intTypePromotion=3

Trắc nghiệm Sinh: Quá trình hình thành loài mới + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
94
lượt xem
14
download

Trắc nghiệm Sinh: Quá trình hình thành loài mới + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: quá trình hình thành loài mới + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Sinh: Quá trình hình thành loài mới + đáp án

  1. Quá trình hình thành loài m i Câu 1 Quá trình hình thành loài m i là m t quá trình l ch s c i bi n thành ph n......(H: ki u hình, G: ki u gen) c a qu n th ban đ u theo hư ng.......(F: ph c t p và đa d ng, N: thích nghi) t o ra........(Hm: ki u hình m i; Gm: ki u gen m i), cách li.......(D: di truy n, S: sinh s n) v i qu n th g c: A) H; F; Hm; D B) G; N; Gm; D C) G; N; Gm; S D) H;F;Hm; S Đáp Án C Câu 2 Trong quá trình hình thành loài b ng con đư ng đ a lý, phát bi u nào dư i đây là không đúng: A) Hình thành loài b ng con đư ng đ a lý là phương th c có c đ ng v t và th c v t B) Trong nh ng đi u ki n s ng khác nhau, ch n l c t nhiên đã tích lu các đ t bi n và bi n d t h p theo nh ng hư ng khác nhau d n d n t o thành nh ng nòi đ a lý r i thành loài m i C) Đi u ki n đ a lý là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n đ i tương ng trên cơ th sinh v t D) Khi loài m r ng khu phân b đi u ki n khí h u đ a ch t khác nhau nh ng vùng lãnh th m i ho c khu phân b b chia c t do các v t c n đ a lý s làm cho các qu n th trong loài b cách li nhau Đáp Án C Câu 3 Trong quá trình hình thành loài b ng con đư ng đ a lý, phát bi u nào dư i đây là không đúng: A) Hình thành loài b ng con đư ng đ a lý là phương th c x y ra ch y u đ ng v t B) Cách li đ a lý là nhân t t o đi u ki n cho s phân hoá trong loài
  2. C) Đi u ki n đ a lý là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n đ i tương ng trên cơ th sinh v t D) Đi u ki n đ a lí là nhân t ch n l c nh ng ki u gen thích nghi Đáp Án A Câu 4 S hình thành loài m i b ng con đư ng đ a lý là phương th c có ..........( Đ: đ ng v t; T: th c v t; ĐT: đ ng v t và th c v t), s cách li đ a lý là nhân t t o đi u ki n cho s .........(P: phân hoá; B: phát sinh đ t bi n) trong loài. Đi u ki n đ a lý không ph i là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n đ i tương ng trên cơ th sinh v t mà là nhân t .......(C: ch n l c; L: tích lu ) nh ng ki u gen thích nghi A) ĐT;P;C B) Đ; P; C C) ĐT; B; L D) T; P; L Đáp Án A Câu 5 Hình thành loài m i b ng con đư ng sinh thái là phương th c thư ng g p nh ng nhóm sinh v t: A) Th c v t B) Đ ng th c v t b c th p C) Th c v t và đ ng v t ít di đ ng xa D) Th c v t và đ ng v t ký sinh Đáp Án B Câu 6 Hình thành loài m i b ng con đư ng lai xa và đa b i hoá là phương th c thư ng đư c th y ph bi n : A) Th c v t B) Đ ng v t C) Th c v t và đ ng v t ít di đ ng xa D) Th c v t và đ ng v t ký sinh Đáp Án A
  3. Câu 7 Th song nh b i là cơ th có: A) T bào mang b nhi m s c th (NST)lư ng b i 2n B) T bào mang b NST t b i C) T bào ch a hai b NST lư ng b i c a hai loài b m khác nhau D) T bào ch a b NST lư ng b i v i m t n a b nhân t loài b và n a kia nh n t loài m . B và m thu c 2 loài khác nhau Đáp Án C Câu 8 Trong cùng m t khu đ a lý, các.......(Q: qu n th ; N: nòi) c a loài đư c ch n l c theo hư ng thích nghi v i nh ng đi u ki n..........( Đ: đ a lí; S: sinh thái) khác nhau d n đ n s hình thành các nòi...........( Đ: đ a lí; S: sinh thái) r i đ n loài m i A) Q; S; S B) Q; Đ; Đ C) N; S; S D) N; Đ; Đ Đáp Án A Câu 9 Y u t nào dư i đây s thúc đ y quá trình hình thành loài m i x y ra nhanh hơn: A) Có các bi n đ ng di truy n B) Do lai xa và đa b i hoá C) Do ch n l c t nhiên tích lu nhi u đ t bi n nh D) A và B đúng Đáp Án -D Câu 10 Cơ s di truy n h c c a quá trình hình thành loài b ng con đư ng lai xa và đa b i hoá là: A) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b nhi m s c th (NST) c a 2 loài b m nên cách li sinh s n v i 2 loài b m B) S t b i hoá cơ th lai xa s làm cho t bào sinh d c c a nó gi m phân bình thư ng giúp cơ th lai xa có kh năng sinh s n h u tính
  4. C) Cơ th lai xa th c hi n vi c duy trì và phát tri n nòi gi ng b ng hình th c sinh s n sinh dư ng D) Đa b i hoá làm tăng s lư ng và ho t đ ng c a v t li udi truy n cơ th lai d n đ n nh ng thay đ i l n v ki u gen và ki u hình Đáp Án B Câu 11 Quá trình hình thành loài m i có th di n ra tương đ i nhanh trong trư ng h p: A) Ch n l c t nhiên di n ra theo chi u hư ng khác nhau B) Hình thành loài b ng con đư ng lai xa và đa b i hoá C) Hình thành loài b ng con đư ng sinh thái D) Hình thành loài b ng con đư ng đ a lý Đáp Án B Câu 12 Cơ th lai xa th c v t ch có th sinh s n sinh dư ng mà không sinh s n h u tính đư c là do: A) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST đơn b i c a hai loài b m nên trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân x y ra r i lo n trong quá trình phân ly c a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t B) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST lư ng b i c a hai loài b m nên trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao đ i chéo gi a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t C) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST đơn b i c a hai loài b m nên trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao đ i chéo gi a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t D) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST lư ng b i c a hai loài b m nên trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân x y ra r i lo n trong quá
  5. trình phân ly c a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t Đáp Án C Câu 13 S hình thành loài m i th c v t đư c th c hi n qua: A) Con đư ng đ a lí B) Con đư ng sinh thái C) Con đư ng lai xa và đa b i hoá D) T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 14 Loài c Spartina s d ng trong chăn nuôi Anh là k t qu lai t nhiên gi a m t loài c g c Châu Âu có 2n=50 và m t loài c g c M nh p vào Anh có 2n=70. Hãy cho bi t s lư ng nhi m s c th (NST) trong b nhi m s c th c a loài c Spartina? A) 60 B) 120 C) 240 D) 100 Đáp Án B Câu 15 Phát bi u nào dư i đây liên quan đ n quá trình hình thành loài là không đúng: A) Quá trình hình thành loài m i có th di n ra t t trong hàng v n hàng tri u năm ho c có th di n ra tương đ i nhanh trong m t th i gian không dài l m B) Loài không xu t hi n v i m t đ t bi n mà thư ng là có s tích lu m t t h p nhi u đ t bi n, loài m i không xu t hi n v i m t cá th duy nh t mà ph i là m t qu n th hay m t nhóm qu n th t n t i, phát tri n như là m t khâu trong h sinh thái, đ ng v ng qua th i gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên C) Lai xa và đa b i hoá là con đư ng hình thành loài thư ng g p th c v t, ít g p đ ng v t vì đ ng v t cơ ch cách li sinh s n gi a hai loài r t ph c t p và vi c đa b i hoá thư ng không thành công
  6. D) Quá trình hình thành loài m i b ng con đư ng đ a lý và b ng con đư ng sinh thái luôn luôn di n ra hoàn toàn đ c l p v i nhau Đáp Án D Câu 16 S hình thành loài m i đ ng v t r t ít th y quá trình hình thành loài theo con đư ng: A) Đ a lí B) Sinh thái C) Lai xa và đa b i hoá D) T t c đ u đúng Đáp Án C Câu 17 S hình thành loài m i các đ ng v t thân m m, sâu b thư ng đư c th c hi n qua: A) Con đư ng đ a lí B) Con đư ng sinh thái C) Con đư ng lai xa và đa b i hoá D) T t c đ u đúng Đáp Án B Câu 18 T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST..........(n: đơn b i; 2n: lư ng b i) c a 2 loài b m . Do 2 b NST này không tương đ ng nên trong.........( Đ: kì đ u; S: kì sau) c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao đ i chéo gi a các c p NST gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t làm cơ th lai xa không th ..........(D: sinh s n sinh dư ng; H: sinh s n h u tính) đư c. A) n; S; D B) 2n; S; H C) n; Đ; H D) n; S Đáp Án C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản