intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp

Xem 1-20 trên 211 kết quả Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp
 • Bài giảng "Quản lý tài sản công" có nội dung gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài sản công và quản lý tài sản công; quản lý tài sản công tại khu vực hành chính sự nghiệp; quản lý tài sản công tại doanh nghiệp; quản lý tài sản công thuộc kết cấu hạ tầng; quản lý tài sản dự trữ nhà nước, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p hidetoshidekisugi 16-06-2022 15 3   Download

 • Tại Trường Đại học Duy Tân, việc chia sẻ tri thức được thực hiện dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, tuy nhiên, hoạt động chia sẻ còn rời rạc và chưa được triển khai triệt để. Chính vì vậy, nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của giảng viên Trường Đại học Duy Tân" đã được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính khảo sát các giảng viên trong khuôn viên nhà trường, nhóm tác giả đã chỉ ra những yếu tố cơ bản bao gồm: Giao tiếp đồng nghiệp, sự quan tâm và rủi ro là những yếu tố chính tác động đến việc chia sẻ tri thức.

  pdf18p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 4: Kế toán quản trị trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc điểm kế toán quản trị trong đơn vị hành chính sự nghiệp; nội dung kế toán quản trị trong đơn vị hành chính sự nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p charaznable 06-06-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: kế toán tiền; kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán sản phẩm hàng hóa; kế toán tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p charaznable 06-06-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán thu, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: kế toán thu, chi hoạt động hành chính sự nghiệp; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác; kế toán kết quả các hoạt động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p charaznable 06-06-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày: những vấn đề chung về báo cáo kế toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính; phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p charaznable 06-06-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: đặc điểm hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp; vai trò và nguyên tắc kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; nguyên tắc và nội dung tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p charaznable 06-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: kế toán tiền; kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán sản phẩm hàng hóa; kế toán tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p charaznable 06-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán thi, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: kế toán thu, chi hoạt động hành chính sự nghiệp; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính; kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác; kế toán kết quả các hoạt động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p charaznable 06-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày: những vấn đề chung về báo cáo kế toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính; phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Sự đổi mới về thể chế tài chính trong những năm qua dẫn đến hàng loạt các chính sách, chế độ tài chính ra đời. Sự đổi mới chính sách tài chính luôn luôn kéo theo sự đổi mới trong lĩnh vực kế toán. Vì vậy, nhu cầu tập huấn cập nhật kiến thức để triển khai thực hiện là hết sức cần thiết. Bài viết "Tổ chức giảng dạy các chương trình cập nhật kiến thức về quản lý tài chính, tài sản và kế toán hành chính sự nghiệp" trình bày một số kinh nghiệm trong vấn đề tổ chức các chương trình cập nhật kiến thức về quản lý tài chính, tài sản và hành chính sự nghiệp.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 1 có nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf158p chenlinong_0310 23-02-2022 20 5   Download

 • Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước; Khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn vị; Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong quản lý tài chính; Hình thức cấp phát kinh phí của NSNN; Phương pháp quản lý tài chính; Quy trình quản lý tài chính.

  pdf22p khunglongboiboi 07-12-2021 17 0   Download

 • Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 2: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính; Giới thiệu Mục lục ngân sách; Quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước; Quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập; Phương pháp lập dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khunglongboiboi 07-12-2021 10 0   Download

 • Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản; Quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước; Quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp; Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước; Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của người đứng đầu được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

  pdf32p khunglongboiboi 07-12-2021 27 4   Download

 • Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 3: Quản lý quỹ tiền lương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương; Nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương; Nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương; Quy trình quản lý quỹ tiền lương; Quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p khunglongboiboi 07-12-2021 21 1   Download

 • Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 5: Quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; Quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư; Quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư.

  pdf29p khunglongboiboi 07-12-2021 28 1   Download

 • Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 6: Quy chế tự kiểm tra tài chính - tài sản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính; Nội dung kiểm tra tài chính - tài sản; Trình tự và thủ tục tự kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khunglongboiboi 07-12-2021 7 0   Download

 • Bài viết tiến hành điều tra trực tiếp 240 hộ gia đình bị thu hồi đất tại các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long để ứng dụng và kiểm định mô hình trên thực tiễn. Kết quả cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng đến thay đổi thu nhập bao gồm: (i) sử dụng tiền đền bù đầu tư sản xuất – kinh doanh sau thu hồi đất, (ii) vay tiền từ các định chế tín dụng chính thức, (iii) có lao động tham gia làm việc trong khu công nghiệp, (iv) trình độ học vấn, (v) tỷ lệ phụ thuộc và (vi) tuổi của chủ hộ...

  pdf16p huyetthienthan 23-11-2021 19 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 Huy động vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tài trợ trong giai đoạn khởi sự và vốn mạo hiểm; Phát hành ra công chúng; Các phương thức phát hành thay thế; Chào bán thông thường; Thông báo phát hành cổ phần mới và giá trị của doanh nghiệp; Chi phí của các phát hành mới; Đặc quyền; Bất thường về phát hành đặc quyền; Sự pha loãng; Đăng ký sẵn; Phát hành nợ dài hạn.

  pdf63p tomjerry005 17-11-2021 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp
p_strCode=baigiangtaichinhhanhchinhsunghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2