Việt Nam trong xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
7
download

Việt Nam trong xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập đến các xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay và phân tích các vấn đề mà Việt Nam cần quan tâm trong quá trình phát triển quan hệ thương mại quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Việt Nam trong xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay

  1. NGHIEN cuu-TRAODOI • PGS-TS. CAO DUY HA hinh kinh doanh va dich vu; vufa thildng mai khdng ngufng cdi tien Hoc vien CT-HC Quoc gia HCM lien doanh, lidn ket, vufa til do phifdng thufc phuc vu hien dai va hod, vufa dpc quyen, vufa canh ludn ludn ddi mdi dich vu theo tranh, viia hdp tac, vufa binh xu hildng lay ngiidi tidu diing I. Xu hii'dng phat trien ddng va khdng binh dang trong lam trpng tam va coi khach thtfdng mai quo'c te' ngay nay kinh doanh, deu cung nhau hang nhif "thildng de". Cac qud'c gia tren the' gidi tham gia hoat dpng mua bdn vd U. Mot so van d6 Viet Nam hien nay du ldn hay nhd, sdm dich vu tren thi tnidng, tren cd c i n quan tam hay mupn deu di theo xu hildng sd hanh lang phdp luat qudc gia Tif nhiing dac did'm tren ciia tham gia ngdy cang nhieu vao va luat le qud'c te. thifdng mai trong thdi dai ngay qua trinh hdp tdc kinh te' khu 3. Xu the' lien doanh lien ke't nay va dac biet Id khi Viet Nam vilc va the' gidi, da phifdng, da thildng mai song phildng, da da la thanh vien ciia td chiifc chidu, da linh vilc, trong do phildng, binh ddng ngdy cang WTO, dat ra cho nifdc ta mpt sd thilPng mai la mpt trong nhiing md rpng va khdng ngiing phat van de phai dac biet quan tam ITnh vilc difpc coi Id trpng tam. trien. Dac diem kinh doanh trong qud trinh phdt trien quan Dac diem ndi bat vd xu hifdng thildng mai ngdy nay gdm hai he thildng mai qudc te': phat trie'n thifdng mai qud'c te' chidu hildng: Mot la, kinh ngay nay Id: doanh chuydn nganh, theo mdt Mgt Id, phai cd chinh sdch san pham hay mpt thifdng hieu thifdng mai diing ddn, phii hdp 1. Npi dung hoat dpng nhdt dinh thanh mpt he thd'ng nhdm khai thac triet de ldi the thifdng mai rpng ldn mang tinh tren todn cdu. Hai la, td chile so sanh thdng qua quan he budn qud'c te', chi phdi hdu he't cac md hinh nhdng Cty, tap doan ban qudc te de' chiem linh va md linh viIc ddi sd'ng kinh te' - xa kinh doanh tdng hdp vdi nhieu rdng thi trifdng khu vi/c va thi hpi. Do dd, thildng mai ngay nay khdng chi la nhiing hoat ldai hinh, nhieu hang hda vd tnfdng the gidi cho minh. dpng mua ban san pham hang dich vu khde nhau de nang cao Lpi the so sanh la nhiing didu hda vat the ma cdn bao gdm ca lfu the' canh tranh va chie'm linh kien va khd nang thuan lpi nhiing hanh vi mua ban va dich thi trifdng khu vilc va thi tnidng (hoac khd khan) cua mdt nifdc vii phi vat the, ta't ca deu nhdm the' gidi. nay so vdi nifdc khac trdng viec thu ldi nhuan. 4. Til dpng hda, hien dai hda, sdn xuat ciing mdt loai san 2. Hinh thdnh cac loai hinh ap dung cdng nghe thdng tin pham hang hda hay kinh doanh Cty, tap doan ldn, Cty xuyen vao quan ly, mua bdn qua mang, va dich vu thildng mai trong qudc gia, da qud'c gia, vdi pham nang cao hieu suat phuc vu sdn nhiing thdi diem nhat dinh, vi hoat dpng khdng bien gidi va xuat va ddi sdng de thu hiit nhdm dila lai hieu qud cao nhat hinh thanh cac td chifc, hiep hpi khach hang va chidm linh thi cho mdi qudc gia. thifdng mai khu vifc vd toan cau. phan. Hoat dpng kinh doanh va Lpi the so sanh thildng mai Pham vi tac dpng ciia thifdng dich vu mang tinh phd bie'n vd qudc te bao gdm ba leai: lpi the' mai qud'c te' ngay nay mang y ngay cang phat trie'n ca d thi so sanh til nhien vdn cd, lpi the nghia vo cung sau rpng, bao gdm tnfdng trong nifdc va thi tnfdng so sanh nay sinh do sil phat nhieu thanh phdn thildng mai, ngdai nildc. trien ciia life lifpng san xuat vd nhieu thildng nhan va hpp thanh 5. Do canh tranh tren thi lpi the so sanh phdt sinh do ddi mang lildi chdng chit cdc loai tnidng ngay cang quyet liet, mdi chii tnidng, chinh sach va 4 I THUONG MQI So 23/2010
  2. NGHIEN CIJU-TRAO DOI cd che' quan ly Nhd nilde. Khi luat cho hoat ddng thifdng mai quan ly nhd nifdc ddi vdi ndi ve lpi the' tuyet dd'i, A-dam cd d thi tnfdng trong nildc vd thi thildng mai trong ndn kinh te Xmit, nhd kinh te hpc cd dien, tnidng ngodi nildc. Day la van thi tnidng d nildc ta. Nha nildc cho rang mpt nildc chi nen sdn de he't sufc can thie't de' phdt phai lam td't chufc nang quan ly xuat nhiing loai hang hda siJ trie'n lanh manh thi tnidng trdng kinh te vi md ndi chung va dung td't nhat cac loai tai nguyen nildc lam cd sd hau phildng cho qudn ly hdat ddng thildng mai sdn cd ciia hp de cd lpi nhuan phat trie'n thi tnidng ngoai nildc. qudc te' ndi rieng. cao nhat. Viec tidn hanh trao Thi tnidng trdng nildc phat trien Trdng ndn kinh te' thi tnidng, ddi giila cdc qudc gia phdi tao ra viing chac la dieu kien quan Nhd nifdc ddng vai trd la ngiidi ldi ich cho ca hai bdn, ne'u mdt trpng de md rpng thi trifdng ra dinh hildng chie'n lilpc, quy dinh qudc gia cd lpi cdn qudc gia khac ngodi nifdc, day manh XK vd chii khung phdp luat, de ra nhiing bi thiet thi hp se tuf chd'i tham dpng NK ciia nifdc ta, ngifpc lai muc tieu chung cho sxi phat gia vdo thildng mai qud'c te'. thi tnidng ngdai nildc dilpc phdt trien, cdng bdng, thdng nhat Khi tham gia trao ddi mua trien se tao dieu kien thiic day dieu hod cdc quydn lpi chung va ban thildng mai qud'c te', cdc thi tnidng trong nildc phat trien ca nhan. qudc gia phai bie't lifa chpn sdn manh hdn, phuc vu tdt hdn chd Nhin chung cac nildc hien xuat va XK nhiing hang hda cd san xud't va ddi sd'ng. nay, ke ca cac nildc da phdt ldi the' Sd sanh td't nhat vd NK Bdn Id, thxic hien td't cac cam trien, cdc nildc cham vd dang nhiing hang hda ma minh sdn ke't vdi WTO va cac cam ke't phdt trien ddu cdi trpng viec ket xudt bat lpi nhat. Day ciing la song phildng khac ve thildng hpp giiJa cd che' thi tnidng til dd mdt bai hpc ma chiing ta da rut m^i. Viec nay chi cd lpi chd ta, va siI dieu tidt ciia Nhd nildc ra qua hPn 20 nam ddi mdi nen mdt mat chufng td vdi the' gidi trong quan ly kinh te' thi tnidng kinh te. Mpt sd sdn pham ciia rang Viet Nam la nildc lam an de nham dat dUpc hieu qua kinh nildc ta dang cd lpi the' tuyet ddi nghiem chinh dung luat, dung te' cad nhat. tren thi tnidng qud'c te' cdn phai cam ke't; mat khac tranh thii Day m^nh phat trie'n thildng day manh XK. dilpc suf ling hd ciia the' gidi va mai vd dich vu qudc te' la xu Hai Id, Ilia chpn mat hang va . dac biet la cua td chufc thildng hildng tat ye'u ciia tat ca cdc thi tnfdng cd lpi nhat cho minh mai the' gidi WTO, khi chiing ta nildc trdn the' gidi, nhat la cdc de phat trie'n va md rdng quan gap phai nhiing khd khan, rao nifdc da phdt trien; do nang lilc he thifdng mai qudc te'. can va tranh chap ve thildng sdn xuat ngdy cang ldn, cho ndn mai qudc te'. Trong quan he thildng mai ludn ludn d tinh trang thid'u thi the gidi, can da phifdng hda, linh Ndm Id, phdt huy td't vai trd tnfdng tieu thu san pham cd lpi hdat hdd thi tnidng, md rdng quan ly va dieu tiet ciia Nhd nhat. Hoat ddng thifdng mgi budn ban vdi nhieu nildc. Song nildc ve thildng mai. qudc te' ngay cang md rdng vd d giai doan tnldc mdt dd'i vdi De phat huy de'n mdc cao canh tranh thi tnidng the gidi nifdc ta kinh te' chila phat trien nha't ldi the' so sanh thildng ngdy cang gay gat Id ta't yd'u. cao, cdc dieu kien ve khoa hpc - mai, thi dieu quan trpng Id phdi Trdng tinh hinh dd, de cd ldi the ky thuat cdn nhieu han che', khd cd nhiing cen ngiidi qudn ly cd trong quan he thildng mai the nang canh tranh cdn ye'u, cdn tri thdc mdi ve thifdng mai, gidi, chen chan difpc vdd thi li/a chpn nhiing mat hang cd Cling vdi nhdng cd che', chinh trifdng the gidi va bdo ddm chat lifpng cao xay diing thanh sdch thifdng mai dung ddn phii khdng that bai thi nildc ta can thildng hieu qudc te' va nhiing thi hdp dieu kien kinh te' - xa hpi cd nhiJng chinh sach thildng mai tnidng cd kha nang va ilu the ciia dat nildc trong thdi ky mdi qud'c te' khdn ngoan, linh hoat, rieng dd'i vdi minh de khai thac va phii hpp xu the' phat trien va mem deo, vufa phii hpp vdi dieu vd tham gia XNK budn ban hpi nhap kinh te' - thildng mai kien ciia nifdc minh, vifa phii thifdng mai, dich vu, tren cd sd khu vufc va the' gidi. Dd vay, van hpp thdng le qudc te', vufa ddm dd tOfng bifdc gianh chd diing de cdt ldi de' thilc hien miic bdo luat phap qud'c gia, vufa dam tren thi trifdng the gidi. dich tren la phai n h a n thilc bdo luat le ciia "san chdi" thi Ba Id, hoan thien khung phap dung dan vai trd quan trpng tnfdng qud'c te • THUONG M«IS5 23/2010 I 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản