intTypePromotion=4

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
204
lượt xem
33
download

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học:quá trình hình thành loài mới', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI Quá trình hình thành loài mới là một quá trình lịch sử cải biến thành Câ u 1 phần......(H: kiểu hình, G: kiểu gen) của quần thể ban đầu theo hướng.......(F: phức tạp và đa dạng, N: thích nghi) tạo ra........(Hm: kiểu hình mới; Gm: kiểu gen mới), cách li.......(D: di truyền, S: sinh sản) với quần thể gốc: A) H; F; Hm; D B) G; N; Gm; D C) G; N; Gm; S D) H;F;Hm; S Đáp Án C Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, phát biểu nào Câ u 2 dưới đây là không đúng: Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức có cả ở động vật A) và thực vật Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ B) các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau dần dần tạo thành những nòi địa lý rồi thành loài mới Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương C) ứng trên cơ thể sinh vật Khi loài mở rộng khu phân bố điều kiện khí hậu địa chất khác nhau ở D) những vùng lãnh thổ mới hoặc khu phân bố bị chia cắt do các vật cản địa lý sẽ làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau Đáp Án C Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, phát biểu nào Câ u 3 dưới đây là không đúng: Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức xảy ra chủ yếu A) ở động vật Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá trong loài B) Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương C) ứng trên cơ thể sinh vật Điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi D) Đáp Án A Sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý là phương thức có ở Câ u 4 ..........( Đ: động vật; T: thực vật; ĐT: động vật và thực vật), sự cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự.........(P: phân hoá; B: phát sinh đột biến) trong loài. Điều kiện địa lý không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà là nhân tố.......(C: chọn lọc; L: tích luỹ) những kiểu gen thích nghi ĐT;P;C A) Đ; P; C B) ĐT; B; L C)
  2. D) T; P; L Đáp Án A Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái là phương thức thường Câ u 5 gặp ở những nhóm sinh vật: Thực vật A) Động thực vật bậc thấp B) Thực vật và động vật ít di động xa C) Thực vật và động vật ký sinh D) Đáp Án B Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương Câ u 6 thức thường được thấy phổ biến ở: Thực vật A) Động vật B) Thực vật và động vật ít di động xa C) Thực vật và động vật ký sinh D) Đáp Án A Thể song nhị bội là cơ thể có: Câ u 7 Tế bào mang bộ nhiễm sắc thể(NST)lưỡng bội 2n A) Tế bào mang bộ NST tứ bội B) Tế bào chứa hai bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ khác nhau C) Tế bào chứa bộ NST lưỡng bội với một nửa bộ nhân từ loài bố và nửa D) kia nhận từ loài mẹ. Bố và mẹ thuộc 2 loài khác nhau Đáp Án C Trong cùng một khu địa lý, các.......(Q: quần thể; N: nòi) của loài được Câ u 8 chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện..........( Đ: địa lí; S: sinh thái) khác nhau dẫn đến sự hình thành các nòi...........( Đ: địa lí; S: sinh thái) rồi đến loài mới A) Q; S; S Q; Đ ; Đ B) C) N; S; S N; Đ ; Đ D) Đáp Án A Yếu tố nào dưới đây sẽ thúc đẩy quá trình hình thành loài mới xảy ra Câ u 9 nhanh hơn: Có các biến động di truyền A) Do lai xa và đa bội hoá B) Do chọn lọc tự nhiên tích luỹ nhiều đột biến nhỏ C) A và B đúng D) Đáp Án -D Cơ sở di truyền học của quá trình hình thành loài bằng con đường lai Câu 10 xa và đa bội hoá là: Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ nhiễm sắc thể(NST) của 2 loài A) bố mẹ nên cách li sinh sản với 2 loài bố mẹ
  3. Sự tứ bội hoá ở cơ thể lai xa sẽ làm cho tế bào sinh dục của nó giảm B) phân bình thường giúp cơ thể lai xa có khả năng sinh sản hữu tính Cơ thể lai xa thực hiện việc duy trì và phát triển nòi giống bằng hình C) thức sinh sản sinh dưỡng Đa bội hoá làm tăng số lượng và hoạt động của vật liệudi truyền ở cơ D) thể lai dẫn đến những thay đổi lớn về kiểu gen và kiểu hình Đáp Án B Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh trong Câu 11 trường hợp: Chọn lọc tự nhiên diễn ra theo chiều hướng khác nhau A) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá B) Hình thành loài bằng con đường sinh thái C) Hình thành loài bằng con đường địa lý D) Đáp Án B Cơ thể lai xa ở thực vật chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng mà không sinh Câu 12 sản hữu tính được là do: Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST đơn bội của hai loài bố A) mẹ nên trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân xảy ra rối loạn trong quá trình phân ly của các cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại cho việc phát sinh giao tử Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST lưỡng bội của hai loài bố B) mẹ nên trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân không xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại cho việc phát sinh giao tử Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST đơn bội của hai loài bố C) mẹ nên trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân không xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại cho việc phát sinh giao tử Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST lưỡng bội của hai loài bố D) mẹ nên trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân xảy ra rối loạn trong quá trình phân ly của các cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại cho việc phát sinh giao tử Đáp Án C Sự hình thành loài mới ở thực vật được thực hiện qua: Câu 13 Con đường địa lí A) Con đường sinh thái B) Con đường lai xa và đa bội hoá C) Tất cả đều đúng D) Đáp Án -D Loài cỏ Spartina sử dụng trong chăn nuôi ở Anh là kết quả lai tự nhiên Câu 14 giữa một loài cỏ gốc Châu Âu có 2n=50 và một loài cỏ gốc Mỹ nhập vào Anh có 2n=70. Hãy cho biết số lượng nhiễm sắc thể(NST) trong bộ nhiễm sắc thể của loài cỏ Spartina?
  4. A) 60 B) 120 C) 240 D) 100 Đáp Án B Phát biểu nào dưới đây liên quan đến quá trình hình thành loài là Câu 15 không đúng: Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra từ từ trong hàng vạn hàng A) triệu năm hoặc có thể diễn ra tương đối nhanh trong một thời gian không dài lắm Loài không xuất hiện với một đột biến mà thường là có sự tích luỹ một B) tổ hợp nhiều đột biến, loài mới không xuất hiện với một cá thể duy nhất mà phải là một quần thể hay một nhóm quần thể tồn tại, phát triển như là một khâu trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên Lai xa và đa bội hoá là con đường hình thành loài thường gặp ở thực C) vật, ít gặp ở động vật vì ở động vật cơ chế cách li sinh sản giữa hai loài rất phức tạp và việc đa bội hoá thường không thành công Quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lý và bằng con D) đường sinh thái luôn luôn diễn ra hoàn toàn độc lập với nhau Đáp Án D Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài Câu 16 theo con đường: Địa lí A) B) Sinh thái Lai xa và đa bội hoá C) Tất cả đều đúng D) Đáp Án C Sự hình thành loài mới ở các động vật thân mềm, sâu bọ thường được Câu 17 thực hiện qua: Con đường địa lí A) Con đường sinh thái B) Con đường lai xa và đa bội hoá C) Tất cả đều đúng D) Đáp Án B Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST..........(n: đơn bội; 2n: Câu 18 lưỡng bội) của 2 loài bố mẹ. Do 2 bộ NST này không tương đồng nên trong.........( Đ: kì đầu; S: kì sau) của lần phân bào I của giảm phân không xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp NST gây trở ngại cho việc phát sinh giao tử làm cơ thể lai xa không thể..........(D: sinh sản sinh dưỡng; H: sinh sản hữu tính) được. A) n; S; D B) 2n; S; H n; Đ; H C) D) n; S Đáp Án C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2