intTypePromotion=3

Trắc nghiệm Sinh: Quá trình giao phối + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
9
download

Trắc nghiệm Sinh: Quá trình giao phối + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: quá trình giao phối + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Sinh: Quá trình giao phối + đáp án

  1. Quá trình giao ph i Câu 1 Quá trình giao ph i có tác d ng: A Làm cho đ t bi n đư c phát tán trong qu n th B T o ra vô s d ng bi n d t h p C Trung hoà tính có h i c a đ t bi n và t o ra nh ng t h p gen thích nghi D T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 2 Y u t nào dư i đây làm nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá A Đ t bi n nhi m s c th B Thư ng bi n C Bi n d đ t bi n D Đ t bi n gen Đáp Án D Câu 3 Y u t nào dư i đây là nguyên li u sơ c p cho quá trình ch n l c t nhiên A Bi n d t h p B Bi n d đ t bi n C Thư ng bi n D Bi n d cá th Đáp Án B Câu 4 Y u t nào dư i đây là nguyên li u th c p cho quá trình ch n l c t nhiên A Bi n d t h p B Bi n d đ t bi n C Thư ng bi n D Bi n d cá th Đáp Án A
  2. Câu 5 Quá trình giao ph i đã t o ra ngu n nguyên li u th c p cho ch n l c t nhiên b ng cách A Làm cho đ t bi n đư c phát tán trong qu n th B Trung hoà tính có h i c a đ t bi n C Góp ph n t o ra nh ng t h p gen thích nghi D T o ra vô s d ng bi n d t h p Đáp Án D Câu 6 M i qu n th giao ph i là m t kho bi n d vô cùng phong phú vì: A Ch n l c t nhiên di n ra theo nhi u hư ng khác nhau B S c p gen d h p trong qu n th giao ph i là r t l n C T n s đ t bi n t nhiên đ i v i t ng gen riêng r chi m t n s t −6 −4 10 đ n 10 D M i c p gen n m trên m i c p nhi m s c th đ ng d ng khác nhau đã t o ra vô s bi n d t h p Đáp Án B Câu 7 Theo đ nh lu t Menđen v i ki u gen có n c p gen d h p thì s cho n ......(2n; 2 ) lo i giao t ; s k t h p ng u nhiên gi a các giao t s cho..........(4n; n n 4 ) lo i t h p giao t , tương ng v i..........(3n; 3 ) lo i ki y gen và.........(2n; n 2 ) lo i ki u hình trong trư ng h p tr i hoàn toàn n n A 2n; 4n; 3;2 B 2n; 4n; 3n;2n n n n n C 2;4;3;2 n n n D 2;4;3 Đáp Án B Câu 8 Đ c đi m nào dư i đay c a quá trình giao ph i là không đúng: A Quá trình giao ph i làm cho đ t bi n đư c phát tán trong qu n th và t o ra vô s bi n d t h p.
  3. B Bi n d t h p t o ra do quá trình giao ph i là ngu n nguyên li u th c p cho quá trình ch n l c và ti n hoá C Làm phân hoá kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen khác nhau trong qu n th D Qua giao ph i các gen l n đ t bi n có th đi vào các t h p gen khác nhau. Qua đó giao ph i có th làm trung hoà tính có h i c a đ t bi n và góp ph n t o ra nh ng t h p gen thích nghi. Đáp Án C Câu 9 Ý nghĩa c a tính đa hình v ki u gen c a qu n th giao ph i là: A Đ m b o tr ng thái can b ng n đ nh c a m t s lo i ki u hình trong qu n th B Giúp sinh v t có ti m năng thích ng khi đièu ki n s ng thay đ i C Giúp gi i thích s h p lý tương đ i c a các đ c đi m thích nghi D Gi i thích vai trò c a quá trình giao ph i trong ti n hoá Đáp Án B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản