intTypePromotion=1
ADSENSE

Vài nét về nghệ thuật đồ họa trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

502
lượt xem
132
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở nước ta, khái niệm đồ họa bao gồm đồ họa tạo hình và đồ họa ứng dụng. Đồ họa tạo hình là các thể loại tranh khắc, tranh được in trực tiếp qua bàn tay của họa sĩ. Đồ họa ứng dụng hầu hết là các tác phẩm mỹ thuật được in ấn hàng loạt bằng quy trình công nghiệp, nhằm ứng dụng một cách phổ cập vào đời sống, như các thể loại tranh minh họa, biếm họa, tranh cổ động chính trị - xã hội, trình bày sách, tem thư, thiết kế logo, bao bì, nhãn hiệu......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vài nét về nghệ thuật đồ họa trong giai đoạn hiện nay

  1. Vài nét v ngh thu t h a trong giai o n hi n nay nư c ta, khái ni m h a bao g m h a t o hình và h a ng d ng. h a t o hình là các th lo i tranh kh c, tranh ư c in tr c ti p qua bàn tay c a h a sĩ. h a ng d ng h u h t là các tác ph m m thu t ư c in n hàng lo t b ng quy trình công nghi p, nh m ng d ng m t cách ph c p vào i s ng, như các th lo i tranh minh h a, bi m h a, tranh c ng chính tr - xã h i, trình bày sách, tem thư, thi t k logo, bao bì, nhãn hi u... S trư ng thành v s lư ng h a sĩ h a là m t i u c n kh ng nh. Hi n nay ch riêng Chi h i h a Hà N i ã có n 170 ngư i, chi m 1/10 t ng s h i viên c a H i M thu t Vi t Nam. Nh ng năm g n ây H i ã k t n p không ch h a sĩ sáng tác h a t o hình mà còn k t n p nhi u h a sĩ h a ng d ng. T ngày t nư c bư c vào s nghi p i m i, ho t ng h a ã có i u ki n ti p xúc r ng rãi hơn v i th trư ng ngh thu t th gi i. Chúng ta ã có nh ng cu c giao lưu v kĩ thu t h a ho c nh ng tri n lãm tác ph m h ac a các h a sĩ M , Anh, Hà Lan, Trung Qu c. H i M thu t và cá nhân m t s h a sĩ Vi t Nam ã ưa tác ph m h a i tri n lãm m t s nư c như Nh t B n, Rumani, Trung Qu c, ài Loan vv... Nh ng tìm ki m trên m ng Intemet - cũng góp ph n không nh m mang t m nhìn v ho t ng h a th gi i. S giao lưu h i nh p v i nư c ngoài cùng v i nh ng i u ki n thu n l i hơn v phương ti n v t ch t trong nư c, ã làm cho ngh thu t h a có nhi u kh i s c có di n m o sáng s a hơn trư c ây r t nhi u.
  2. V h a t o hình, nh ng năm g n ây th lo i tranh in kh c ã có bư c chuy n mình; t o ư c s t kh i v hình th c. N u trư c ây trong hoàn c nh khó khăn tranh kh c c a ta h u như ch là kh c g và kh c th ch cao v i khuôn kh nh thì hi n nay s lư ng tranh kh c ng, kh c k m, tranh in á ã tăng lên áng k , c bi t có thêm nh ng kĩ thu t m i như in lõm c m quang, in kĩ thu t t ng h p... Kích c c a tranh ngày càng m r ng phù h p v i yêu c u trưng bày trong nh ng không gian l n. Ngôn ng ngh thu t cũng a d ng hơn, ngoài phong cách t th c ã xu t hi n nh ng phong cách khác như xu hư ng tr u tư ng và bán tr u tư ng. Ch c ch n trong nh ng năm t i th lo i này s còn ti n tri n m nh m hơn. V h a ng d ng, có th kh ng nh lĩnh v c này ã góp ph n quan tr ng y nhanh nh p i u c nh tranh và em l i b m t văn minh c a n n kinh t th trư ng. Bao bì, nhãn hi u, các s n ph m qu ng cáo t o nên giá tr c a hàng hóa, gây nên n tư ng nh n nh p c a thương trư ng nư c ta. M t trong nh ng sáng t o tiêu bi u c a h a ng d ng là thi t k logo. Vi c tuy n ch n logo p không ch là nhu c u, là ni m t hào c a các ơn v s n xu t kinh doanh, mà còn là c a các oàn th , các t ch c xã h i và cơ quan công quy n. Các cu c thi logo ã di n ra liên t c thư ng xuyên, tr thành s ki n văn hoá n i b t hi n nay. Lĩnh v c trang trí sách báo và t p chí cũng t ư c nhi u thành công áng k . Trong hoàn c nh i s ng v t ch t còn nhi u khó khăn, chúng ta th t ph n kh i khi th trư ng sách báo trong nư c có ư c b m t khá tưng b ng, nói lên m c phong phú v i s ng tinh th n c a dân t c. h a ng d ng có tri n v ng r t to l n, b i có n n t ng là s phát tri n nhanh chóng c a môi trư ng kinh t - xã h i, ti m l c công ngh ngày càng ư c c i thi n, c bi t là h a sĩ thi t k c a ta r t nh y c m trong quá trình ti p thu có ch n l c nh ng thành t u c a th gi i.
  3. Ngoài nh ng hi n tư ng áng chú ý nói trên, ngh thu t h a trong giai o n hi n nay v n t n t i không ít nh ng i u b t c p, trong ó ch t lư ng không ng u c a t ng chuyên ngành h a là v n áng các h a sĩ lưu tâm. i u này có th th y rõ khi i m qua m t s ho t ng c th dư i ây. - Tranh in kh c tuy có phát tri n v s lư ng nhưng còn thi u s a d ng v phong cách, thi u nét cá tính n i tr i c a t ng tác gi . So sánh v ng t p tranh c a ta v i m t s v ng t p c a tác gi nư c ngoài s th y n i b t i u ó. S ph n u hình thành bút pháp và phong cách c l p c a t ng tác gi là m t thách th c r t l n i v i ngh thu t t o hình nói chung và h a t o hình nói riêng. - Tranh c ng chính tr - xã h i, như m i ngư i u bi t, ã tr thành m t th lo i mang giá tr truy n th ng c a n n m thu t cách m ng nư c ta. giai o n hi n nay, tranh c ng cho nh ng ih i ng, nh ng ngày k ni m l n ho c nh ng s ki n APEC, ASEM, SEAGAMES v.v.. ã t ư c thành qu áng ghi nh n. Song ph n nhi u tranh ch r c r v m t hình th c, ít tác ph m mang s c m nh lay ng tư tư ng và tình c m ngư i xem như các giai o n trư c. - Tranh châm bi m cũng tình tr ng tương t như tranh c ng. S lư ng h a sĩ bi m không nhi u, tác ph m bi m h a trên báo chí chưa gây ư c s chú ý c a công chúng, chưa “châm” ư c sâu vào n tư ng th giác c a c gi , t ó gây nên ni m vui, n i bu n, s trăn tr mang tính xã h i sâu s c. - Tem thư v a là m t tác ph m ngh thu t v a là s n ph m hàng hóa có giá tr kinh t i n i và i ngo i. M y ch c năm qua ngh thu t tem c a ta ti n tri n ch m ch p, không có bư c t phá áng k v n i dung, hình th c và kĩ thu t in n, con tem c a ta mang tính ơn i u r t nhi u so v i s phong phú c a tem nư c ngoài. - Ngay c lĩnh v c thi t k bìa và trình bày sách, tuy có nhi u ưu i m như ã trình bày trên, song cũng b c l không ít khi m khuy t. D o qua các c a
  4. hàng sách, ta th y xu hư ng khá ph bi n là m i cu n sách u mu n “b t m t” b ng cách trang trí nhi u hình và màu. K t qu là sách văn h c ngh thu t, sách khoa h c kĩ thu t, sách nghiên c u lý lu n... u na ná gi ng nhau, không mang tính c trưng chuyên bi t c a t ng ch ng lo i. Các nhà xu t b n l n không t o d ng ư c phong cách thi t k riêng, do ó không nh d ng ư c n tư ng c n ph i có cho thương hi u c a mình. Nh ng như c i m c a ngh thu t h a như ã nêu trên ây là có lý do khách quan v th i cu c, v cơ ch xã h i và cũng có lý do ch quan v tính chuyên nghi p c a h a sĩ. Vì sao tranh c ng và tranh châm bi m ã kém ph n thân thi t v i m i ngư i? Th i kỳ toàn dân ti n hành chi n tranh b o v c l p c a T qu c ã qua i, sinh m ng và ý chí c a con ngư i không còn l p trung vào cu c chi n um t m t m t còn v i k thù xâm lư c. Ranh gi i chi n tuy n gi a ch và ta ã m t s kh ng nh r ch ròi. Tranh c ng không còn là hi n thân c a ti ng thét căm h n, c a tinh th n s c sôi s n sàng hy sinh vì chính nghĩa. N i dung c ng gi ây ã bao hàm nhi u phương di n không còn g n ch t v i nh ng suy tư và hành ng b c xúc nh t c a t ng con ngư i. Trong hoàn c nh y, th lo i này có gi m thi u s c lôi cu n h p d n so v i trư c ây cũng là i u d hi u. Vì sao nhi u thi t k h a v n gi kho ng cách khá xa, chưa vươn lên t m cao c a ch t lư ng thi t k ? Ngoài lý o v trình nh n th c còn có lý do v cơ ch th trư ng. Trong cơ ch th trư ng, không ch có nh ng nhân t kích thích s phát tri n kinh t - xã h i, mà còn ti m n nh ng m t tiêu c c b t kh kháng. L i nhu n là y u t chi ph i toàn di n cu c s ng. ôi khi vì l i nhu n mà nhà kinh doanh, nhà thi t k m u và c nhà qu n lý xã h i không dám cư ng l i nh ng th hi u còn m c h n ch c a ngư i tiêu dùng. ó là m t trong nh ng nguyên nhân d n n nhi u m u thi t k bao bì, nhãn hi u, xu t b n ph m còn mang tính b o th , chưa có ư c s b t phá tích c c theo chi u hư ng tân ti n hi n i.
  5. Câu h i vì sao cu i cùng, dành cho ki n th c h c thu t và tính chuyên nghi p c a ngư i h a sĩ. Do hoàn c nh l ch s , các h a sĩ và nhà thi t k c a ta thư ng ph i tr i nghi m qua nhi u th lo i m thu t khác nhau. i u ó t o nên tính linh ho t trong tư duy và kĩ năng sáng tác. M t s tác gi ã thành t không ch m t th lo i m thu t. Song nói chung, gi i h a sĩ nư c ta thi u công phu nghiên c u chuyên sâu, thi u s thu n th c trong tác nghi p t ng lĩnh v c chuyên môn nh t nh. Tuy nhiên, s thu n th c l i là m t trong nh ng nhân t cơ b n làm nên giá tr c a ch t lư ng ngh thu t. Gi ây ã là th i i m và ã có cơ h i các h a sĩ, nhà thi t k dành th i gian và công s c cho vi c chuyên sâu hoá v ngh thu t, làm cho t ng th lo i tác ph m nâng cao hơn ch t lư ng chuyên môn. N i dung ào t o chuyên ngành c a các cơ s ào t o cũng là m t ti n quan tr ng quy t nh v ch t lư ng chuyên môn. Ngày nay các trư ng ào t o v m thu t và ngh thu t thi t k trên th gi i ã có thêm nhi u ki n th c tiên ti n và nh ng phương ti n kĩ thu t hi n i. Riêng ngh thu t thi t k h a ã ư c h tr b i các môn h c cơ b n như ngh thu t th giác, nguyên lý c u trúc, nguyên lý marketing... và nh ng kĩ thu t ng d ng hi u ng c a công ngh thông tin, t ó t o ra nh n th c m i và kĩ năng m i trong phương pháp sáng t o, em l i hi u qu c áo và nh ng hình th c m i m cho vi c th hi n ý tư ng sáng tác. nư c ta nh ng n i dung nói trên chưa ư c c p m t cách h th ng trong chương trình ào t o. Môi trư ng xã h i nh hư ng r t l n n thành qu sáng t o ngh thu t. Nói riêng v ngh thu t thi t k trong các nư c phát tri n, t gi a th k 20 t i nay ã hình thành m t s trào lưu, xu hư ng m i, trong ó xu hư ng h u hi n i ã nh hư ng không nh n phong cách thi t k c a nhi u s n ph m h a ng d ng. Các chuyên gia c a ta nên quan tâm tìm hi u nh ng v n h c thu t nói trên, n n h a nư c ta s m c p nh t v i s ti n b c a th gi i.
  6. M tv n mang t m nguyên lý bao quát nhưng thư ng không ư c gi i quy t tho áng trong th c t , ó là c trưng dân t c trong ngh thu t, quan h gi a tính dân t c và tính qu c t , tính hi n i. Theo tôi nghĩ ây là m t v n r t t nh . Tính dân t c, tính a phương ư c b c l qua tâm lý th c m c a ngư i ngh sĩ, nó có giá tr c thù, có v trí áng k trong ngh thu t ương i. Nhưng chúng ta không nên m c l i sai l m c a quá kh , em nguyên lý bao quát nói trên làm tiêu chí c th cho t ng s n ph m ngh thu t. ngh thu t h a ương i, c bi t là h a thương m i, luôn có kh năng ti m n nh ng c trưng v a mang tính dân t c v a mang tính qu c t . Có nh ng tác ph m h a như logo, v n là công c cho ho t ng d ch v c trong và ngoài nư c, b n thân ngôn ng ngh thu t c a nó ã mang tính qu c t r t cao, tính dân t c ch hi n lên trong m t s trư ng h p c thù. Mong r ng trong các cu c thi logo, không ph i cu c nào cũng nên nh n m nh yêu c u v tính dân t c hay là nét c trưng c a Vi t Nam, b i i u này ch ng d gì và không ph i lúc nào cũng có th th c hi n ư c. Ngh thu t h a là ngh thu t a lĩnh v c và có s c lan t a r ng trong i s ng. Trên ây ch là vài nét ch m phá v i vàng, mong ư c s trao it n tình cùng các ng nghi p.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2