Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Hai Quang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

1
445
lượt xem
246
download

Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ba đặc trưng của phuơng pháp nhận thức cũ, mới. Xem xét sự việc riêng rẽ, tách rời ,không đặt trong tổng thể đa dạng,phức tạp vốn có của nó. Xem xét sự việc riêng rẽ, tách rời, không đặt trong tổng thể đa dạng, phức tạp vốn có của nó.Giản đơn, hời hợt, ấu trĩ, gián tiếp, trực tiếp, cống hiến, hưởng thụ, đường lối đúng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp

 1. Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp Luật gia Phan Văn Tân- Hội Luật gia Việt Nam
 2. Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Xem xét sự việc riêng rẽ, tách rời, 1. không đặt trong tổng thể đa dạng, phức tạp vốn có của nó Giản đơn, hời hợt  Ấu trĩ  Gián tiếp, trực tiếp  Cống hiến, hưởng thụ  Đường lối đúng  Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 2
 3. Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 3
 4. Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Nặng về tất yếu - nhẹ về hiệu quả 1. Sa vào logic hình thức, nhẹ logic bản chất  Lẫn lộn phương pháp và mục đích  Phủ định sáng tạo  Áp đặt chủ quan  Giáo điều, bảo thủ  Nôn nóng  Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 4
 5. Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Đề quá cao tinh thần tư tưởng, xem 1. nhẹ lợi ích kinh tế Duy ý chí  Thủ tiêu động lực phát triển  Thu nhập = F(Lao động cá nhân, hiệu  quả kinh doanh) Phương pháp kinh tế là chính  Phân hoá có tính quy luật/ chính sách xã  hội/ phát triển/ đào thải Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 5
 6. §­êng lèi ®æi míi N©ng cao n¨ng lùc QL c¹nh tranh cña DN ®æi míi ph­¬ng thøc ®Êt n­íc qu¶n lý NghÞ quyÕt TW 3: s¾p xÕp, ®æi míi  DNNN T­ duy  míi * §Þnh h­íng Quan hÖ Ba cét trô * §Þnh chuÈn * KÝch thÝch + Kinh tÕ thÞ  * QLNN lµ  * Xö lý tr­êng c¸i n«i, lµ  (t­ ph¸p) bµ ®ì, t¹o  + ChiÕn l­îc  Môc tiªu  Qu¶n lý  m«i tr­êng  nhiÒu thµnh  t¨ng GDP nhµ n­íc phÇn kinh tÕ cho KD 7,5%/ Qu¶n lý lµ g×? n¨m + Héi nhËp * QLKD tu©n  thñ quy ®Þnh  Qu¶n lý cña QLNN kinh doanh Qu¶n trÞ  doanh nghiÖp Coi träng 7  HiÖu qu¶  An  nh©n tè: cao toµn ­ ChiÕn l­ ¸p dông ®ång  îc bé 5 ph­¬ng  ­ C¬ cÊu ph¸p qu¶n lý ­ ThÓ chÕ ­ Hµnh chÝnh ­ Nh©n viªn ­ Tæ chøc Qu¶n trÞ toµn  * Lµm chñ ­ Kü n¨ng ­ Kinh tÕ diÖn 3 mÆt ­ T¸c phong  * KiÓm so¸t  ­ Ph¸p lý ­ Quan hÖ   c«ng t¸c ®­îc mäi  ­ Th«ng tin ­ T©m lý ­ Môc tiªu  ­ QuyÕt ®Þnh ho¹t ®éng Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net cao nhÊt 6
 7. Làm ăn (lao động cơ bắp)  ăn chơi  (lao động trí tuệ)  chơi bời (sáng tạo nghệ thuật) Khổ (bất hạnh, lười, ngu)  chính  sách xã hội (quỹ từ thiện, quỹ tình thương, quỹ tình nghĩa) Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 7
 8. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế giá trị gia tăng: 1. Chỉ còn 2 thuế suất & chỉ còn phương pháp khấu trừ  Thuế suất 10% - mở rộng  Thuế suất 0% - mở rộng  Thuế xuất nhập khẩu: 2. 80% dòng thuế nhập khẩu có thuế suất 0%  Thu gom thuế suất xuất khẩu còn 6 mức  Xóa bỏ hoàn toàn việc miễn, giảm thuế NK  Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 8
 9. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1. Mọi khoản thu nhập đều coi là thu nhập  chịu thuế Giảm thuế suất còn 25%, tiến tới xuống 20%  Chuyển hộ kinh doanh cá thể, cá nhân hành  nghề độc lập, cá nhân có tài sản cho thuê sang hình thức thu thuế thu nhập cá nhân Chuyển miễn, giảm thuế với việc thực hiện  chính sách xã hội sang hình thức tài chính khác Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 9
 10. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Đưa hàng hóa, dịch vụ cao cấp, nhập  ngoại vào chịu thuế TTĐB Xóa bỏ miễn giảm thuế TTĐB  Xóa bỏ phân biệt đối xử rượu, bia, thuốc  lá có đầu lọc trong nước và nhập khẩu Tăng thuế suất để bán giá tương đương  các nước trong khu vực Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 10
 11. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế thu nhập cá nhân: 1. Mở rộng đối tượng: hộ kinh doanh, người hành  nghề độc lập, có tài sản cho thuê, cho vay vốn, thu nhập từ cổ tức, trái phiếu, gửi ngân hàng Được khấu trừ chi phí tạo ra thu nhập  Biểu thuế luỹ tiến với tổng mức 30% thu nhập  mỗi năm Thu hẹp mức khởi điểm chịu thuế trong và  ngoài nước Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 11
 12. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế tài sản (mới): 1. Cá nhân sở hữu tài sản lớn: nhà, tàu  thuyền, ô tô Thuế sử dụng đất (mới): bỏ thuế 2. chuyển quyền sử dụng đất Đất kinh doanh có thuế suất cao hơn đất  ở Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 12
 13. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế tài nguyên (mới): 1. Tài nguyên quý hiếm thuế suất cao hơn  tài nguyên khác Thuế tính trên sản lượng khai thác được  (theo giá thương phẩm) Thuế bảo vệ môi trường (mới): áp 2. dụng với đối tượng gây ô nhiễm môi trường Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 13
 14. Cơ chế “tiền đăng, hậu kiểm” Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 14
 15. Quan hệ giữa DN với môi trường hoạt động Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 15
 16. Quản lý là gì? Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 16
 17. Quản lý là quá trình hoàn thiện Trường phái 1: Tiêu chuẩn hoá 1. Đẩy mạnh chuyên môn hoá và hợp lý hoá  quá trình quản lý Biến các nguyên tắc có nội dung kinh tế,  kỹ thuật, hành chính, tổ chức thành “quy phạm pháp luật quản lý” → làm cho DN hoạt động như một bộ máy cơ học Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 17
 18. Quản lý là quá trình hoàn thiện Trường phái 2: Làm cho sống động 1. Cải tiến không ngừng để thoả mãn khách hàng  Đặt trọng tâm vào phát huy nguồn nhân lực,  kích thích sáng tạo, phát huy mọi sáng kiến cải tiến đạt hiệu quả cao hơn/ tiêu chuẩn → làm cho DN hoạt động như một cơ thể sống (4 yếu tố: trung tâm điều khiển, trao đổi chất, di truyền, thích nghi [sức cạnh tranh]) Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 18
 19. Quản lý là quá trình hoàn thiện → chu trình deming: P. D. C. A Plan: Lập kế hoạch, mục tiêu và các 1. quá trình cần thiết theo 02 tiêu chuẩn: Phù hợp yêu cầu khách hàng và chính  sách của DN Hiệu quả cao  Do: Thực hiện các quá trình đã được 2. thiết lập Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 19
 20. Quản lý là quá trình hoàn thiện Check: Giám sát, đo lường các quá 1. trình và sản phẩm so với chính sách, mục tiêu, yêu cầu Action: Hành động để cải thiện hiệu 2. năng của các quá trình (quản lý kinh doanh và tác động giữa các quá trình) Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản