intTypePromotion=1

Trí tuệ cảm xúc - Yếu tố quan trọng để thành công

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
414
lượt xem
248
download

Trí tuệ cảm xúc - Yếu tố quan trọng để thành công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Trí tuệ cảm xúc - Yếu tố quan trọng để thành công

  1. TRÍ TU C M XÚC – Y U T QUAN TR NG ð THÀNH CÔNG Trong cu c s ng, b n có th ñã t ng g p nh ng ngư i có k năng giao ti p r t t t. Trong m i tình hu ng, h dư ng như luôn bi t cách cư x khéo léo ñ chúng ta không c m th y b xúc ph m ho c b c b i. Th m chí, ngay c khi chúng ta không tìm ra gi i pháp cho v n ñ , h cũng làm chúng ta c m th y l c quan và có thêm ni m tin. Cũng có khi b n g p nh ng “b c th y” trong vi c ñi u khi n c m xúc. Khi ph i làm vi c dư i áp l c, h không cáu gi n mà có kh năng nhìn th ng vào v n ñ và bình tĩnh tìm ra gi i pháp. H là nh ng ngư i có kh năng ra quy t ñ nh ñúng ñ n và bi t khi nào có th tin vào tr c giác c a mình. H luôn s n lòng th a nh n nh ng như c ñi m c a mình và bi t ti p thu nh ng l i phê bình ñ phát tri n b n thân. Có ñi m gì chung gi a nh ng ngư i ñ c p trên? ðó là h ñ u giàu trí tu c m xúc (emotional intelligence). H hi u r t rõ v b n thân và có th c m nh n ñư c c m xúc c a ngư i khác. Ngày nay, cũng như năng l c chuyên môn, trí tu c m xúc càng lúc càng ñóng vai trò quan tr ng ñ i v i thành công c a con ngư i trong s nghi p. Nh ng nhà tuy n d ng có xu hư ng s d ng ch s trí tu c m xúc như m t tiêu chí ñánh giá năng l c con ngư i khi tuy n d ng và ñ b t. V y trí tu c m xúc là gì và làm sao ñ nâng cao trí tu c m xúc? Trí tu c m xúc là gì? Trí tu c m xúc là kh năng nh n d ng c m xúc, hi u ñư c ý nghĩa c a chúng và nh n ra tác ñ ng c a chúng ñ i v i nh ng ngư i xung quanh. Trí tu c m
  2. xúc bao hàm c vi c nh n th c ngư i khác: khi b n hi u c m xúc c a m i ngư i, b n s ki m soát các m i quan h hi u qu hơn. Nh ng ngư i giàu trí tu c m xúc thư ng thành công trong cu c s ng vì h làm ngư i xung quanh c m th y d ch u khi ti p xúc v i h . Khi h g i e-mail, m i ngư i thư ng tr l i ngay. Khi h c n giúp ñ , h s d dàng nh n ñư c. Chính vì th , cu c s ng c a ngư i giàu trí tu c m xúc thư ng d ch u hơn nh ng ngư i d cáu gi n b c b i. ð c ñi m c a trí tu c m xúc Theo Daniel Goleman, m t nhà tâm lý h c ngư i M , trí tu c m xúc có 5 ñ c ñi m sau: 1. Hi u rõ chính mình Nh ng ngư i giàu trí tu c m xúc hi u rõ c m xúc c a mình nên không bao gi ñ chúng ch ng . ð ng th i, h cũng r t nghiêm kh c khi ñánh giá b n thân. H bi t ñâu là ñi m m nh và ñi m y u c a mình ñ t ñó phát huy ho c kh c ph c, nh v y h có th làm vi c hi u qu hơn. Nhi u ngư i tin r ng s hi u rõ b n thân chính là thành t quan tr ng nh t c a trí tu c m xúc. 2. Ki m soát b n thân Nh ng ngư i có kh năng ki m soát b n thân thư ng không ñ mình n i gi n ho c n y sinh lòng ghen t thái quá, và h cũng không ra nh ng quy t ñ nh ng u h ng, b t c n, mà luôn nghĩ suy nghĩ trư c khi hành ñ ng. Nh bi t ki m soát b n thân, h luôn suy nghĩ chín ch n, thích ng t t v i s thay ñ i, chính tr c và bi t nói “không” khi c n thi t. 3. Giàu nhi t huy t Nh ng ngư i giàu trí tu c m xúc thư ng làm vi c r t t n t y, v i hi u qu cao. H s n lòng hy sinh thành qu trư c m t ñ ñ t ñư c thành công lâu dài. H thích ñư c th thách và luôn làm vi c m t cách hi u qu . 4. Bi t c m thông ðây có l là thành t quan tr ng th hai c a trí tu c m xúc. C m thông là vi c b n ñ ng c m và hi u ñư c ư c mu n, nhu c u và quan ñi m c a nh ng ngư i s ng quanh b n. Nh ng ngư i bi t c m thông thư ng r t gi i trong vi c n m b t c m xúc c a ngư i khác, k c nh ng c m xúc tinh t nh t. Nh v y, h luôn bi t cách l ng nghe ngư i khác và thi t l p quan h v i m i ngư i. H không bao gi nhìn nh n v n ñ m t cách r p khuôn hay phán ñoán tình hu ng quá v i vàng. H luôn s ng chân thành và c i m .
  3. 5. K năng giao ti p Th t là tho i mái khi ñư c ti p xúc v i nh ng ngư i gi i giao ti p – m t ñ c ñi m khác c a trí tu c m xúc. Nh ng ngư i gi i giao ti p thư ng có kh năng làm vi c nhóm t t. H quan tâm ñ n vi c giúp ngư i khác phát tri n và làm vi c hi u qu hơn là thành công c a chính mình. H bi t cách tranh lu n hi u qu và là nh ng b c th y trong vi c thi t l p và duy trì quan h xã h i. Như v y, trí tu c m xúc là m t y u t quan tr ng ñ giúp b n ñ t ñ n thành công trong cu c s ng, ñ c bi t là trong s nghi p. Qu n lý con ngư i và các m i quan h là k năng quan tr ng c a m i nhà lãnh ñ o, vì th nâng cao và v n d ng trí tu c m xúc trong công vi c là m t cách th hi n kh năng lãnh ñ o c a b n. V y ñâu là phương cách t i ưu ñ b n có th tích lũy và nâng cao d ng trí tu ñ c bi t này c a mình? M ts bí quy t sau có th giúp b n! Chú ý ñ n cách b n giao ti p v i m i ngư i. B n có v i vàng ñưa ra phán ñoán khi chưa bi t h t thông tin không? B n có nhìn nh n v n ñ m t cách r p khuôn không? Hãy ñ t mình vào v trí c a ng ơi ñ i di n và c i m hơn ñ có th ch p nh n quan ñi m và nhu c u c a h . ● Quan sát môi trư ng làm vi c. B n có luôn mu n m i ngư i chú ý ñ n thành tích c a mình hay không? B n nên khiêm t n vì ñó luôn là m t ph m ch t t t và khiêm t n hoàn toàn không có nghĩa b n là ngư i nhút nhát hay thi u t tin. Th hi n s khiêm t n chính là b n bi t rõ ñi u mình làm và t tin mình s thành công mà không c n ph i nói quá nhi u v nó. Hãy cho ñ ng nghi p cơ h i ñ th hi n năng l c và ñ ng quá chú tr ng v vi c mình có ñư c m i ngư i tán dương hay không. ● T ñánh giá b n thân. ðâu là ñi m y u c a b n? B n có s n sàng th a nh n mình không ph i là ngư i hoàn h o và s a ñ i ñ b n tr thành m t ngư i t t
  4. hơn? Hãy m nh d n ñánh giá b n thân m t cách chân th t. ði u này có th giúp b n có nh ng thay ñ i quan tr ng trong cu c ñ i! ● ðương ñ u v i áp l c. B n có c m th y b c b i m i khi có s ch m tr trong công vi c ho c m t vi c gì ñó x y ra không như ý b n không? B n có ñ l i cho ngư i khác ho c phát cáu v i h , ngay c khi h không có l i? Kh năng gi cái “ñ u l nh” trong kinh doanh nói riêng và cu c s ng nói chung r t quan tr ng. Vì th , hãy ki m ch c m xúc khi m i vi c di n ra không như ý mu n. ● Ch u trách nhi m v hành ñ ng c a mình. N u b n làm t n thương ngư i khác, hãy g p h ñ tr c ti p xin l i. ð ng ph t l nh ng vi c b n ñã làm ho c l ng tránh h . V i thái ñ thành tâm s a l i, ngư i ta thư ng d dàng tha th và quên ñi m i chuy n. ● Chú ý s nh hư ng t nh ng gì b n làm ñ i v i m i ngư i xung quanh. N u quy t ñ nh c a b n gây nh hư ng ñ n ngư i khác, hãy ñ t mình vào v trí c a h . H s c m th y như th nào n u b n làm vi c này? B n có mu n ñi u ñó x y ra không? N u th t s b n ph i làm như th , b n s làm gì ñ giúp ngư i khác vư t qua ñư c nh ng nh hư ng ñó? Trí tu c m xúc là s nh n th c v nh ng hành ñ ng và c m xúc c a b n cũng như s nh hư ng c a chúng ñ i v i nh ng ngư i xung quanh. ði u này có nghĩa là b n tôn tr ng nh ng ngư i xung quanh, l ng nghe nh ng mong mu n và nhu c u c a h , và b n có kh năng thông c m hay ñ ng c m v i h - dù h b t kỳ v trí nào trong xã h i. Bên c nh trí thông minh, trí tu c m xúc s giúp b n d dàng t o d ng nh ng m i quan h xã h i t t ñ p và ñ t ñư c thành công trong cu c s ng. Nhi u ngư i tin r ng trí tu c m xúc quan tr ng như trí thông minh và nhi u công ty ñang s d ng nh ng bài ki m tra v trí tu c m xúc ñ tuy n d ng nhân s . (Theo mindtools.com)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản