intTypePromotion=1

Trắc nghiệm sinh - sự di truyền liên kết với giới tính

Chia sẻ: Tran Quyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
4
download

Trắc nghiệm sinh - sự di truyền liên kết với giới tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tài liệu quan trọng giúp cho các bạn học sinh củng cố lại kiến thức môn sinh học, phương pháp thi trắc nghiệm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học cao đẳng sáp tới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh - sự di truyền liên kết với giới tính

  1. S DI TRUY N LIÊN K T V I GI I TÍNH Câu 1 Hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính ñư c phát hi n ñ u tiên b i: A) Moocgan B) Menñen C) Coren và Bo D) Oatxơn và Cric ðáp án A Câu 2 H ên tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là hi n tư ng: A) Di truy n các tính tr ng gi i tính mà gen quy ñ nh chúng n m trên các NST thư ng B) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy ñ nh chúng n m trên NST Y C) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy ñ nh chúng n m trên NST X D) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy ñ nh chúng n m trên NST gi i tính ðáp án D Câu 3 Mô t nào sau ñây là không ñúng v i hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính : A) Nhi u gen liên k t v i gi i tính ñư c xác minh là n m trên NST gi i tính X B) Hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là hi n tư ng di truy n c a các tính tr ng thư ng mà các gen ñã xác ñ nh chúng n m trên NST gi i tính C) Trên NST Y ña s các loài h u như không mang gen D) M t s NST gi i tính do các gen n m trên các NST thư ng chi ph i s di truy n c a chúng ñư c g i là di truy n liên k t v i gi i tính ðáp án D Câu 4 Trong trư ng h p di truy n liên k t v i gi i tính, gen n m trên các NST gi i tính X, k t qu c a phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau do: A) Có s thay ñ i quá trình làm b , làm m trong quá trình lai B) Do s khác bi t trong c p NST gi i tính cơ th b và m nên b m không ñóng vai trò như nhau trong quá trình di truy n các tính tr ng C) Do có hi n tư ng di truy n chéo, cơ th XX s ch truy n gen cho con XY th h sau D) Do có hi n tư ng di truy n th ng, cơ th XY s ch truy n gen cho con XY th h sau ðáp án B Câu 5 ð c ñi m nào dư i ñây không ph i là ñ c ñi m di truy n c a gen l n quy ñ nh tính tr ng thư ng n m trên NST gi i tính X: A) Tính tr ng có xu hư ng d bi u hi n cơ th mang c p NST gi i tính XX B) Có hi n di truy n chéo C) T l phân tính c a tính tr ng bi u hi n không gi ng nhau hai gi i D) K t qu c a phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau ðáp án A Câu 6 ð phân bi t hi n tư ng di truy n qua các gen n m trên NST thư ng v i hi n tư ng di truy n liên k t v i NST gi i tính X ngư i ta d a vào các ñ c ñi m nào? Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  2. A) Gen trên NST thư ng không có hi n tư ng di truy n chéo B) Gen trên NST thư ng luôn luôn bi u hi n gi ng nhau c hai gi i C) Gen trên NST thư ng cho k t qu gi ng nhau trong phép lai thu n ngh ch D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 7 B nh nào dư i ñây c a ngư i b nh là do ñ t bi n gen l n di truy n liên k t v i gi i tính: A) B nh thi u máu huy t c u ñ hình lư i li m B) H i ch ng Claiphentơ C) B nh mù màu D) H i ch ng Tơcnơ ðáp án C Câu 8 ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen và ki u giao ph i khác nhau? A) 3 ki u gen, 6 ki u giao ph i B) 3 ki u gen, 3 ki u giao ph i C) 6 ki u gen, 4 ki u giao ph i D) 5 ki u gen, 6 ki u giao ph i ðáp án D Câu 9 ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. C p nào dư i ñây ñư c coi là c p lai thu n ngh ch A) ♂ XWXw x ♀ XWY và ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂ XwXw x ♀ XWY và ♂XWXW x ♀ XwY C) ♂ XwXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XWY D) ♂ XWXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XwY ðáp án B Câu 10 ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây d n ñ n hi n tư ng phân tính theo gi i tính(các tính tr ng bi u hi n không gi ng nhau hai gi i) A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XWXw x ♀ XwY C) ♂XWXW x ♀ XwY D) A và B ñúng ðáp án A Câu 11 ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây d n ñ n hi n tư ng phân tính theo gi i tính: A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXW x ♀ XWY D) A và B ñúng Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  3. ðáp án -D Câu 12 ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây s cho t l phân tính 1 m t ñ : 1 m t tr ng A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXW x ♀ XwY D) A và B ñúng ðáp án -D Câu 13 ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây s cho t l phân tính 1 ru i cái m t ñ : 1 ru i ñ c m t tr ng A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXw x ♀ XWY D) ♂XWXW x ♀ XwY ðáp án B Câu 14 ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây s cho t l phân tính 3 ru i m t ñ : 1 ru i m t tr ng trong ñó ru i m t tr ng ñ u là ru i ñ c: A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XWXW x ♀ XwY C) ♂XWXw x ♀ XwY D) ♂XwXw x ♀ XWY ðáp án A Câu 15 ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây d n s cho t l phân tính 1 : 1: 1: 1 h lai: A) ♂XWXW x ♀ XwY B) ♂XWXw x ♀ XwY C) ♂XWXw x ♀ XWY D) ♂XwXw x ♀ XWY ðáp án B Câu 16 ð c ñi m nào dư i ñây không ph i là ñ c ñi m c a b nh di truy n do gen l n liên k t v i NST gi i tính X ngư i: A) B nh có xu hư ng d bi u hi n ngư i nam do gen l n ñ t bi n không có alen bình thư ng tương ng trên Y át ch B) M mang gen b nh tr ng thái d h p s làm bi u hi n m t n a s con trai C) B m mang gen b nh s truy n gen b nh cho m t n a s con gái D) Ngư i n khó bi u hi n b nh do mu n bi u hi n gen b nh ph i tr ng thái ñ ng h p ðáp án C Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  4. Câu 17 B nh di truy n do gen l n liên k t v i NST Gi i tính X ngư i có xu hư ng d bi u hi n ngư i nam do: A) NST gi i tính X b b t ho t nên gen b nh trên NST gi i tính X không gây bi u hi n ngư i n XX B) Do trong qu n th , m là ngư i mang gen b nh nên truy n gen b nh cho con trai C) ngư i nam gen l n ñ t bi n d dàng xu t hi n tr ng thái ñ ng h p và bi u hi n b nh D) ngư i nam gen l n bi u hi n trên NST X không có alen bình thư ng tương ng trên Y át ch ðáp án D Câu 18 B nh máu khó ñông ngư i r t khó g p n do: A) b nh do gen l n ñ t bi n n m tên NST gi i tính X, ngư i n mang c p NST gi i tính XX nên mu n bi u hi n gen ph i tr ng thái ñ ng h p. Ngư i nam XY do ch có m t NST gi i tính X nên ch c n m t gen là ñ ñ gây b nh B) b nh do gen l n ñ t bi n n m tên NST gi i t ínhY nên ch bi u hi n ngư i nam, ngư i n mang c p NST gi i tính XX nên mu n bi u hi n gen ph i x y ra ñ t bi n chuy n ño n NST mang gen ñ t bi n qua NST X C) b nh do gen l n ñ t bi n n m tên NST gi i t ính X, ngư i n m c b nh s có bi u hi n n ng n hơn so v i ngư i nam do ñó b ch t s m d n ñ n k t qu là b nh ít g p ngư i n hơn so v i nam D) A và C ñúng ðáp án A Câu 19 ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy ñ nh máu ñông bình thư ng B và con trai ñ u m c b nh khó ñông,m bình thư ng , nh n ñ nh nào dư i ñây là ñúng: A) Con tri ñã nh n gen b nh t b B) m không mang gen b nh XHXH C) m mang gen b nh tr ng thái d h p XHXh D) Toàn b con gái c