intTypePromotion=3

TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG TÍNH THEO MẪU - PHẦN 1

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

1
302
lượt xem
173
download

TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG TÍNH THEO MẪU - PHẦN 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - tạo bảng tính theo mẫu - phần 1', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG TÍNH THEO MẪU - PHẦN 1

 1.     Excel 2007     Tao mâu 2 ̣ ̃ BAI 3 NGAY 17.11.2009 UTBINH SOAN  ̀ ̀ ̣ TRONG   BAI   NAY   BAN   SẼ   TAO   1   BANG   TINH   RẤT   THÔNG   DUNG   HANG   NGAY   LÀ   CÓ  ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ NHIÊU MẶT HANG . BAN SE TINH RA TỔNG CỘNG CUA CAC MẶT HANG BĂNG CACH AP  ̀ ̀ ̣ ̃́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ́ DUNG CÔNG THƯC . BAI VIÊT NAY HƯƠNG DÂN BAN TAO MÂU BANG TINH VA CACH  ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ́ NHÂP LIỆU VAO , SAU  ĐO TINH TOAN TỰ   ĐỘNG . VI MƠI TỰ  HOC 1 TUẦN NÊN KHI BAO  ̣ ̀ ́́ ́ ́ ́ ̣ ̀ CHẾ BAI VIẾT NAY SE CO NHIỀU THIẾU SOT CAC BAN THÔNG CAM . NÊU CẦN HOI THƯ   ̀ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̉ VÊ : utbinhdesign@gmail.com . 3 ĐƯC TINH CẦN CO : NHÂN – TRI ­ DUNG . ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ THAM KHAO THÊM TAI : ̉ ̣ MICROSOFT OFFICE : EXCEL ( Nhâp lên link nay cua Quan Tri Mang ) . ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ MS Excel ­ Bài 1: Bắt đầu Microsoft Excel 2007  MS Excel ­ Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel  MS Excel ­ Bài 3: Làm việc với Workbook   MS Excel ­ Bài 4: Thao tác với dữ liệu   MS Excel ­ Bài 5: Chỉnh sửa Worksheet   MS Excel ­ Bài 6: Tính toán trong Excel   MS Excel ­ Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007   MS Excel ­ Bài 8: Sort and Filter  MS Excel ­ Bài 9: Graphics  MS Excel ­ Bài 10: Biểu đồ trong Excel 2007  MS Excel ­ Bài 11: Định dạng bảng tính  MS Excel ­ Bài 12: Phát triển Workbook  MS Excel ­ Bài 13: Định dạng trang tính và in  MS Excel ­ Bài 14: Layout  MÂU BAI TÂP : Vao Mang go : Mẫu Excel để co nhiều Mẫu . ̃ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ 1
 2. ĐÔNG TAC HAY DUNG ̣ ́ ̀  ́ Cach nới rộng hay Thu hep Côt  : Chon Ô cân nơi rộng hay thu hep Côt nay > Đề  ̣  • ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ con tro tai goc  đay Phai cua  Ô  Chữ   Con Tro biên thanh Dấu + > Rê  qua Phai  để   ̣̉ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ nơi rông Côt va qua Trai đê thu hep Côt . ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ 2
 3.  ́ Cach nới rộng hay Thu hep   ̀    : Chon Ô cân nới rộng hay thu hep Dong nay >  ̣  Dong  • ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ Đê con tro tai goc đay Phai cua Ô Chư  Con Tro biên thanh Dâu + > Rê xuông dươi   ̀ ̣̉ ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ hay lên trên  đê thu hep Dong  va xuông dươi đê nơi rông Dong  . ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉́ ̣ ̀  ̣ Tao Khối  va Trộn Ô :    • ̀ o Tao Khôi cho  Ô  cân nơi rông : Chon  Ô  bên Phai (  Ô  cân nơi rông  đên giơi  ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ han nay ) > Rê qua Trai đến Ô cần nới rộng  . ̣ ̀ ́ o Trôn Ô : Chon Ô cân Trôn sau khi đa Tao Khôi > Nhâp xô xuông cua Format  ̣ ̣ ̀ ̣ ̣̃ ́ ́ ̉ ́ ̉ > Tab Alignment > Chon Merge Cells > Ok  > Chon Nut Middle Align va Nut   ̣ ̣ ́ ̀ ́ Center đê canh giữa > Nut Bold để in đậm . ̉ ́ 3
 4. I.TAO BANG ̣ ̉ 1.   ̣ TAO CAC Ô TRÊN CUNG : ̀  ́ 4
 5. Chon Font : Times New Roman – Size 12  . • ̣ Nhâp Nut giao nhau giưa Cột Số  va Côt Chữ   để   đinh dang toan bộ  văn ban sắp   • ́ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ nhâp nội dung . ̣ Nhâp thô hang chữ trên cung : CƯA HANG THƯC PHÂM BACH HOA  > Enter  > Đã  • ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ chon Ô A2 . ̣ Nhâp tiếp văn ban : 35 Tu Xương , Phường 9 , Quận 3 > Enter > Đa chon Ô A3  • ̣ ̉ ́ ̃ ̣ Nhâp tiêp văn ban : DANH SACH MUA SACH – GIÂY – VIÊT – LICH  > Enter >  Đã  • ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ chon Ô A4 . ̣ Nhâp tiêp nôi dung : Số  TT > Nhâp Phim Mui tên qua Phai >  Đa chon  Ô  B4 >   • ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̣ Nhâp : NGAY   > Nhấp Phim  mui tên qua  Phai >  Đã  chon  Ô  C4 > Nhâp : TÊN   ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ HANG . ̀ 2.   INH DANG : Đ̣ ̣    Chon Khổ giấy : Do nôi dung nhiều nên ban cân chon Khô giấy nằm Ngang . Nhấp     • ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ Nut Print Preview > Chon Muc Page Setup > Chon Tab Page > Chon Landscape >   ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Paper Size chon A4 210X297 mm > Ok > Nhâp Nut Close Print Preview  để  trở  lai   ̣ ́ ́ ̣ Trang nhâp liêu . (H1) . ̣ ̣ 5
 6.  ̀ Ria Phai Giây In : Ban quan sat thây vach  đưng co châm tai côt N ,  đo la ria Phai   ́  • ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́̀̀ ̉ cua Giây in A4 năm Ngang . Nôi dung nhâp vao không đươc trao ra khoi mep nay . ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ Tô  Khôi Hang chữ  : CƯA HANG . . .  đên côt N > Để con tro tai  đay Phai A1 > Con  • ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̣̉ ́ ̉ tro biên thanh dâu + > Rê xuông nơi rông Dong nay > Size 14 > Nut Bold in đâm >  ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ Nut Middle Align va Nut Center canh giữa . ́ ̀ ́ Hang chữ  : 35 Tu Xương . . . cung thưc hiên cac bươc giông trên nhưng Size vân  • ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̃ giữ la 12 . ̀ Lưu : Nhâp Nut Save > Chon Desktop > File Name nhâp : DanhSach_1 > Save As  • ́ ́ ̣ ̣ Type  chon : Excel97­2003 Workbook > Save . (H2) . ̣ Tô  Khôi hang chữ  : DANH SACH MUA SACH – GIẤY – VIẾT – LICH  đên Côt N >   • ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ Format > Format Cells > Tab Alignment > Chon Merge Cells > Ok > a94 trộn cac Ô   ̣ ́ cua Dong thứ  3 thanh 1 dong > Rê  nơi rông dong > Chon Size 20 – Bold – Nut   ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ Middle Align va Nut Center . Dong nay đa được nới rộng – Chữ to – In Đâm va năm   ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀̀ giưa ngay tâm > Nhâp Nut Print Preview đê xem . (H3) . ̃ ́ ́ ̉ 6
