intTypePromotion=1
ADSENSE

TUYỂN TẬP BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BIỂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV Tập II

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

65
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giống như tập I, tập II đăng tài 99 báo cáo còn lại liên quan đến các lĩnh vực sau đây: III. Địa lý – Địa chất – Địa vật lý biển,IV. Sinh học – nguồn lợi sinh vật – công nghệ sinh học biển,V. Sinh thái – Môi trường biển – Quản lý tổng hợp dải ven biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TUYỂN TẬP BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BIỂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV Tập II

  1. TUY N T P BÁO CÁO KHOA H C H I NGH KHOA H C CÔNG NGH BI N TOÀN QU C L N TH IV T p II Gi ng như t p I, t p II ăng tài 99 báo cáo còn l i liên quan n các lĩnh v c sau ây: III. a lý – a ch t – a v t lý bi n IV. Sinh h c – ngu n l i sinh v t – công ngh sinh h c bi n V. Sinh thái – Môi trư ng bi n – Qu n lý t ng h p d i ven bi n III. A LÝ – A CH T – A V T LÝ BI N 1. c im a m o vùng bi n quàn o Hoàng sa và các vùng bi n k c n - Khái quát l ch s nghiên c u - Phương pháp nghiên c u thành l p b n a m o áy bi n - c im a m o vung qu n o Hoàng sa và k c n 2 . M t s h th n g a ng l c ch y u trên vùng bi n Vi t Nam theo các tài li u a v t lý - V các kh o sát a v t lý trên vùng bi n Vi t nam t và c ơ c h - c i m c u trúc v trái a ng l c - Các vùng ngu n phát sinh ng t và núi l a và c i m ng su t và bi n d ng àn h i v trái t 3. a ng l c KAINOZOI vùng bi n vi t Nam o Trư ng xa 4. Ki n tào a kh i qu n - V các thành ph n a ch t, các y u t ki n t o bi n Trư ng sa 5. Khoáng v t CHALCEDON trong á v n san hô - V trí a ch t – nôi á v n san hô ch a Silic – Chalcedon - Hi n tr ng các m u á- á v n san hô ch a Chalcedon và nh ng nét c trung c a Chalcedon kh o c u 6. c im am o ng l c hình thái b bi n ph n phía B c Vi t nam - C u trúc ng l c hình thái d c b và c u trúc ng l c hình thái ngang b
  2. c i m hòa nư c bi n và tr m tích 7. t (Q) áy bi n nông ven b hà Tiên – R ch giá -M ts c i mv i u ki n t nhiên và ho t ng nhân sinh - c i m ti n hóa a hóa các thành t o tr m tích t (Q) vùng bi n nghiên c u c i m d thư ng các nguyên t qu ng chính, a hóa môi trư ng vùng - c im nghiên c u - c i m phân b các nguyên t hóa h c trong tr m tích vùng nghiên c u a ch t môi trư ng và ngu n l i sinh v t vùng bi n ven b 8. Quan h c a các y u t Qu ng Bình – Bình Thu n - c im a hình áy bi n, c i m hình thái, các m phá, vùng v nh ven b - c i m tr m tích t ng m t, phân b r n san hô và m i quan h c a các y u t a ch t môi trư ng v i ngu n l i và ngư trư ng khai thác th y s n 9. c i m tr m tích hi n i bãi bi n và c n ng m khu v c Phan rí c a 10. Hi n tr ng a hình vùng c a C Chiên – Cung H u và s bi n i hình thái c u trúc b và áy khu v c theo th i gian (1967 – 1977) - Hi n tr ng a hình b và áy - S bi n i hình thái c u trúc a hình b và áy khu v c i u tra theo th i gian, m t s nh n xét và k t lu n 11. L ng ng tr m tích trên r n san hô vùng bi n ven b Cát Bà – H Long ng l c phát tri n và tương quan b i t - xói l b o B ch Long vĩ 12. - Các y u t ng l c phát tri n b o, các quá trình ng l c phát tri n b o - Tương quan b i t - xói l b o B ch Long vĩ 13. M t s ho t ng khai thác tài nguyên ven b c a sông B ch ng và s b i l p lu ng t u c ng h i phòng 14. Nghiên c u h th ng o ven b ph c v qu n lý t ng h p vùng ven bi n Vi t Nam
  3. o ven b , vai trò và ch c năng quan tr ng c a h th ng -S a d n g c a h th n g o ven b - Hi n tr ng khai thác, s d ng và phương pháp phát tri n h th ng o ven b , nh hư ng qu n lý t ng h p h th ng o ven b … 30. Ti n hóa th ch ng l c các thành t o tr m tích t ng m t vùng bi n nông v nh B c B c i m tư ng tr m tích và th ch - ng l c, m t s k t lu n và ki n ngh t lãnh th Vi t nam và k c n trên cơ s phân tích tài 31. Mô hình c u trúc v trái li u tr ng l c - Phương pháp phân tích tài li u trong l c và mô hình c u trúc trái t 32. M t s nét v c i m tân ki n t o Bi n ông IV. SINH H C – NGU N L I SINH V T – CÔNG NGH SINH H C BI N 1. Nghiên c u tác d ng ch ng lão hóa c a d ch chi t h i s n - Nguyên li u và phương pháp nh hư ng c a d ch chi t h i sâm lên sinh trư ng và phát - Các k t qu và th o lu n: tri n c a t m dâu, nh hư ng c a d ch chi t h i sâm lên s tăng tr ng cơ th t m, nh hư ng c a d ch chi t h i sâm lên năng su t ch t lư ng tơ kén t m dâu 2. Tách chi t và ánh giá các ho t ch t sinh h c c a h i sâm - V t li u và phương pháp - K t qu : Tách chi t và phân o n các ch t trong h i sâm, nh hư ng c a d ch chi t h i sâm lên chu t nh t tr ng và m t s k t lu n 3. c t c a m t s loài ng v t bi n và ng d ng trong y h c 4. Nghiên c u bư c uv c t Paralytic Shellfish Poisons trong m t s loài hai m nh v (Bivalvia) vùng bi n Nha Trang và Phan Thi t
  4. - M u v t và phương pháp nghiên c u: M u v t, 8 lo i hai m nh; phương pháp, theo phương pháp AOAC, 1990, phương pháp chu n c a Asean – Canada PSP Bioassay workshop 1997 - K t qu và th o lu n: Tr ng thái và tri u ch ng c a chu t th nghi m iv i ct PSP chi t t hai m nh v , xác nh c t PSP chi t t m t s loài hai m nh v thu t i Nha Trang và Phan thi t theo th i gian, xác nh c t PSP chi t t m t s loài hai m nh v Nha Trang và Phan thi t theo loài 5. Lipit, Axit béo t ngu n cá bi n, cá nư c ng t Vi t Nam và vai trò c a chúng i v i các ngành y, dư c, công nghi p th c ph m - Ti m năng nguyên li u và phương pháp phân l p, làm giàu và nh n các Axit béo a n i ôi (PUFAs) W39 W6 t Lipit t ng c a nguyên li u cá bi n và cá nư c ng t Vi t Nam - Các Axit béo Sê ri W3, W6 – ngu n ho t ch t có tri n v ng trong các ngành y, dư c, nông nghi p, công nghi p th c ph m … 38. Thành ph n loài và t l s n lư ng cá n i vùng bi n xa b c a Vi t Nam - Tài li u và phương pháp, k t qu nghiên cưú : Trong th i gian nghiên c u ã b t g p 91 loài cá thu c 28 h , 3 lo i nhuy n th chân u thu c 3 h . Ngoài ra còn b t g p 3 loài rùa bi n, 5 loài cá He… 39. Bư c u tính toán tr lư ng cá vùng bi n qu n o Trư ng sa - Phương pháp nghiên c u: Phương ti n và công c ánh b t, phương pháp nghiên c u - K t qu nghiên c u: K t qu tính toán tr lư ng năm 1996,K t qu tính toán tr lư ng năm 1997, K t qu tính toán tr lư ng c a m t s loài cá kinh t và ư c tính k t qu t ng h p tr lư ng cá bi n Trư ng sa V. SINH THÁI – MÔI TRƯ NG BI N – QU N LÝ T NG H P D I VEN BI N
  5. ng Nai dư i tác 1. Khu h th c v t phiêu sinh vùng c a sông Sài gòn – ng c a các ho t ng kinh t - Phương pháp nghiên c u - K t qu nghiên c u: c i m chung c a khu h th c v t phiêu sinh 5 c a sông Sài c trưng, tác gòn- ng nai, khu h th c v t phiêu sinh các vùng c a sông ng c a các y u t môi trư ng… 2. S suy gi m a d ng sinh h c và ngu n l i th y s n c a m Trà liên quan n quá trình di n th c a m - K t qu nghiên c u: i u ki n t nhiên c a m, a d ng sinh h c c a m, m t s k t lu n i u ki n môi trư ng bi n vùng c a v nh B c b qua m t c t Qu ng bình và ch s 3. a d ng sinh h c cá - Tài li u và phương pháp nghiên c u - K t qu nghiên c u + Hai kh i nư c ngoài c a v nh và ven b là hoàn toàn khác nhau +S a d ng sinh h c cá ven b và vùng gi a c a v nh B c B + M t vài nh n xét ban u v ch s a d ng sinh h c cá 4. Ti m năng b o t n c a vùng bi n Côn o - Hi n tr ng các r n san hô và s a d ng sinh h c c a san hô - a d ng sinh h c c a cá r n san hô và s loài sinh v t quí hi m - Nơi cư trú cho cá bi n, ti m năng du lich, giá tr nghiên c u khoa h c - Kh năng cung c p gi ng sinh v t bi n ven b mi n Trung và v nh Thái lan - Tình hình khai thác cá b ng ch t n , hóa ch t - S l ng ng bùn cát, tình hình khai thác san hô và ô nhi m, phá ho i nôi c a sinh vt 5. Năng su t sinh h c sơ c p vùng Delta Mê Kông và m t s y u t sinh thái c a nó - Phương pháp nghiên c u: Các y u t a lý, Oxi hòa tan, năng su t sinh h c..
  6. c i m phân b năng su t sinh h c sơ c p, nhu c u Oxi sinh - K t qu nghiên c u: hóa, hàm lư ng h u cơ có kh năng ng hóa và th i gian quay vòng v t ch t, hàm lư ng s c t , các c trưng v t lý, các y u t hóa h c 6. Bư c u nghiên c u mô hình hóa quá trình sinh h c t làm s ch vùng bi n ven b Nha Trang - Phương pháp nghiên c u: B trí thí nghi m, phương pháp phân tích và x lý s li u, mô hình hóa quá trínhinh h c t làm s ch - K t qu nghiên c u: ánh giá quá trình t làm s ch c a vùng bi n ven b Nha Trang, mô hình quá trình phân rã POC và DOC và m t s k t lu n … c i m t nhiên, môi trư ng khu v c xây d ng c ng Vũng áng, Hà Tĩnh 22. a ch t, phóng x , khí tư ng th y văn, sóng, - c i m t nhiên: a hình, a m o, gió mùa, dòng ch y, nư c dâng,v n chuy n bùn cát, sinh v t và h i s n ven b - Hi n tr ng môi trư ng khu v c Vũng áng: Ch t lư ng môi trư ng nư c – nư c m t, nư c ng m, ch t lư ng nư c bi n và tr m tích i u tra kh o sát tài nghuên và môi trư ng huy n 23. M t s k t qu o cô tô ph c v phát tri n kinh t - xã h i - Môi trư ng t nhiên: a m o, khoáng s n, khí h u, th y văn, a hình, a c h t, a ch t th y văn, th như ng, th m th c v t, tài nguyên ng v t trên c n, ngu n l i th y sn nh hư ng t i s phát tri n kinh t - xã - N h ng v n kinh t xã h i: Nh ng y u t h i trên o, các ngành kinh t xu t m t s phương hư ng cơ b n - phát tri n kinh t xã h i huy n o , k t lu n 24. D i ven giũa h sinh thái c a sông C u Long và bi n ông – V nh Thái Lan Tài nguyên h i s n ch y u t p trung 4 h th ng tài nguyên: c a sông và m phá, r n san hô, th m áy m m và vùng nư c tr i trên th m l c a
  7. t ư t ng p tri u c a - Vi n ng b ng sông C u long – a bàn di chú c a h i s n i giáp - nư c – sông – bi n, non: hai a bàn t ng tràm, a bàn r ng ng p m n, nh ng c ch môi trư ng, nuôi tr ng h i s n tăng s n lư ng - Yêu c u b o v môi trư ng + Các yêu c u can b ng sinh thái c n ư c tôn tr ng a bàn r ng ng p m n nh v hư ng s d ng r ng ng p m n + Nh n m dơi, T nh Cà mau 25. S d ng h p lý tài nguyên lãnh th ven bi n huy n - Phương pháp và tài li u nghiên c u m dơi g m - c i m các nhân t t nhiên sinh h c huy n c i m khí h u, c i m th y văn th y hóa, t, môi trư ng sinh h c m dơi - Hi n tr ng s d ng, khai thác tài nguyên lãnh th huy n nh hư ng s d ng tài nguyên lãnh th huy n m dơ i - 26. Phương án l n bienr,b o v môi trư ng vùng C m ph Qu ng Ninh - Các y u t t nhiên, ô th hóa và gia tăng dân s - nh hư ng môi trư ng c a vi c th i vùng than C m ph t á th i cho tương lai - Th tìm bi n pháp 27. M t s v n v bi n và lu t bi n Vi t nam - Công ư c qu c t v lu t bi n 1982: Ph i t i h i nghi l n th 3 năm 1973 t ch c t i New York M và cu i cùng năm 1982 Công ư c v Lu t bi n ư c thông qua v i qui nh tham gia c gói, t c là khi tham gia Công ư c không ư c quy n b o lưu nh ng ng ý. N i dung c a Công ư c quy i u kho n mà mình không nh quy ch pháp lý các vùng bi n thu c ch quy n, quy n tài phán c a các qu c gia ven bi n, quy nh qui ch pháp lý các vùng bi n ngoài quy n tài phán, ch quy n và quy n ch quy n c a các qu c gia ven bi n… - Lu t bi n Vi t nam: Văn b n pháp lý u tiên c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t nam v v n lu t bi n là Tuyên b c a Chính ph ngày 12/5/1977 v vùng lãnh h i, vùng ti p giáp, vùng c quy n kinh t và th m l c a…
  8. c i m v kinh t và văn hóa c a cư dân ven bi n Mi n B c Vi t Nam 28. Tình hình, c i m chung v kinh t và văn hóa trong s n xu t c a cư dân ven bi n - Nh ng nư c ta c thù văn hóa c a cư dân ven bi n - Nh ng hi n nay c a cư dân ven bi n và m t s khuy n ngh - N h ng v n - N h ng i m i trong ngh khai thác h i s n - M t s k t lu n chung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2