t ch ng l i i m i Câu 118: Lãnh o trong DN là A. Th c hi n ho t ng theo ý mu n c a lãnh o B. S tác ng t i ngư i b lãnh o, th c hi n theo ý mu n c a ngư i lãnh o C. Th c hi n theo ý mu n c a ngư i b lãnh o D. C 3 ý Câu 119: Lãnh o hi u qu là : A. Lãnh o thành công B. Lãnh o không thành công C. Lãnh o thành công trên cơ s ch p nh n, t nguy n, nhi t tình, t giác c a ngư i nh n tác ng D. C 3 ý trên Câu 120: Xu hư ng ph c tùng nh ng ngư i em l i quy n l i, gi i quy t nguy n v ng là nguyên t c chính lãnh o v : A. m b o s k t h p hài hoà gi a các m c tiêu B. Tho mãn nhu c u và mong mu n c a nhân viên C. Làm vi c theo ch c trách và quy n h n D. U quy n và u nhi m Câu 121: S th ng nh t, hoà h p v nguy n v ng, ư c mu n là nguyên t c chính lãnh ov : A. m b o s k t h p hài hoà gi a các m c tiêu B. Tho mãn nhu c u và mong mu n c a nhân viên C. Làm vi c theo ch c trách và quy n h n D. U quy n và u nhi m Câu 122: Ph m vi công vi c theo nh ng quy nh và hư ng d n th ng nh t áp d ng trong DN là nguyên t c chính lãnh o v A. m b o s k t h p hài hoà gi a các m c tiêu B. Tho mãn nhu c u và mong mu n c a nhân viên C. Làm vi c theo ch c trách và quy n h n
 18. D. U quy n và u nhi m Câu 123: Vi c c p dư i ph i th c thi nhi m v ( ch c trách ) c a c p trên, gi i quy t công vi c c a c p trên là nguyên t c chính lãnh o v : A. m b o s k t h p hài hoà gi a các m c tiêu B. Tho mãn nhu c u và mong mu n c a nhân viên C. Làm vi c theo ch c trách và quy n h n D. U quy n và u nhi m Câu 124: Ngư i lãnh o không nên phát huy m t cách quá m c 1 trong các kh năng dư i â y : A. Kh năng thuy t ph c B. Kh năng m nh l nh, áp t C. Kh năng ánh giá cá nhân D. Kh năng ng viên ngư i khác m t cách khéo léo Câu 125: Ngư i lãnh o trong DN không nh t thi t phát huy m t trong các t ch t dư i ây : A. Gan d , tin c y B. Th ng nh t, nh y bén C. Quá coi tr ng tình c m D. Phán xét, tôn tr ng Câu 126: Ki m soát trong DN là A. Quá trình o lư ng k t qu th c hi n B. Quá trình th m nh k t qu th c hi n C. Quá trình ch n oán k t qu th c hi n D. C 3 ý trên Câu 127: N i dung ki m soát không ph i tr l i 1 trong các câu h i dư i ây A. Quan sát âu, khi nào ? B. Quan sát như th nào ? C. T i sao quan sát ? D. Quan sát bao nhiêu l n ? Câu 128: Ki m soát có vai trò to l n trong QTDN nhưng có h n ch : A. Ch t lư ng ho t ng DN ngày ư c nâng cao B. S t do sáng t o c a cá nhân C. ánh giá k p th i, chính xác nh hư ng c a môi trư n KD D. DN th c hi n úng các chương trình, k ho ch v i hi u qu cao Câu 129: Phân lo i ki m soát theo th i gian không ph i là A. Ki m soát trư c B. Ki m soát sau C. Ki m soát liên t c D. Ki m soát t t c hay không ki m soát
 19. Câu 130: Phân lo i ki m soát theo t n su t các cu c ki m soát không ph i là : A. Ki m soát nh kì B. Ki m soát liên t c C. Ki m soát b ng m c tiêu hay k t qu D. Ki m soát t t c hay không ki m soát Câu 131: Phân lo i ki m soát theo n i dung không ph i là : A. Ki m soát toàn b B. Ki m soát b ph n C. Ki m soát theo m c tiêu hay k t qu D. Ki m soát cá nhân Câu 132: Các giai o n ki m soát trong DN không ph i là A. Xác nh tiêu chu n và o lư ng k t qu B. Thông báo k t qu ki m soát C. Các gi i pháp, bi n pháp i u ch nh D. Th c hi n các ho t ng i u ch nh Câu 133: H th ng ki m soát trong DN không c n ph i m b o m t trong nh ng yêu c u sau A. H th ng ki m soát c n mang tính ch quan B. H th ng ki m soát c n mang tính khách quan C. H th ng ki m soát ph i ư c thi t k theo k ho ch, phù h p v i công tác t ch c và nhân s trong DN D. H th ng ki m soát c n ph i có linh ho t và hi u qu . Câu 134 : M i quan h gi a h th ng ki m soát và h th ng qu n tr c p cao nh t c a DN là quan h : A. C p trên , c p dư i B. Tương tác quy nh, h tr l n nhau C. H p tác, tr giúp D. C 3 CHƯƠNG 4 : QU N TR NHÂN S TRONG DN Câu 135 : Qu n tr nhân s trong DN là: A. Tuy n d ng nhân s B. ào t o , phát tri n nhân s C. ãi ng nhân s D. C 3 Câu 136: Qu n tr nhân s là : A. Bi n pháp và th t c t ch c B. Ngh thu t tuy n d ng nhân s C. Ho t ng t o ra duy trì phát tri n và s d ng có hi u qu nhân s D. ào t o phát tri n con ngư i t m c tiêu t i a v năng su t, ch t lư ng công vi c
 20. Câu 137: Y u t quy t nh trong s n xu t KD là A. Lãnh o B. T ch c C. Ki m soát D. Nhân s Câu 138: Lo i v n quan tr ng nh t là : A. V n v t ch t B. V n tài chính C. V n con ngư i D. C 3 ý trên Câu 139: N i dung c a qu n tr nhân s không ph i là: A. Mô hình, c u trúc t ch c B. Phân tích công vi c C. Tuy n d ng, ào t o, phát tri n nhân s D. ãi ng nhân s Câu 140: M c ích c a phân tích công vi c là: A. Tuy n ch n ngư i B. S d ng ngư i C. Ch n úng ngư i, úng vi c D. C 3 ý trên Câu 141: K t qu phân tích công viêc thư ng ư c trình bày dư i d ng A. Báo cáo k t qu phân tích công vi c B. Mô t công vi c C. B n tiêu chu n công vi c D. B&C Câu 142: Ngu n tuy n d ng nhân s m i c a DN thư ng là A. Ngu n bên trong B. Ngu n bên ngoài C. Các trư ng H và d y ngh D. Các công ty gi i thi u vi c làm Câu 143: Tuy n d ng n i b không ph i là: A. bt B. Thuyên chuy n công tác C. Tuy n m i D. Tuy n con em nh ng ngư i trong doanh nghi p Câu 144 : Ông A ang làm giám c t i 1 công ty tr c thu c 1 t ng công ty, vì yêu c u nhi m v m i c a t ng công ty, ông v m nh n ch c phó TG , trong trư ng h p này
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2