Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin (Hà Thanh Minh): Phần 2

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

1
502
lượt xem
163
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin (Hà Thanh Minh): Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - gồm 3 chương: Chương 4. Học thuyết giá trị; Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư; Chương 6. Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin (Hà Thanh Minh): Phần 2

 1. Môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
 2. NỘI DUNG GỒM 3 PHẦN Thế giới quan và phương pháp luận Triết I học của chủ nghĩa Mác - Lênin Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác –Lênin II về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ III nghĩa xã hội 2
 3. HÀ THANH MINH 0913806835  minhht@.uel.edu.vn 3
 4. Ph ần 2 Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
 5. Tài liệu tham khảo 1. Bộ Giáo dục  Đào tạo, Ban chỉ  đạo biên soan chương trình, giáo trình  các môn Lý luận chính trị,  Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của  chủ  nghĩa  Mác  –  Lênin,  nhà  xuất  bản  Chính  trị  quốc  gia,  Hà  Nội  2009; 2. Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo,  Giáo  trình  Kinh  tế  chính  trị  Mác  ­  Lênin,  Nhà xuất bản Chính trị quốc giá, Hà Nội  2006  3. Đại học quốc gia Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Danh Tốn, GS.TS  Đỗ Thế  Tùng –  Đồng chủ biên,  Một số chuyên  đề về Những nguyên lý cơ  bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Tập II), Nhà xuất bản Lý luận Chính  trị, Hà nội, 2008; 4. Bộ Giáo dục Đào tạo, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Các chuyên đề), Nhà xuất bản đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội 2008 5
 6. Tài liệu tham khảo 6
 7. NỘI DUNG GỒM 3 CHƯƠNG Học thuyết giá trị IV Học thuyết giá trị thặng dư V Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa VI tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 7
 8. Học thuyết kinh tế của Mác về phương thức sản xuất TBCN “Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó kiến trúc thượng tầng chính trị được xây dựng lên thì Mác chú ý nhiều nhất đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế ấy. Tác phẩm chính của Mác là bộ "Tư bản" được dành riêng để nghiên cứu chế độ kinh tế của xã hội hiện đại, nghĩa là xã hội tư bản chủ nghĩa.” Karl Marx Karl Marx (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 23, Nxb. Tiến bộ, M- ((5/5/1818--14/3/1883)) 5/5/1818 14/3/1883 1981, tr.54) 8
 9. Học thuyết kinh tế của Mác là nội dung chủ yếu của ch ủ nghĩa Mác. (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.60) Bộ Tư bản chính là công trình khoa học vĩ đại nhất của Mác. “Mục đích cuối cùng của bộ sách này là phát hiện ra quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại, nghĩa là của xã hội tư bản chủ nghĩa, của xã hội tư sản. Nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và suy tàn của những quan hệ sản xuất của Cuốn "Tư bản" của một xã hội nhất định trong lịch sử, Karl Marx đó là nội dung của học thuyết kinh tế của Mác” (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.72) 9
 10. Học thuyết kinh tế của Mác - Lênin về PTSX TBCN Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không chỉ bao gồm các học thuyết của C.Mác về giá trị, giá trị thặng dư..... mà còn bao gồm học thuyết kinh tế của V.I. Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Vladimir Ilits Ulianov LÊNIN (22/4/1870 -21/4/1924) 10
 11. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Chương IV: Học thuyết giá trị (học thuyết giá trị - lao động) là xu ất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác Dựa trên lý luận nền tảng là học thuyết giá trị, C.Mác đã xây dựng nên học thuyết giá trị thặng dư - hòn đá t ảng trong toàn bộ lý luận kinh tế của ông 11
 12. Chương IV HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 1. S X hµng ho¸ 2. Hµng ho¸ 3. TiÒn tÖ 4. Qui luËt g i¸ trÞ 12
 13. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá I. 1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa Sản xuất xã hội Ba vấn đề cơ bản Hai nền sản xuất Sản Sản Sả n Sản Sản Xuất Xuất Xuất Xuất Xuất Như Hàng Cái Cho Tự Thế Hoá gì Ai nhiên Nào 13
 14. Sản xuất tự nhiên Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế - xã là kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, trong đó mục đích làm hội, trong đó mục đích ra sản phẩm là để trao đổi, làm ra sản phẩm là để mua bán thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất 14
 15. Sản xuất tự nhiên Sản xuất hàng hoá Mục đích: trao đổi, bán  mục đích: thỏa mãn nhu cầu của người SX  Phân công xã hội về lao  Phân công tự nhiên về động: chuyên môn, nghề lao động: phân công dựa nghiệp, sở thích … trên tuổi tác, giới tính.  Phân phối trực tiếp, hiện  Phân phối gián tiếp, theo vật, bình quân giá trị và theo lao động.  Chu trình kinh tế đóng  Chu trình kinh tế mở Năng suất thấp, của cải Năng suất cao, của cải tích lũy ít tích lũy nhiều 15
 16. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá I. 1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa  Thứ nhất: Phân công lao động xã hội Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hoá sản xuất, là sự phân chia lao động xã hội ra thành các ngành, nghề khác nhau Do phân công lao động -> mỗi người chỉ sản xuất những sản phẩm theo ngành. Nhu cầu của đời sống lại cần nhiều thứ -> mâu thuẫn -> vừa thừa vừa thiếu -> trao đổi sản phẩm cho nhau Phân công lao động xã hội là cơ sở là tiền đề của SX và trao đổi hàng hóa. 16
 17. 1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa  Thứ hai: Do chế độ tư hữu về TLSX, cho nên có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xu ất. Có nghĩa là những người sản xuất độc lập với nhau về lợi ích và khi cảm thấy lợi ích cần thiết thì tiến hành trao đổi với nhau C. Mác viết: "Chỉ có sản phẩm của những lao động tư nhân độc lập và không phụ thuộc vào nhau mới đối diện với nhau như là những hàng hoá” (V. I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.27.tr.489 ) 17
 18. 2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa  Thứ nhất: SXHH nhằm mục đích để bán, để cho người khác tiêu dùng.  Thứ hai: SXHH Cạnh tranh đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ. 18
 19. 2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa  Thứ ba: SXHH với tính chất mở làm cho giao lưu kinh tế văn hóa giữa các địa phương,các ngành ngày càng phát triển.  Thứ tư: SXHH góp phần xóa bỏ tính bảo thủ trì tr ệ c ủa kinh tế tự nhiên 19
 20. Lịch sử phát triển của sản xuất xã hội  Xuất hiện sở hữu nhà nước; Kinh tế  Nhà nước điều tiết nền kinh tế; thị Xu hướng khu vực hoá, toàn cầu trường hoá; h ỗn Kinh tế Kinh  Cơ chế kinh tế hỗn hợp h ợp thị trường Kinh tế Kinh Kinh  Tự do cạnh tranh, nhà nước tế thị chưa điều tiết kinh tế trường hàng  Cơ chế thị trường tự điều chỉnh tự do hoá Kinh tế hàng hoá Hàng hoá chưa mang tính phổ biến, tồn g i ả n đơn tại xen kẽ với kinh tế tự cung tự cấp. Kinh tế  Tự sản xuất tự nhiên  Tự tiêu dùng  20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản