intTypePromotion=4

Trắc nghiệm sinh - sự di truyền qua tế bào chất

Chia sẻ: Tran Quyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
9
download

Trắc nghiệm sinh - sự di truyền qua tế bào chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách quảng cáo 'trắc nghiệm sinh - sự di truyền qua tế bào chất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh - sự di truyền qua tế bào chất

  1. S DI TRUY N QUA T BÀO CH T Câu 1 Hi n tư ng di truy n l p th ñã ñư c phát hi n b i: A) Menñen B) Mocgan C) Côren và Bo D) Oatxơn và Críc ðáp án C Câu 2 B n ch t hoá h c c a các gen ngoài NST là: A) ARN B) ADN C) Th ăn khu n D) Plasmit ðáp án B Câu 3 Gen ngoài nhân ñư c th y : A) Ti th và l p th B) Plasmit c a vi khu n C) Ribôxôm D) A và B ñúng ðáp án -D Câu 4 ADN ngoài nhân có m t trong các c u trúc nào c a t bào ñ ng v t có nhân chính th c A) L p th B) Plasmit C) Ti th D) T t c ñ u ñúng ðáp án C Câu 5 ADN có m t trong các c u trúc nào c a t bào có nhân chính th c A) L p th và Ti th B) Plasmit C) Nhân t bào D) A và C ñúng ðáp án -D Câu 6 ði m khác nhau cơ b n gi a ADN trong nhân và ADN ngoài nhânv c u trúc là: A) ADN trong nhân không có c u trúc d ng vòng B) C u trúc hoá hóc c a hai lo i ADN nàykhác nhau m t s bazơ nitric C) ADN ngoài nhân có s lư ng ñơn phân ít hơn D) A và C ñúng ðáp án -D Câu 7 ði m khác nhau cơ b n gi a ADN trong nhân và ADN ngoài nhânv ch c năng là: A) ADN ngoài nhân không mang thông tin di truy n quy ñ nh tính tr ng B) ADN ngoài nhân không có kh năng sao mã ra mARN Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  2. C) ADN ngoài nhân có kh năng t nhân ñôi ñ c l p v i ADN trong nhân D) A và C ñúng ðáp án C Câu 8 Khi gen ngoài nhân b ñ t bi n A) T t c các t bào con ñ u mang nhân ñ t bi n B) Tính ch t c a gen ñ t bi n ch ñư c bi u hi n cơ th ñ ng h p C) Gen ñ t bi n không phân b ñ u cho các t bào con D) ð t bi n s không ñư c di truy n cho các th h sau ðáp án C Câu 9 Khi gen trên ADN c a l c l p th c v t b ñ t bi n s không d n ñ n k t qu nào dư i ñây` A) L c l p s m t kh năng t ng h p di p l clàm xu t hi n màu tr ng B) S phân ph i ng u nhiên và không ñ ng ñ u c a nh ng l p th này thông qua quá trình nguyên phân s sinh ra hiên tư ng lá có ñ m xanh ñ m tr ng C) Trong m t t bào có mang nhân ñ t bi n s có hai lo i l c l p xanh và tr ng D) Làm cho toàn cây hoá tr ng do không t ng h p ñư c di p l c ðáp án D Câu 10 Làm th nào ñ phân bi t ñ t bíên gen trên ADN c a l c l p th c v t làm l c l p m t kh năng t ng h p di p l c làm xu t hi n màu tr ng v i ñ t bi n c a gen trên ADN trong nhân gây b nh b ch t ng c a cây A) Trư ng h p ñ t bi n ngoài nhân s gây hi n tư ng lá có ñ m xanh ñ m tr ng, ñ t bi n trong nhân s làm toàn thân có màu tr ng B) Trư ng h p ñ t bi n ngoài nhân gen ñ t bi n s không di truy n, ñ t bi n trong nhân gen ñ t bi n có th di truy n ñư c cho th h t bào sau C) Trư ng h p ñ t bi n ngoài nhân gen ñ t bi n s di truy n, ñ t bi n trong nhân gen ñ t bi n không di truy n ñư c cho th h t bào sau D) Không th phân bi t ñư c ðáp án A Câu 11 Trong di truy n qua t bào ch t A) Vai trò c a b và m là như nhau B) Vai trò c a cơ th mang nhi m s c th gi i tính XX ñóng vai trò quy t ñ nh C) Vai trò ch y u thu c v cơ th cái D) S di truy n qua các tính tr ng ch u s chi ph i c a quy ñ nh Menñen ðáp án C Câu 12 Nh n xét nào dư i ñây là không ñúng trong trư ng h p di truy n qua t bào ch t A) Lai thu n ngh ch cho k t qu khác nhau B) Tính tr ng luôn luôn ñư c di truy n qua dòng m C) Tính tr ng ñư c bi u hi n ñ ng lo t qua th h lai D) Tính tr ng bi u hi n ñ ng lo t cơ th cái c a th h lai ðáp án D Câu 13 Hi n tư ng di truy n qua t bào ch t có ñ c ñi m A) Lai thu n ngh ch cho k t qu khác nhau B) Tính tr ng luôn luôn ñư c di truy n theo dòng m C) Tính tr ng bi u hi n ñ ng lo t th h lai Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  3. D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 14 T i sao trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng luôn luôn ñư c di truy n theo dòng m và cho k t qu khác nhau trong lai th ân ngh ch? A) Do gen chi ph i tính tr ng di truy n k t h p v i nhi m s c th (NST) gi i tính X B) Do gen chi ph i tính tr ng di truy n k t h p v i nhi m s c th (NST) gi i tính Y C) Do h p t nh n t bào ch t có mang gen ngoài nhân ch y u t m D) Do h p t nh n v t ch t di truy n ch y u t m ðáp án C Câu 15 S khác nhau cơ b n trong ñ c ñi m di truy n qua t bào ch t và di truy n qua nhân th hi n ñ c ñi m nào ? A) Di truy n qua t bào ch t không phân tính như các t l ñ c thù như gen trong nhân và luôn luôn di truy n theo dòng m . B) Di truy n qua t bào ch t cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch, gen trong nhân luôn cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch C) Di truy n qua t bào ch t cho hi n tư ng phân tính theo gi i tính còn gen trong nhân luôn luôn cho k t qu gi ng nhau c hai gi i D) Trong di truy n qua t bào ch t vai trò ch y u thu c v cơ th m còn gen trong nhân vai trò ch y u thu c v cơ th b ðáp án A Câu 16 S khác nhau cơ b n trong ñ c ñi m di truy n qua t bào ch t và di truy n liên k t v i gi i tính gen trên nhi m s c th X th hi n ñi m nào ? A) Di truy n qua t bào ch t không cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch, gen trên NST gi i tính cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch B) Di truy n qua t bào ch t không phân tính theo các t l ñ c thù như trư ng h p gen trên NST gi i tính và luôn luôn di truy n theo dòng m C) Trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng bi u hi n ch y u cơ th cái XX còn gen trên NST gi i tính bi u hi n ch y u cơ th ñ c XY D) Trong di truy n qua t bào ch t vai trò ch y u thu c v cơ th m còn gen trên NST gi i tính vai trò ch y u thu c v cơ th b . ðáp án B Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2