 7. 3.   ̣ TAO CAC Ô TÊN HANG VA CAC CÔT CHI TIÊT CUA TƯNG TÊN HANG :  ̀  ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ Ban quan sat dươi chữ  TÊN HANG co 4 Măt Hang SACH – GIÂY – VIÊT – LICH Môi  ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̃ Măt Hang co 4 Cột giống nhau la : Đơn Vi Tinh (ĐVT) – Số Lượng ­ Đơn Gia  – Thanh  ̣ ̀ ́ ̀ ̣́ ́ ̀ Tiên  . Ban chi cân tao chi tiêt cho 1 Măt Hang rôi Copy > Paste cho 3 Măt Hang con   ̀ ̣ ̉̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ lai . ̣ Ban đa nhập nội dung cho Ô : Số TT – NGAY – TÊN HANG  • ̣ ̃ ̀ ̀ Ban nới rông Cột cua Số  TT – NGAY , riêng MẶT HANG ban cân chon nhiêu  Ô rê   • ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ từ Ô C4 đến Ô AG4 va trộn Ô lai . ̀ ̣ 7
 8. Nhâp văn ban TỔNG CÔNG cho  Ô  kế  bên > Tao Khối va Trộn  Ô  cho  Ô  nay > Tô   • ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ Khôi Hang nay , nơi rông , canh giữa va in đậm > Nhâp Nut Print Preview . ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ Dươi TÊN HANG co 4 Măt Hang – Môi Măt Hang co 4 Côt . Vây ban trôn 4 Ô để tao   • ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Ô Măt Hang ( Dưới đo đa co 4  Cột ) . ̣ ̀ ́̃́ o Măt Hang SACH : Chon 4 Ô tư C5 đên F5 > Trôn Ô > Tiêp tuc 4 Ô kê tiêp cho  ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́́ tưng Mặt Hang : GIẤY – VIẾT – LICH > Tô  Khối va tao viên se thây kết quả   ̀ ̀ ̣ ̣̀ ̀ ̃ ́ vưa lam. (H14) . ̀ ̀ 8
 9. o Nhâp tên Măt Hang : Chon 1 Ô > F2 > Go nhâp : SACH – GIÂY – VIÊT – LICH   ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ cho tưng Ô > Inđâm – Canh giưa .  ̀ ̣ ̃ o Nhâp tên cho tưng Côt : Chu y , môi côt co 2 Hang chữ  . Ban trộn 2  Ô  trên   ̣ ̀ ̣ ́́ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ va dươi thanh 1  Ô  > Nhấp xổ  xuống Alignment > Tab Alignment > Chon  ̀ ́ ̀ ̣ Wrap Text > Bo chon Merge Cells > Ok > Go : SỐ  > Enter > Go : LƯƠNG .   ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ Ban đa co 1 Ô 2 Hang chữ . (H15) . ̣ ̃́ ̀ o Dung Công cu Format Painter  để  Copy  đinh dang : Chon  Ô  vưa tao ( SỐ   ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ LƯƠNG ) > Chon Công cu Format Painter > Ô vừa tao co Khung nhấp nhay  ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ > Nhâp lên Ô kế tiêp > Ban đa dan Đinh dang vao Ô nay , o : ĐƠN > Enter >   ́ ́ ̣ ̃́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ Go GIA  . Ap dung tiếp cho Ô THANH TIỀN > Đinh dang cho Dong nay : Size   ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ 8 – In Đâm – Canh Giữa . (H16) . ̣ 9
 10. o Sau khi hoan chinh đăt tên 4 Cột  , ban co thể Copy > Paste 4 Cột nay cho 3   ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ Măt Hang con lai .(H17). ̣ ̀ ̀ ̣  ̣ TAO KHUNG : Chon toan bộ  Bang > Nhấp xổ  xuống More Borders > Chon More     • ̣ ̀ ̉ ̣ Borders > Style chon net  đup > Nhấp Outline > Style chn5 net  đơn manh > Nhâp  ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ Inside . Quan sat kết qua vưa chon trong Khung Preview > Ok . (H18) . ́ ̉̀ ̣ 10
 11. o Trong côt TÔNG CÔNG cân xoa vach  đưng giưa : Cung trong Bang More   ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ̃ ̉ Borders , chon biêu tương co vach đưng giưa > Khung Preview đa thây mât   ̣ ̉ ̣ ̣́ ́ ̃ ̃ ́ ́ vach giữa > Ok . (H19) . ̣ II . NHÂP NÔI DUNG ̣ ̣ Đôi khi ban cung không cân tao Mâu Bang Tinh mât nhiều thơi giờ nếu chưa quen , ban chỉ  ̣ ̃ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ́ ̀ ̣ cân Copy > Paste Cac Biêu Mâu dưng sẵn trên Mang ( Vao Mang go : Mẫu Excel ) . Sau đó   ̀ ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ban chi cần  Đinh Dang lai chung theo y riêng cua ban như  : Nới rông hay thu hep Cột –   ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ Dong – Chon Font – Size – Canh giữa va nhập liệu .  ̀ ̣ ̀ 11
 12. •   âp Số Thứ Tự từ nho đên lơn : Chon Ô đâu tiên > F2 > Nhâp : 1 > Nhâp : 2 cho Ô   Nh ̣ ́  ̉́ ̣ ̀ ̣ ̣ dươi đo > Chon 2 Ô nay > Để con tro goc đay Phai Ô co số 2 > Con tro biên thanh  ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ Dâu + > Rê xuông tao tư đông cac sô thứ tư con lai . ́ ́ ̣ ̣̣ ́ ́ ̣̀ ̣ o Chi đinh cac Số Thứ Tự la sô Căp : Chon cac Số TT > Xô xuống cua Number   ̣̉ ́ ̀́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ > Chon Custom> Type nhập : 00 > Ok > Canh giữa . (H11) . ̣ o Ban quan sat thây côt Số lương Sach co cac số khac nhau . Ban co thể quy  ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́́ ́ ̣ ́ đinh cac sô nay môi sô co 3 con số ( Type nhập : 000 ) . ̣ ́ ́̀ ̃ ́́ • Trong 1 Côt co nội dung giông nhau : Cột ĐVT nhập : Quyển > Con tro co dâu + rê   ̣ ́ ́ ̉́́ xuông se cho kêt qua cac Ô co nôi dung giông nhau . ́ ̃ ́ ̉́ ́ ̣ ́ • ́ Tinh Tông Công sô lương Sach :  ́  ̉ ̣ ́ ̣ Công Thưc : SUM  (  Quet Khôi  )  Enter .  [ Go chữ SUM – Go dấu ( ­ Quet  ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ Khôi – Go dâu ) – Nhấp Phim Enter ] . ́ ̉́ ́ • ́ Tinh Thanh Tiên cua Ngay 1.11.2009 = Sô Lượng X Đơn gia .   ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ Công thưc : = D8*E8 Enter ( D8 – E8 la tên Ô ) . ́ ̀ 12
 13. o Tinh Thanh tiên cac ngay con lai : Để con tro tai đay Phai cua Ô kết qua vưa  ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣̉ ́ ̉ ̉ ̉̀ tinh > Con tro biên thanh dâu + > Rê xuông cac Ô con lai  ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ o Tinh Tổng cộng cac Ô vừa ra kết qua : Ap dung SUM .(H12) . ̉ ́ ̉ ́ ̣ •   ôt TÔNG CÔNG : C̣ ̣  ̉ o Cua Ngay 1.11.2009 : F8+J8+T8+N8+R8 Enter . ̉ ̀ o Rê dâu + cua con tro để ra kêt qua cua cac Dong con lai . ́ ̉ ̉ ́ ̉̉ ́ ̀ ̀ ̣ o Tinh Tổng Công cua Ô cuôi . ́ ̣ ̉ ́ III.HOAN THIÊN ̀ ̣ •  ̣ Tao Borders  : Sau khi hoan tất nhập liệu , ban cần Print Preview  để  kiểm tra lần     ̀ ̣ chot xem co thiêu sot gi không va sau  đo cân chu y Khung va Ke Trong . Nên   ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́́ ̀ ̉ chon toan bộ Bang Tinh va tao Viên Khung – Đương Ke trong Bang  ̣ ̀ ̉ ̀ ̣̀ ̀ ̀ ̉ ̉ •   ô  Mau cho  Ô : Ban co thể  tô  mau cho từng loai  Ô   để  dễ  nhin băng cach chon  Ô  T   ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ cân tô  >  Đổ mau Fill Color hoặc vao Conditional Formatting > Chon Color Scales  ̀ ̀ ̀ ̣ > Chon 1 kiêu . ̣ ̉ •   ưu File  : Nhâp Nut Office Button > Save As > Chon Excel 97­2003 WorkBook >   L   ́ ́ ̣ Chon Desktop > Đặt tên File . ̣ 13
 14. NGAY 14.11.2009 ̀ 1.EXCEL 2007 : TÔNG QUAT . ̉ ́ 2.EXCEL 2007 : TAO THEO MÂU . ̣ ̃ http://utbinh.com/A11/141109/TONGQUAT.png http://utbinh.com/A11/141109/TAOTHEOMAU.png http://utbinh.com/A11/141109/TONGQUAT.doc http://utbinh.com/A11/141109/TAOTHEOMAU.doc http://utbinh.com/A11/141109/TONGQUAT.pdf http://utbinh.com/A11/141109/TAOTHEOMAU.pdf 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản