intTypePromotion=1

Xem xét ảnh hưởng của lạm phát đối với dòng tiền của dự án- Sử dụng kỹ thuật bảng tính Excel

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
175
lượt xem
17
download

Xem xét ảnh hưởng của lạm phát đối với dòng tiền của dự án- Sử dụng kỹ thuật bảng tính Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc không xem xét ảnh hưởng của lạm phát: có thể làm sai lệch đáng kể kết quả phân tích dự án nhất là về phương diện tài chánh. Lạm phát cũng là một yếu tố không chắc chắn làm ảnh hưởng đến rủi ro của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xem xét ảnh hưởng của lạm phát đối với dòng tiền của dự án- Sử dụng kỹ thuật bảng tính Excel

 1. XEM XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI DÒNG TIỀN TỆ CỦA DỰ ÁN – SỬ DỤNG KỸ THUẬT BẢNG TÍNH EXCEL CAO HÀO THI
 2. ĐẶT VẤN ĐỀ ♦ Các phân tích dự án ở một số nước không xem xét ảnh hưởng của lạm phát đến dự án bởi vì: • lạm phát ít có tác động trực tiếp lên các lợi ích và chi phí kinh tế của dự án. • Khó xác định tỷ lệ lạm phát (TLLP)
 3. ĐẶT VẤN ĐỀ ♦ Việc không xem xét ảnh hưởng của lạm phát: • có thể làm sai lệch đáng kể kết quả phân tích dự án nhất là về phương diện tài chánh. • Lạm phát cũng là một yếu tố không chắc chắn làm ảnh hưởng đến rủi ro của dự án.
 4. ĐẶT VẤN ĐỀ  Vì vậy, việc xem xét ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích dự án là điều cần thiết.
 5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ♦ Giới thiệu các tác động của lạm phát lên dòng tiền tệ của dự án ♦ Trình bày một số kỹ thuật bảng tính Excel và phần mềm mô phỏng Crystal- Ball dùng để xem xét các tổ hợp tỷ lệ lạm phát trong tương lai.
 6. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ 1 . GIAÙ D AN H N GHÓA ( N o m in a l P ric e ) la ø g ia ù c u û a m o ù n h a ø n g t re â n t h ò t rö ô ø n g
 7. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ MAËT BAÈN G GIAÙ VAØ CHÆ S OÁ GIAÙ n ( P ric e Le v eP t a=d PP tW In d e x ) l n ric e L ∑ i=1 i i Pt Pt I =L PB L
 8. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ GIAÙ TÖÔN G Ñ OÁI ( Re la t iv e P ric e ) t P P = r t X t P Y
 9. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ GIAÙ THÖÏC ( Re a l p ric e ) Pi t Giaù danhnghóa haøng i trong cuûa hoùa thôøi t gian PiR = t = t PI Chæ maët baèng soá giaù trongthôøi t gian
 10. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ GIAÙ COÁ Ñ ÒN H ( Co n s t a n t p ric e ) P =P t i B i
 11. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ S ÖÏ THAY Ñ OÅI GIAÙ Th a y ñ o å i t ro n g g ia ù t ö ô n g ñ o á i  PX PX− n   PX− n  t t t ∆Pr =  t − t − n  /  t − n  t P P  P   Y Y   Y   Pi t Pi t − n   Pi t − n  ∆ iR =  t − t − n  /  t − n  t P P  P   L L   L 
 12. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ Ca ù c t h a y ñ o å i m a ë t b a è n g g ia ù ( la ïm p h a ù t ) PLt − PLt − n  gPLe =   P t − n  *100  L   PIt − PIt − n  gPL =  e  P t − n  *100  I 
 13. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ GIAÙ Ñ ÖÔÏC Ñ IEÀU CHÆN H LAÏM P HAÙT Pt+1i = Pti * (1 + ∆ PtiR) * (1 + gPtL)
 14. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT STT HAÏ G MUÏ N C NPV TAÙ ÑOÄ G TRÖÏ TIEÁ C N C P 1 TAØTRÔÏÑAÀ TÖ I U ? 2 SOÁ TIEÀ MAË CB DÖ N T GIAÛ M 3 KHOAÛ PHAÛTHU AR N I GIAÛ M 4 KHOAÛ PHAÛTRAÛ N I TAÊ G N 5 TIEÀ TRAÛ I N LAÕ 0 TAÙ ÑOÄ G GIAÙ TIEÁ C N N P 6 CHI PHÍ KHAÁ HAO U GIAÛ M 7 KHAÁ TRÖØ N LAÕ U TIEÀ I TAÊ G N
 15. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP TÀI TRỢ ĐẦU TƯ Khi có lạm phát, dự án có thể bị thất bại do không đủ khả năng thanh toán tiền đầu tư. Naê m 0 1 2 3 gPe =0% CSLP 1,00 1,00 1,00 1,00 CP ÑAÀ TÖ U 500 500 gPe =10% CSLP 1,00 1,10 1,21 1,33 CP ÑAÀ TÖ U 500 550 Vào năm thứ 1, dự án cần số tiền là 550 để thanh toán chứ không phải là 500.
 16. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP SỐ DƯ TIỀN MẶT (Cash Balance – CB) Naê m 0 1 2 3 gPe = 0% CB 180 180 ∆ = s– CBtr CB CB 180 0 -180 PV(∆ @8% CB) 23.78 gPe = 10% Chæ laï phaù soá m t 1.00 1.10 1.21 1.33 CB(danh nghó a) 198 218 ∆CB(danh nghóa) 198 20 -218 ∆CB(thöï ) c 180 16 -164 PV(∆ @8% CB) 50.80 PV (∆CB ) − PV (∆CB ) = 50.80 − 23.78 = 27.02 > 0 ⇒ NPV giam gp e = 10% gp e = 0%
 17. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CÁC KHOẢN PHẢI THU (Account Receivable – AR) Naê m 0 1 2 3 gPe = 0% AR 200 200 ∆ = tr– ARs AR AR -200 0 200 PV(∆ @8% AR) -26.42 gPe = 10% Chæ laï phaù soá m t 1.00 1.10 1.21 1.33 AR(danh nghó a) 220 242 ∆ AR(danh nghóa) -220 -22 242 ∆ AR(thöï ) c -200 -18 182 PV(∆ @8% AR) - 56.44 PV (∆AR) − PV (∆AR) = −56.44 − (−26.42) = −30.02 < 0 ⇒ NPV giam gp e = 10% gp e = 0%
 18. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ (Account Payable – AP) Naê m 0 1 2 3 gPe = 0% AP 250 250 ∆ APtr– APs AP= -250 0 250 PV(∆ @8% AP) -33.02 gPe = 10% Chæ laï phaù soá m t 1.00 1.10 1.21 1.33 AP(danh nghó a) 275 303 ∆AP(danh nghóa) -273 -28 303 ∆AP(thöï ) c -250 -23 227 PV(∆ @8% AP) -70.55 PV (∆ AP)gp e = 10% − PV (∆ AP)gp e = 0% = − 70.55 − (− 33.02) = − 37.53 < 0 ⇒ NPV taêng
 19. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT TÁC ĐỘNG GIÁN TIẾP CHI PHÍ KHẤU HAO Naê m 0 1 2 gPe = 0% Khaá hao u 500 500 Khaá tröø u thueá 200 200 PV(khaá tröø u thueá)@8% 356.65 gPe = 10% Chæ laï phaù soá m t 1.00 1.10 1.21 Khaá hao (danh nghó u a) 500 500 Khaá tröø u thueá(danh nghóa) 200 200 Khaá tröø u thueá c) (thöï 181.82 165.29 PV(Khaá tröø u thueá)@8% 310.06 PV (Khaáu thueá e =10% − PV (Khaáu thueá e =0% = 310.06 − 356.65 = −46.59 < 0 ⇒ NPV giaûm tröø ) gp tröø ) gp
 20. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT TÁC ĐỘNG GIÁN TIẾP KHOẢN KHẤU TRỪ TIỀN TRẢ LÃI i = r + gPe + r *gPe Naê m 0 1 2 gPe = 0% Khoaû nôïgoá n c 1000 500 Tieà traû i @4% n laõ 40 20 Khaá tröø u thueá 16 8 PV(khaá tröø u thueá)@8% 21.67 e gP = 10% Khoaû nôïgoá n c 1000 500 Tieà traû i @14.4% n laõ 144 72 Khaá tröø u thueá 57.60 28.80 PV(Khaá tröø u thueá)@8% 78.02 PV (Khaáu thueá e =10% − PV (Khaáu thueá e =0% = 78.02 − 21.67 = 56.35 > 0 ⇒ NPV taêng tröø ) gp tröø ) gp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2