intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:90

339
lượt xem
97
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

 1. I. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản  1.Công thức chung của tư bản H­T­H      CÔNG THỨC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ GIẢN ĐƠN T­H­T'       CÔNG THỨC CHUNG CỦA TƯ BẢN Sự vận động của tiền với tư cách là tiền và tiền với  tư cách là tư bản giống và khác nhau ở chỗ nào?
 2.  SO SÁNH HAI CÔNG THỨC ­ Đều có hai yếu tố: tiền và hàng Giống nhau ­ Đều có 2 hành vi: mua và bán ­ Biểu hiện QH KT: giữa  người mua và người  Khác nhau bán Néi dung so s¸nh H-T-H T-H-T' ĐiÓm xuÊt ph¸t Khëi ®Çu vµ kÕt thóc lµ Khëi ®Çu vµ kÕt vµ kÕt thóc H thóc lµ T, T chØ T lµ trung gian, ®­îc chi t¹m thêi øng ra tiªu h¼n Trình tù l­u th«ng B¾t ®Çu b»ng b¸n B¾t ®Çu b»ng KÕt thóc b»ng mua mua KÕt thóc b»ng b¸n Môc ®Ých cña sù Gi¸ trÞ sö dông Gi¸ trÞ T' t T' =  T  +                Giá tr vËn ®éng ị thặng dư (m) (T'=T+ t)
 3. Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản Huyndai production line The Natural ovens production line
 4. Khi SLĐ trở  thành hàng  hoá thì tiền  trở thành tư  bản
 5. Mâu thuẫn của T­ H ­T' ( T'= T+  t) Lưu thông có sinh ra m không ? Ngang giá Lưu thông Không ngang giá Không  Mua rẻ tạ o Vậy m   ra m chỉ có Bán đắt  thể tạo  ra trong  Mua rẻ­ bán đắt lĩnh vực  Không sản xuất Không có lưu thông  có  m
 6. Mâu thuẫn trong công thức chung của TB biểu hiện  ở chỗ:  m    vừa  được  tạo  ra  trong  quá  trình  lưu  thông,  vừa  không  được tạo ra trong quá trình lưu thông Để có m nhà TB phải bỏ tiền vào lưu thông và mua các yếu  tố đầu vào của quá trình sản xuất (TLSX và SLĐ) 
 7.  Hàng hóa sức lao động  Sức lao động trở thành H2 trong điều kiện nào? Được tự do về thân thể 2 điều kiện Không có TLSX và của cải khác Thị trường sức lao 
 8. Người lao động không có  Người lao động được tự do về thân  tư liệu sản xuất thể
 9. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động  Tư liệu sinh hoạt cần thiết  để nuôi sống người công  nhân, gia đình anh ta...và  Giá trị chi phí đào tạo. Hai  Mang yếu tố  thuộc  tinh thần và lịch sử tính Giá trị  Dùng trong quá trình sản  sử dụng xuất để tạo ra hàng hoá Tạo ra giá trị mới  lớn hơn giá trị SLĐ Tại sao hàng hoá SLĐ là hàng hoá đặc biệt?
 10. Hàng hoá SLĐ khi  được sử dụng thì  có khả năng sáng  tạo ra một lượng  giá trị mới lớn hơn  giá trị của bản  thân nó
 11.  Ti  Tiềền công trong ch n công trong chủủ nghĩa t ư bảảnn  nghĩa tư b
 12. Bản chất của tiền công         Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng  hoá sức lao động hay còn được gọi là giá cả của hàng  hoá sức lao động. 
 13. Các hình thức của  tiền công Tiền công theo sản phẩm: Là hình thức tiền công  Tiền công theo thời gian: mà số lượng của nó  Là hình thức tiền công mà  phụ thuộc vào số lượng sản số lượng của nó ít hay nhiều   phẩm hay số lượng  tuỳ theo thời gian lao  những bộ phận sản phẩm  động của công nhân( giờ, ngày, mà cn đã sản xuất ra   tháng…) dài hay ngắn. Hoặc là số lượng công  việc đã hoàn thành.
 14.  Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế                    Số lượng   Giá cả tư liệu sinh  hoạt ảnh hưởng như  Số tiền công  hàng hóa, dịch vụ thế nào đối với tiền  được nhận mua được lương thực tế? từ tiền công  danh nghĩa    Tiền công danh nghĩa      Tiền công thực tế
 15. Quá trình sản xuất giá trị thặng Dư  trong xã hội tư bản ­ Quá trình sản xuất TBCN là sự thống nhất giữa quá trình  sả n  xuất ra GTSD, giá trị và giá trị thặng dư. ­ Quá trình này có đặc điểm:        Công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà TB.          Toàn bộ sản phẩm làm ra thuộc về nhà TB. ­ Nghiên cứu quá trình sản xuất trong xí nghiệp TBCN, ta cần  giả định:         Nhà tư bản mua TLSX và SLĐ đúng giá trị          Khấu hao máy móc, vật tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật         Năng suất lao động ở một trình độ nhất định
 16. Ví dụ: nhà TB sản xuất 20 kg sợi: * Chi phÝ s¶n xuÊt: *Gi¸ trÞ s¶n PhÈm -TiÒn mua b«ng(20kg): míi(20kg sîi): 20$ - Gi¸ trÞ cña b«ng ®­îc -TiÒn hao mßn m¸y mãc: chuyÓn vµo s¶n phÈm: 4$ 20$ -TiÒn mua søc L§ trong 1 -Gi¸ trÞ cña m¸y mãc ®­îc ngµy: 3$ chuyÓn vµo sîi: 4$ -Gi¸ trÞ míi do lao ®éng cña cn t¹o ra trong 12giê L§: 6$ -Tæng céng: 27$ -Tæng céng: 30$
 17. Ví dụ về sản xuất giá trị thặng dư Hệ thống câu hỏi dẫn dắt 1. Sau 6 giờ lao động đầu, người công nhân đã bị bóc lột  chưa? 2. Tại sao nhà TB lại buộc người công nhân làm 6 giờ tiếp  theo? 3. Tổng giá trị của 12 giờ lao động mà người công nhân tạo  ra  là bao nhiêu? 4. Nhà tư bản thu được bao nhiêu giá trị thặng dư? 5. Giá trị thặng dư là gì? Rút ra kết luận
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2