intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài toán tối ưu toàn cục

Xem 1-20 trên 139 kết quả Bài toán tối ưu toàn cục
 • Bài giảng "Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 2: Tối ưu hàm một biến số" cung cấp cho người học các kiến thức: Cực trị địa phương (tương đối) và toàn cục, vẽ đồ thị hàm số, thống nhất về cách tính gần đúng đạo hàm bậc 1 và 2,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p abcxyz123_08 11-04-2020 25 4   Download

 • Bài giảng "Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 11: Ứng dụng Matlab giải các bài toán tối ưu hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống nhất phiên bản Matlab, giới thiệu về Optimization Toolbox, cực tiểu hóa hàm một biến số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p abcxyz123_08 11-04-2020 21 3   Download

 • Luận văn: Thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục khi luyện mạng nơron có mục tiêu nhằm đề xuất mô hình kết hợp thuật toán vượt khe và giải thuật di truyền để huấn luyện mạng nơron; xây dựng bộ công cụ phần mềm luyện mạng nơron cho một số bài toán có mặt lỗi đặc biệt, làm cơ sở bổ sung vào Neural Toolbox Matlab.

  pdf28p votinhdon91 28-08-2014 151 36   Download

 • Bài toán này qui về tìm cực trị có điều kiện của hàm mục tiêu cơ sở y1= f(x1, x2,..., xn) nào đó với các ràng buộc xác định bởi các hàm điều kiện khác yz= f(x1, x2,..., xn), z = 2, 3,..., m.

  pdf5p cumeo2008 02-07-2018 76 6   Download

 • Bài giảng "Tối ưu hóa - Chương 3: Bài toán vận tải" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán vận tải dạng tổng quát, các tính chất và tiêu chuẩn tối ưu của bài toán vận tải, các phương pháp tìm phương án cực biên đầu tiên của bài toán vận tải,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p doinhugiobay_12 22-01-2016 68 9   Download

 • Quy hoạch tích affine là một trong những bài toán quan trọng của tối ưu toàn cục. Một phương pháp khá hữu hiệu để giải bài toán này là phương pháp nhánh cận, ở đó bài toán gốc được chia thành các bài toán nhỏ dễ giải hơn.

  pdf3p cumeo2005 02-07-2018 50 2   Download

 • Bài giảng "Tối ưu hóa nâng cao - Chương 3: Bài toán tối ưu không ràng buộc" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán tối ưu không ràng buộc, điều kiện cực tiểu địa phương, cực tiểu của hàm lồi, tổng quan về thuật toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p abcxyz123_08 11-04-2020 15 2   Download

 • Trong phân tích và thiết kế thuật toán, phương pháp tìm kiếm cục bộ thường được áp dụng để giải các bài toán tìm lời giải tối ưu. Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng áp dụng tìm kiếm cục bộ để giải 2 bài toán, đó là bài toán cây phủ tối thiểu và bài toán người giao hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p namthangtinhlang_04 22-11-2015 268 19   Download

 • Bài giảng Tối ưu hóa chương 3 trình bày về bài toán vận tải. Chương này cung cấp cho người học các nội dung: Bài toán vận tải cân bằng thu phát, các khái niệm và định nghĩa, thuật toán thế vị, bài toán vận tải không cân bằng thu phát, bài toán dạng vận tải có hàm mục tiêu cực đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p nganga_05 25-09-2015 92 11   Download

 • Bài giảng Tối ưu hóa: Chương 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp hình học; tập hợp lồi; phương án cực biên trong tối ưu hóa. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf7p thuytrang_9 07-09-2015 99 5   Download

 • Bài toán luồng cực đại trong mạng là một trong số những bài toán tối ưu trên đồ thị tìm được những ứng dụng rộng rãi trong thực tế cũng như những ứng dụng thú vị trong lý thuyết tổ hợp. Bài toán được đề xuất vào đầu những năm 1950, và gắn liền với tên tuổi của hai nhà bác học Mỹ là Ford và Fulkerson. Bài toán luồng cực đại trong mạng có nhiều ứng dụng trong thực tế như: Bài toán xác định cường độ dòng lớn nhất của dòng vận tải giữa hai nút của một bản đồ giao thông, bài...

  pdf16p carnation89 07-03-2012 293 47   Download

 • Bài báo này giới thiệu phần mềm RST2ANU phiên bản 1.0 đ-ợc các tác giả xây dựng nhằm giải bài toán tối -u phi tuyến toàn cục dựa trên thuật giải tìm kiếm ngẫu nhiên có điều khiển kết hợp với thuật toán mô phỏng quá trình tôi của vật liệu của C. Mohan và Nguyễn Hải Thanh. Phần mềm đ-ợc viết bằng công cụ lập trình Microsoft Visual C++ 6.0, có giao diện thân thiện cho phép ng-ời dùng nhập liệu, xử lý và l-u trữ kết quả một cách thuận tiện cũng nh- có khả năng chống sao chép. Phần mềm RST2ANU đã...

