intTypePromotion=1
ADSENSE

Học thuyết giá trị thặng dư

Xem 1-20 trên 210 kết quả Học thuyết giá trị thặng dư
 • Đề cương học phần "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II" giúp người đọc hình dung và nắm được những thông tin về thông tin học phần, nội dung học phần, chuẩn đầu ra, tài liệu học tập và giảng dạy, thông tin giảng viên,... Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc12p minhngoclam 20-06-2022 27 1   Download

 • Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về Sir giêm-xơ xtiu-át - sự khác nhau giữa "lợi nhuận do chuyển nhượng" và sự tăng thực tế của của cải; phái trọng nông; A-dam Xmít; những học thuyết về lao động sản xuất và lao động không sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf429p andromedashun 13-05-2022 41 2   Download

 • Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về Nếch- ke - mưu toan trình bày sự đối lập của các giai cấp trong chủ nghĩa tư bản như là sự đối lập giữa sự nghèo nàn và sự giàu có; biểu kinh tế của Kê-nê; lanh-ghê - sự phê phán đầu tiên đối với các quan điểm tư sản tự do về sự "tự do" của công nhân;...

  pdf235p andromedashun 13-05-2022 40 2   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 1 có nội dung trình bày về học thuyết giá trị; điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; quy luật giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản; tiền công trong chủ nghĩa tư bản; sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản;...

  pdf94p chenlinong_0310 23-02-2022 19 1   Download

 • Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 1 là phần thứ nhất của môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung của môn học bao gồm 4 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

  doc92p caphesuadathemtieu 06-01-2022 29 1   Download

 • Giai cấp công nhân đang đi đầu trong xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài viết.

  pdf23p hoabubo 16-11-2021 104 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu chuyên đề là khai thác học thuyết giá trị thặng dư với tư cách là một hệ thống lý luận phong phú và sâu sắc về kinh tế thị trường nhằm vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới.

  doc11p sinhvientamnong 30-10-2021 34 4   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin có nội dung gồm 3 phần: phần 1 trình bày về triết học Mác-Lênin; phần 2 trình bày về kinh tế chính trị Mác-Lênin; phần 3 trình bày về chủ nghĩa xã hội khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf284p xusong 12-07-2021 30 3   Download

 • Bài báo này, trên cơ sở phân tích một số nội dung cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf4p parasite 07-06-2021 127 10   Download

 • Chương 3: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự chuyển hóa tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, một số quy luật của chủ nghĩa tư bản, các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư, sự phân chia giá trị thặng dư giữa các loại hình tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf9p lovebychance04 20-05-2021 22 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3a: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" cung cấp đến các bạn những kiến thức về phạm vi của học thuyết thặng dư; sự chuyển hóa tiền thành tư bản; công thức chung của tư bản; quá trình sản xuất giá trị thặng dư...

  pdf9p kequaidan11 07-04-2021 52 1   Download

 • Năm 1935, Erdos và Szekeres đã đưa ra giả thuyết sau đây (giả thuyết Erdos-Szekeres): Mọi tập không ít hơn 2 n−2 + 1 điểm trên mặt phẳng ở vị trí tổng quát (không có ba điểm nào thẳng hàng) đều chứa n điểm là đỉnh của một đa giác lồi. Giả thuyết Erdos-Szekeres có ý nghĩa triết học sâu sắc: Từ một tập hợp hỗn độn, không có trật tự, đủ lớn (tập các điểm bất kì trên mặt phẳng), ta có thể tìm được một tập con có cấu trúc đẹp (đa giác lồi). Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  pdf68p capheviahe26 02-02-2021 11 2   Download

 • Thông qua bài học này các bạn sẽ nắm được quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư, sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản; nghiên cứu sự vận động của tư bản cá biệt, tư bản xã hội và sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư" để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf52p kethamoi10 27-01-2021 58 4   Download

 • "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư" với các nội dung công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của nó; hàng hóa sức lao động và giá trị thặng dư; bản chất của tư bản, tư bản bất biến, tư bản khả biến, tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị thặng dư, hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và quy luật giá trị thặng dư; bản chất của tiền công và các hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản...

  pdf18p kethamoi10 27-01-2021 43 3   Download

 • Các nghiên cứu trên đây đều được thực nghiệm và đánh giá sau thực nghiệm ít nhất 5 tháng và nhiều nhất là 5 năm liên tục để thấy được tầm ảnh hưởng và lợi ích mang lại đối với trẻ và gia đình trẻ KTTT. Các nghiên cứu cũng đi sâu phân tích đầy đủ 5 hệ thống thuộc hệ sinh thái do Bronfenbrenner đề xuất theo cấu trúc lấy trẻ làm trung tâm (tập trung vào hệ vi mô) sau đó lần lượt xem xét những tác động của các hệ lớn hơn và mối quan hệ của chúng với sự phát triển của xã hội hoặc thay đổi của trẻ KTTT.

  pdf5p larachdumlanat127 18-12-2020 30 3   Download

 • "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư" giúp các bạn sinh viên tìm hiểu tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động so với những hàng hóa thông thường; bản chất và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư; bản chất và các hình thức của tiền lương tư bản chủ nghĩa; các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của tích lũy tư bản; các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

  pdf60p nguathienthan9 10-12-2020 27 0   Download

 • Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (II) nhằm giúp cho sinh viên: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf7p koxih_kothogmih8 01-10-2020 43 1   Download

 • "Bài giảng Học thuyết giá trị thặng dư" với các nội dung sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; sản xuất giá trị thặng dư; sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản; các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư.

  pdf84p trinhthamhodang7 27-08-2020 137 18   Download

 • Bài giảng Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư trình bày sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản; sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản tích lũy tư bản; quá trình lưu thông tư bản và khủng hoảng kinh tế; các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

  pdf223p phamthithuhuyen9b 18-05-2020 71 5   Download

 • : Trong tương quan với học thuyết về tư bản và giá trị thặng dư, về quyết định luận duy vật và hình thái kinh tế - xã hội, hay về giai cấp vô sản và chủ nghĩa xã hội… thì vấn đề con người không phải là chủ đề trung tâm của học thuyết Marx. Mặc dù vậy, những tư tưởng của Marx về con người, dù được trình bày chủ yếu ở giai đoạn Marx còn trẻ, lại vẫn đủ tầm vóc để tồn tại trong kho tàng tư tưởng loài người như là một học thuyết bề thế, có ý nghĩa to lớn đối với các khoa học về con người và đối với sự nghiệp giải phóng con người.

  pdf10p kequaidan3 04-03-2020 34 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Học thuyết giá trị thặng dư
p_strCode=hocthuyetgiatrithangdu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2