a hai ngư i này s có ki u gen d h p t XHXh ðáp án C Câu 20 ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy ñ nh máu ñông bình thư ng B m c b nh máu khó ñông,m bình thư ng, ông ngo i m c b nh khó ñông, nh n ñ nh nào dư i ñây là ñúng: A) Con gái c a h không bao gi có ngư i m c b nh B) 100% s con trai c a h s m c b nh C) 50% s con trai c a h có kh năng m c b nh D) 100% s con gái c a h s m c b nh ðáp án C Câu 21 ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy ñ nh máu ñông bình thư ng Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  5. B m c b nh máu khó ñông, m bình thư ng, ông ngo i m c b nh máu khó ñông, H có m t ngư i con gái bình thư ng. Con gái c a h l y ch ng hoàn toàn bình thư ng, nh n ñ nh nào dư i ñây là ñúng: A) kh năng m c b nh con c a h là 50% B) 100% s con trai c a h hoàn toàn bình thư ng C) 50% s con trai c a h hoàn toàn bình thư ng D) 50% s con gái c a h s m c b nh ðáp án C Câu 22 ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy ñ nh máu ñông bình thư ng kh năng ñ m t c p v ch ng sing con gái m c b nh máu khó ñông có th ñư c g p trong tình hu ng sau: A) b m c b nh, m bình thư ng, ông ngo i m c b nh B) b m c bênh, m bình thư ng, ông bà ngo i bình thư ng nhưng có c u m c b nh C) b m c b nh, m bình thư ng nhưng có dì m c b nh D) t t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 23 ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy ñ nh máu ñông bình thư ng B m bình th ơng, ông n i m c b nh máu khó ñông, ông bà ngo i bình thư ng, kh năng h sinh con trai m c b nh s là A) 12,5% B) 50% C) 25% D) 0% ðáp án D Câu 24 ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy ñ nh máu ñông bình thư ng M t ngư i nam m c bênh l y m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m m c b nh, kh năng h sinh ra ñư c ñ a con kho m nh là bao nhiêu? A) 100% B) 25% C) 50% D) 75% ðáp án C Câu 25 ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy ñ nh máu ñông bình thư ng M t ngư i nam m c b nh l y m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m m c b nh, kh năng h sinh ra ñư c ñ a con gái kho m nh là bao nhiêu? A) 100% B) 25% C) 50% Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  6. D) 75% ðáp án C Câu 26 ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy ñ nh máu ñông bình thư ng M t ngư i nam bình thư ng k t hôn v i m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m c b nh, hk năng h sinh ra ñư c ñ a con kho m nh là bao nhiêu? A) 75% B) 25% C) 50% D) 100% ðáp án A Câu 27 mèo, gen B quy ñ nh màu lông ñen n m trên NST gi i tính X, gen B quy ñ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn. M tam th x b ñen, t l màu lông c a các mèo con s là: A) Mèo cái toàn ñen, mèo ñ c 50% ñen,50% hung B) Mèo cái: 50%ñen: 50% tam th , mèo ñ c 100% ñen C) Mèo cái: 50% ñen:50% tam th , mèo ñ c 100% hung D) Mèo cái:50% ñen:50% tam th , mèo ñ c:50% ñen:50% hung ðáp án D Câu 28 mèo, gen B quy ñ nh màu lông ñen n m trên NST gi i tính X, gen B quy ñ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn m hung x b ñen, t l màu lông c a các mèo con s là: A) Mèo cái toàn ñen, mèo ñ c toàn hung B) Mèo cái toàn tam th , mèo ñ c toàn hung C) Mèo cái toàn tam th , mèo ñ c toàn ñen D) Mèo cái toàn hung, mèo ñ c toàn ñen ðáp án B Câu 29 mèo, gen B quy ñ nh màu lông ñen n m trên NST gi i tính X, gen B quy ñ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn Mèo ñ c tam th ch có th xu t hi n trong trư ng h p: A) m lông ñen, b lông hung, mèo b b r i lo n phân ly c p NST gi i tính, mèo ñ c tam th có NST gi i tính là XXY B) m lông hung, b lông ñen, m b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo ñ c tam th có NST gi i tính là XXY C) m lông ñen, b lông hung, m b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo ñ c tam th có NST gi i tính là XXY D) m lông hung, b lông hung, b b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo ñ c tam th có NST gi i tính là XXY ðáp án A Câu 30 h ên tư ng di truy n th ng trong di truy n kiên k t v i gi i tính là hi n tư ng A) Gen quy ñ nh tính tr ng n m trên NST X do ñó cơ th mang c p NST gi i Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  7. tính XY tính t ng luôn luôn ñư c truy n cho cá th cùng gi i th h sau B) Gen quy ñ nh tính tr ng n m trên NST Y do ñó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn ñư c truy n cho cá th khác gi i th h sau C) Gen quy ñ nh tính tr ng n m trên NST X do ñó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn ñư c truy n cho cá th khác gi i th h sau D) Gen quy ñ nh tính tr ng n m trên NST Y do ñó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn ñư c truy n cho cá th cùng gi i th h sau ðáp án D Câu 31 b nh t t nào dư i ñây ngư i gây ra b i ñ t bi n gen l n trên NST Y: A) Mù màu B) Máu khó ñông C) t t dính ngón tay s 2 và s 3 D) B nh teo cơ ðáp án C Câu 32 b nh nào dư i ñây ngư i gây ch bi u hi n nam gi i: A) Mù màu B) Máu khó ñông C) t t có túm lông tai D) h i ch ng Tơcnơ ðáp án C Câu 33 b nh di truy n nào dư i dây ngư i hi n ñã có th ñi u tr ñư c m t ph n và cho phép ngư i b nh s ng m t cu c s ng g n như bình thư ng A) B nh teo cơ B) b nh máu khó ñông C) h i ch ng Tơcnơ D) h i ch ng Claiphentơ ðáp án B Câu 34 Ý nghĩa trong s n xu t c a hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là: A) Giúp phân bi t gi i tính giai ño n s m, nh t là gia c m B) Tăng cư ng hi u qu c a phép lai thu n ngh ch trong vi c t o ưu th lai C) ch n ñôi giao ph i thích h p d t o ra các bi n d t h p monhgmu n D) t t c ñ u ñúng ðáp án A Câu 35 Ý nghĩa trong c a hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là ñ i v i y h c là A) Giúp phân bi t gi i tính c a thai nhi giai ño n s m B) Giúp tư v n di truy n và d phòng ñ i v i các b nh di truy n liên k t v i gi i tính C) Giúp h n ch s xu t hi n trong trư ng h p b t thư ng c a c p NST gi i tính D) Giúp hi u ñư c nguyên nhân và cơ ch gây ra các trư ng h p b t thư ng v s lư ng c a c p NST gi i tính ðáp án B Câu 36 ngư i ta g i b nh mù màu và b nh máu khó ñông là b nh c a nam gi i vi: A) b nh gây ra do ñ t bi n gen l n trên NST Y không có alen tương ng trên NST Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  8. X B) b nh gây ra do ñ t bi n gen tr i trên NST X không có alen tương ng trên NST Y C) b nh gây ra do ñ t bi n gen tr i trên NST Y không có alen tương ng trên NST X D) b nh gây ra do ñ t bi n gen l n trên NST X không có alen tương ng trên NST Y ðáp án D Câu 37 s di truy n c a các tính tr ng ñư c quy ñ nh b i gen trên NST Y có ñ c ñi m như th nào? A) ch bi u hi n cơ th ñ c B) ch bi u hi n cơ th cái C) Có hi n tư ng di truy n chéo D) ch bi u hi n cơ th XY ðáp án D Câu 38 s di truy n c a các b nh t t ñư c quy ñ nh b i gen ñ t bi n trên NST Y ngư i có ñ c ñi m như th nào? A) Ch bi u hi n ngư i nam B) b luôn luôn truy n b nh t t cho con trai C) Tính ch t tr i ho c l n c a gen ñ t bi n không có ý nghĩa D) t t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 39 gà gen tr i R quy ñ nh lông v n, gen r quy ñ nh gen không v n n m trên NST X ñ có th s m phân bi t tr ng và mái khi gà m i n b ng tính tr ng trên NST X ngư i ta ph i th c hi n phép lai nào? A) ♂XRXR x ♀XrY B) ♂XrXr x ♀XRY C) ♂XRXr x ♀XRY D) ♂XRXr x ♀XrY ðáp án B Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2