  pdf11p banglang_1523 22-07-2012 65 7   Download

 • Luận án với mục tiêu đề xuất bốn thuật toán tối ưu ngẫu nhiên OPE1, OPE2, OPE3 và OPE4 giải bài toán suy diễn hậu nghiệm trong mô hình chủ đề có bản chất là bài toán tối ưu không lồi thông qua việc sử dụng phân phối xác suất đều kết hợp với dùng hai chuỗi biên ngẫu nhiên xấp xỉ cho hàm mục tiêu ban đầu, trong đó các đề xuất có đảm bảo về cơ sở lý thuyết và thực nghiệm. Thuật toán tối ưu ngẫu nhiên GOPE giải bài toán MAP không lồi trong mô hình chủ đề thông qua sử dụng phân phối Bernoulli với tham số p ∈ (0, 1) thích hợp.

  pdf27p gaocaolon6 30-07-2020 46 2   Download

 • Bài viết đề xuất áp dụng phương pháp quy hoạch động để tìm lời giải tối ưu bằng cách chia bài toán thành nhiều bài toán con đơn giản hơn, nghĩa là biến đổi quá trình tối ưu toàn cục thành quá trình tối ưu nhiều bước.

  pdf5p angicungduoc10 05-03-2021 10 1   Download

 • Bài viết đề xuất sử dụng thuật toán tối ưu đa mục tiêu NSGA II trong tính toán giảm tổn thất công suất và xây dựng chương trình tối ưu trong phần mềm Matlab, giúp người thiết kế, vận hành chọn điểm tối ưu phù hợp với các mục tiêu khác nhau. Các tác giả sử dụng thuật toán đề xuất và chương trình đã xây dựng để tối ưu hóa hệ thống điện phân phối mẫu IEEE-16 nút với các hai mục tiêu cực tiểu tổn thất công suất và cực tiểu thiết bị sử dụng.

  pdf5p nguyenmyhuyen90 28-02-2021 17 0   Download

 • Tài liệu do ThS. Nguyễn Duy Phương biên soạn gồm có 2 thành phần. Phần 1 trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ hợp qua việc giải quyết bốn bài toán cơ bản đó là: bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bài toán tối ưu. Phần 2 khái quát những kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị như: khái niệm, định nghĩa, các thuật toán trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton, một số bài toán có ứng dụng thực tiễn quan trọng khác của lý thuyết đồ thị cũng được chú trọng giải quyết đó là bài toán tô màu đồ thị, bài toán tìm đường đi ngắn nhất và bài toán luồng cực đại trong mạng.

  pdf198p daodangson01041991 26-02-2011 996 322   Download

 • Cuốn sách Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế do Tiến sĩ Nguyễn Khắc Minh biên soạn nhằm giới thiệu chững thành tựu hiện đại về phương pháp phân tích và xây dựng chương trình phát triển kinh tế nhiều giai đoạn. Vấn đề xây dựng chương trình như thế một cách tốt nhất được đặt ra dưới dạng bài toán gọi là tối ưu hóa tự động.

  pdf365p 123968574 22-06-2012 242 117   Download

 • Bài toán luồng cực đại trong mạng là một trong những bài toán tối ưu trên đồ thị tìm được những ứng dụng rộng rãi trong thực tế cũng như những ứng dụng thú vị trong lý thuyết tổ hợp. Bài toán được đề xuất vào đầu những năm 1950, và gắn liền với tên tuổi của hai nhà toán học Mỹ là Ford và Fulkerson. Trong nội dung bài viết này chúng tôi muốn trình bày thuật toán của hai ông và cài đặt nó cũng như đưa ra một số bài toán ứng dụng của thuật toán. ...

  doc25p vietanh_90 26-12-2010 544 86   Download

 • rong toán học, thuật ngữ tối ưu hóa chỉ tới việc nghiên cứu các bài toán có dạng Cho trước: một hàm f : A \to R từ tập hợp A tới tập số thực Tìm: một phần tử x0 thuộc A sao cho f(x0) ≤ f(x) với mọi x thuộc A ("cực tiểu hóa") hoặc sao cho f(x0) ≥ f(x) với mọi x thuộc A ("cực đại hóa"). Một phát biểu bài toán như vật đôi khi được gọi là một quy hoạch toán học (mathematical program). Nhiều bài toán thực tế và...

  pdf154p namson94 14-07-2012 298 82   Download

 • Bài giảng Tìm kiếm heuristic-leo đồi, các thuật toán tìm kiếm cục bộ và thuật giải di truyền (Tô Hoài Việt) nhằm giới thiệu đến các bạn những nội dung về thuật giải leo đồi, vấn đề của thuật giải leo đồi, thuật giải leo đồi ngẫu nhiên, bài toán tối ưu hoá và các thuật toán tìm kiếm cục bộ, thuật giải di truyền, một số vấn đề lựa chọn của thuật giải di truyền, một ví dụ đơn giản.

  ppt37p anhgau456 23-11-2015 442 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài toán tối ưu toàn cục
p_strCode=baitoantoiuutoancuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2