intTypePromotion=1
ADSENSE

Trình bày nội dung của nguyên lý về mối quan hệ phổ biến của các sự vật , hiện tượng .Rút ra ý nghĩa từ nguyên lý này

Chia sẻ: NGO HOI | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

730
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong triêt́ hoc̣ môí quan hê ̣ co ́ nghiã la ̀ sư ̣ quan hê ̣ tać đôṇ g qua laị lâñ nhau, phụ thuôc̣ va ̀ chuyên̉ hoa ́ cho nhau giưã cać sự vật va ̀ hiêṇ tươṇ g Trong thê ́ giơí khać h quan co ́ vô sô ́ sư ̣ vâṭ va ̀ hiêṇ tươṇ g, chuń g co ́ môí quan hê ̣ va ̀ tać đôṇg qua laị lâñ nhau, lam̀ điêù kiêṇ va ̀ tiêǹ đê ̀ cho nhau, phu ̣ thuôc̣ lâñ nhau, chuyên̉ hoa ́ lâñ nhau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình bày nội dung của nguyên lý về mối quan hệ phổ biến của các sự vật , hiện tượng .Rút ra ý nghĩa từ nguyên lý này

  1. Câu 02: Trinh bay nôi dung cua nguyên lý về môi liên hệ phổ biên cua cac sự vât, hiên tượng ? ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ Rut ra ý nghia từ nguyên lý nay ? ́ ̃ ̀ luctranvan | 01 Feb, 2009, 18:48 | 1.1 Soan 10 Câu hoi Ôn Tập: Môn Triết hoc | (4137 Reads) ̣ ̉ ̣ Nôi dung nguyên lý ̣ Trong triêt hoc môi quan hệ có nghia là sự quan hệ tac đông qua lai lân nhau, phụ ̣́ ́ ̃ ́ ̣ ̣̃ thuôc và chuyên hoá cho nhau giữa cac sự vât và hiên tượng ̣ ̉ ́ ̣ ̣ Trong thế giới khach quan có vô số sự vât và hiên tượng, chung có môi quan hệ và tac ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ đông qua lai lân nhau, lam điêu kiên và tiên đề cho nhau, phụ thuôc lân nhau, chuyên ̣ ̣̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣̃ ̉ hoá lân nhau. Không môt sự vât nao tôn tai trong cô lâp, tach rời (môi liên hê) với sự ̃ ̣ ̣̣̀̀ ̣ ́ ́ ̣ vât hiên tượng khac. Môi liên hệ đó là khach quan và phổ biên (cả trong thiên nhiên, xã ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ hôi và tư duy) ̣ Ví du: Trong tự nhiên tôn tai môi liên hệ giữa đông vât và thực vât, giữa thực vât và ̣ ̣̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ khí hâu… ̣ Môi liên hệ đó diên ra không chỉ giữa cac sự vât hiên tượng với nhau và nôi tai bên ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣̣ trong ban thân sự vât (cac măt, bộ phân, yêu tố cua no) cung đêu diên ra cac môi liên hệ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̃ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̣ ̣ tac đông qua lai Ví du: Như trong cơ thể người sự liên kêt cua cac phân tử trong môt chât. ̣ ́̉ ́ ̣ ́ Ý nghia: “Quan điêm toan diên và đông bô” ̃ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ Nguyên lý nay xây dựng cho ta quan điêm toan diên, nghia là khi xem xet sự vât hiên ̀ ̉ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ tượng chung ta không được bỏ xot bât kỳ chi tiêt nao cac măc khâu trung gian gian tiêp ́ ́́ ́̀ ́ ́ ́ ́ và phai đăt nó trong thời điêm, bôi canh lich sử cụ thê. Có như thế mới hiêu được sự ̣̉ ̉ ́̉ ̣ ̉ ̉ sự vât hiên tượng ̣ ̣ Ví du:Khi xem xet đanh giá môt con người ta cân phai xem xet rõ măt ưu điêm và ̣ ́́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ khuyêt điêm, có như vây mới có thể đanh giá đung ban chât cua con người đo. ́ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ́̉ ́ Khi đanh giá mức độ pham tôi cua tôi pham, ta cân biêt tôi pham thực hiên hanh vi ́ ̣ ̣̣̉ ̣ ̀ ̣́ ̣ ̣ ̀ pham tôi đó trong điêu kiên hoan canh cụ thể nao … ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ Khi xem xet sự vât hiên tượng chung ta cân chú ý vị trí vai trò cua từng loai môi liên ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ hệ (Có môi liên hệ bên trong, bên ngoai; môi liên hệ cơ ban, không cơ ban; môi liên hệ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ chủ yêu, thứ yêu; môi liên hệ ban chât; môi liên hệ ngâu nhiên, tât nhiên; môi liên hệ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̃ ́ ́ không gian và thời gian …)
  2. Trong cac môi liên hệ đó thì môi liên hệ nao bên trong, ban chât, tât nhiên, cơ ban, chủ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́́ ̉ yêu … giữ vai trò quan trong, quyêt đinh sự vân đông và phat triên cua sự vât hiên ́ ̣ ̣́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ tượng Ví du: Trong cuôc khang chiên cua dân tôc những người linh đã có lựa chon và quyêt ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ đinh đung đăn giữa môi quan hệ gia đinh với đât nước, giữa tinh riêng và nghia lớn … ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̃ Cân phê phan quan điêm tư duy siêu hinh, xem xet sự vât hiên tượng môt cach linh ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣́ ̉ tai, chêt cứng, bât biên, may moc … (người măc bênh siêu hinh chỉ nhin thây bộ phân ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ mà không thây cai toan bô, thây cây mà không thây rừng). Sai lâm cua tư duy siêu hinh ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ có thể dân đên lôi xem xet caò băng, binh quân, gian trai đêu đêu như nhau giữa cac ̃ ́́ ́ ̀ ̀ ̀ ̃̀ ̀ ́ ́ ̣ môi quan hê: Ví du: Đanh giá năng lực can bộ trong cung cơ quan …. ̣ ́ ́ ̀ Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=128335 Đường dẫn cố định | góp ý(2) | Trackbacks(0) |  Bản in Câu 09: Phân tich vai trò cua quân chung trong lich sử ? Liên hệ vân đề trên đôi với công cuôc ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ đôi mới ở nước ta hiên nay? ̉ ̣ luctranvan | 01 Feb, 2009, 16:29 | 1.1 Soan 10 Câu hoi Ôn Tập: Môn Triết hoc | (4850 Reads) ̣ ̉ ̣ Theo quan  điêm chu nghia duy vật (CNDV) lich sử  khẳng  đinh, quần chung   ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ ́ nhân dân la lực lượng quyết đinh sự phat triển cua lich sử ̀ ̣ ́ ̣̉   Khai niệm quần chung nhân dân la co sự  thay đổi va phat triển. Co tinh lich   ́ ́ ̀́ ̀ ́ ́́ ̣ sư, bởi vi no gắn liền với hinh thai KT­XH va điều kiện lich sử nhất đinh, nhưng  ̉ ̀́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ du thay  đổi va phat triển như  thế  nao, quần chung nhân dân  được xac  đinh   ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ bơi: ̉   QCND trươc hết la những la những nười lao động, vi đây la lực lượng trực tiếp  ́ ̀ ̀ ̀ ̀ tao ra cua cai vât chất cho xa hội ̣ ̉ ̉ ̣ ̃   QCND la những bộ phận dân cư co khuynh hướng, luôn chống lai những giai   ̀ ́ ̣ câp thống tri bi ap bức boc lột ́ ̣̣́ ́   QCND con bao gồm cac gia cấp va cac tầng lớp xa hội co y nghia thuc  đẩy   ̀ ́ ̀́ ̃ ́́ ̃ ́ sư phat triển xa hội ̣ ́ ̃
  3.   Vây QCND con la chu thể tao ra moi cua cai vật chất bao đam cho sự tồn tai   ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̣ va phat triển cua xa hội ̀ ́ ̉ ̃   Xuât phat từ nguyên ly cơ ban chu nghia duy vật lich sử cho rằng: hoat động   ́ ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ san xuât cua cai vât chất cua quần chung nhân dân trươc tiên la nhân dân lao  ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̀ đông, la cơ sở cho sự tồn tai phat triển cua xa hội ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̃    Cung với sự  phat triển cua san xuất quần chung lao  động  đa tich luy kinh   ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̃́ ̃ nghiêm . cai tiến công cu san xuất, thuc đây lam cho xa hội không ngừng tiến  ̣ ̉ ̣̉ ́ ̉ ̀ ̃ lên   Quân chung nhân dân với tư cach la lực lượng san xuất cơ ban, nhân dân lao  ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ đông quyết đinh sự biến đổi cua lich sử, bởi vi xet đến cung lực lượng san xuất  ̣ ̣ ̣̉ ̀́ ̀ ̉ qui đinh sự xuất hiện bao đam tồn tai cua một chế độ xa hội ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̃   Như vây lich sử XH loai người trước hết la lich sử  phat triển XH. Lich sử  cua   ̣ ̀ ̣̀ ́ ̣ ̉ sự  thay  đổi cac phương thưc san xuât, lich sử  cua những người san xuất cua   ́ ́ ̉ ̣́ ̉ ̉ ̉ quân chung lao  động, hoat  động cua quần chung, lao  động la  điều kiện cơ  ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ban quyết đinh sự tồn tai va phat triển cua XH, quần chung nhân dân la người  ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ sang tao chân chinh ra lich sử ́ ̣ ́ ̣   Song quân chung nhân dân con la nguồn duy nhât va vô tận cua moi cua cai  ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ tinh thân ̀   Con ngươi băt đầu san xuất thi cung bắt đầu sang tao ra gia tri văn hoa, tinh  ̀ ́ ̉ ̀̃ ́ ̣ ̣́ ́ thân va tao  điều kiện cho nền văn hoa  đo phat triển va tiến bộ  không ngừng.   ̀ ̣̀ ́́ ́ ̀ Chinh vi le đo Bac Hồ noi: Quần chung la những người sang tao, công nông là   ́ ̀̃ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ nhưng người sang tao, nhưng quần chung không phai chi sang tao ra cua cai   ̃ ́ ̣ ́ ̉ ̉́ ̣ ̉ ̉ vât chất cho XH, quần chung con la người sang tac nữa …những câu tuc ngữ,   ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ nhưng câu de, ca dao rất hay la những sang tac cua quần chung.cac sang tac   ̃ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ây rât hây ma lai ngắn, chứ không “Trường thiên đai hai”, dây ca ra dây muốn  ́ ́ ̣̀ ̣ ̉ ̀ … nhưng, sang tac ấy la nững hon ngoc qui … ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́
  4.   Chinh hoat động thực tiển cua quần chung lai la nguồn cam hứng vô tận cho  ́ ̣ ̉ ́ ̣̀ ̉ viêc sang tac cua những người lam văn hoc nghệ thuật, cua văn hoa khoa hoc   ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ lam phong phu đời sống tinh thần cua nhân loai ̀ ́ ̉ ̣    Tom lai:chu nghia duy vật khẳng  đinh quần chung nhân dân la người sang   ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̀ ́ tao chân chinh ra lich sử, từ  linh vực san xuất vật chất  đến linh vực văn hoá   ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̃ tinh thân. Từ những cuôc đấu tranh cach mang đến cuộc biến dổi lich sử bằng   ̀ ̣ ́ ̣ ̣ cach mang xa hội ́ ̣ ̃   Quân chung nhân dân con la lưc lượng chu yếu cua mỗi cuộc cach mang, xã   ̀ ́ ̀ ̣̀ ̉ ̉ ́ ̣ hôi. ̣   Trong lich sử đa chứng minh không co sự chuyển biến va cach mang, xa hội   ̣ ̃ ́ ̀́ ̣ ̃ nao trong lich sử  ma không la hoat  động cua  đa số  người, không la ngau hội   ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ cua quần chung ̉ ́   Trong cac cuôc cach mang dân tôc, dân chu va cac cuôc cach mang xa hội   ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉̀́ ̣ ́ ̣ ̃ quân chung nhân dân la lưc lượng chu yếu quyêt  đinh vận mệnh cac cuộc   ̀ ́ ̣̀ ̉ ̣́ ́ cach mang xa hội, cac phong trao chinh tri giai phong dân tộc ́ ̣ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́   Vai tro quần chung nhân dân ngay cang sang tao va không ngừng tăng lên   ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ vơi sự  thay  đổi cua cac phương thức san xuất từ  thấp  đến cao,  đo la qui luật   ́ ̉ ́ ̉ ́̀ phat triển cua xa hội ́ ̉ ̃   Trong XHCN quân chung lao động thoat khoi ap bưc boc lột, trở thanh người   ̀ ́ ́ ̉́ ́ ́ ̀ chu thật sự cua xa hội, quyền lực chinh tri thuộc về quần chung cua nhân dân,   ̉ ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̉ dươi sự  lanh  đao cua giai cấp công nhân  đa tao ra những  điều kiện  để  quần   ́ ̃ ̣ ̉ ̣̃ chung lao động phat huy vai tro tich cưc trong việc sang tao ra XH mới ́ ́ ̀́ ̣ ́ ̣   Vây cach mang la sự  nghiệp cua quần chung nhân dân. Không co sự  tham   ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ gia   tich   cực  cua  quần  chung  nhân  dân  nhất   đinh  không  có  thể   có   những   ́ ̉ ́ ̣ chuyên biến cach mang trong lich sử ̉ ́ ̣ ̣   Xuât phat từ những nội dung trên chung ta rut ra y nghia trong  điều kiện đổi   ́ ́ ́ ́ ́ ̃ mơi ở nước ta la: ́ ̀
  5.    Lich sử  loai người  đa chứng minh chân ly  đo. Trong cương linh cua  Đang   ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̃ ̉ ̉ công san Viêt nam  được thông qua tai Đai hội đai biểu toan quốc lần VII cua   ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ Đang ta đa nêu ra những bai hoc lớn ̉ ̃ ̀ ̣   Quan triệt quan  điểm sự  nghiệp cach mang la sự  nghiệp cua nhân dân, do   ́ ́ ̣ ̀ ̉ dân va vi dân, chinh nhân dân la con người lam nên lich sử ̀̀ ́ ̀ ̀ ̣    Quân chung nhân dân  được thưc hiện trước tiên moi  đường lối chu trương   ̀ ́ ̣ ̣ ̉ chinh sach cua Đang phai xuất phat từ những tâm tư nguyện vong tinh cam và   ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ lơi ich chinh đang cua quần chung nhân dân ̣́ ́ ́ ̉ ́    Phai thường xuyên  đổi mới nội dung va hinh thưc va biện phap vận  động   ̉ ̀̀ ́ ̀ ́ quân chung,  đi sâu,  đi sat cơ  sở  luôn lắng nghe tâm tư  nguyện vong quần   ̀ ́ ́ ̣ chung va giai đap những vấn đề do quần chung do thực tiễn cơ sở đặt ra ́ ̀ ̉ ́ ́    Bên canh  đo, chung ta cần chống chu nghia ca nhân, moi biểu hiện quan   ̣ ́ ́ ̉ ̃ ́ ̣ liêu, mênh lệnh, cửa quyền, hach dich, ưc hiếp tru dập quần chung như không   ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ theo đuôi quân chung ̀ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2