Báo cáo tồn kho đầu năm

Xem 1-20 trên 63 kết quả Báo cáo tồn kho đầu năm
 • Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho đầu năm"

  doc1p giangltg 11-10-2009 553 55   Download

 • Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO TỒN KHO ĐẦU NĂM Kho :............................................................................................... STT Loại: Cộng loại Cộng kho Tên Số lượng Số tiền Note : Group by Stock .

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 100 8   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỒN KHO Tháng :........................................ Kho :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Mã Loại : Cộng theo loại Cộng theo kho Cộng các kho Tên SL Đầu kỳ TT SL Nhập kho TT SL Xuất kho TT SL Cuối kỳ TT Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) ....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 278 76   Download

 • Báo cáo Kinh tế Tài chính tháng 10 năm 2011 CPI tháng 10 tăng 0,36% so với tháng 9, thấp nhất trong 14 tháng Tồn kho tại 1/10/2011 tăng mạnh so cùng kỳ Xuất khẩu tăng mạnh, nhập khẩu giảm tốc NHNN khẳng định sẽ đảm bảo thanh khoản cho các TCTD và an toàn cho cả hệ thống Cơn bão tín dụng đen hoành hành, các vụ vỡ nợ xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố.

  pdf24p crismanway 17-11-2011 193 107   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ 2 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - ... 2. Gạo - ... II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - ... B. Thiết bị - ... C. Vật tư khác - ... Tổng cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Đơn vị tính 3 Tồn kho đầu năm SL TT 4 5 Nhập Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT 6...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 431 103   Download

 • Việc trích lập dự phòng tài chính nhằm giúp các doanh nghiệp (DN) có nguồn tài chính để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong số các DN đã công bố báo cáo quý II, nhiều DN không lập trích lập dự phòng đầu tư tài chính, một số DN khác có trích lập, nhưng không có giải trình rõ ràng khiến nhà đầu tư khó khăn trong việc phân tích những thông tin về doanh nghiệp niêm yết. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đạt doanh thu 2.132,81...

  pdf4p giomuaxuantoi 21-05-2010 178 90   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến số dư đầu năm tài chính khi kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên.

  doc4p nguyenhdu 14-09-2009 162 40   Download

 • Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) là một bản báo cáo về tài sản, nghĩa vụ tài chính và vốn chủ sở hữu tại một thời điểm nhất định (cuối năm kế toán). Kết cấu BCĐKT được chia làm 2 phần theo nguyên tắc cân đối: TÀI SẢN BẰNG NGUỒN VỐN .

  pdf45p page_12 14-08-2013 101 35   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý I năm 2010 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN N. HẠN (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền : 2. Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn 3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*) III.Các khoản phải thu: 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 5.Các khoản phải thu khác 6.

  pdf19p anhhoangmeo1 20-11-2011 79 21   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B08 - H BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ Quý :.......Năm :............ Loại lương thực........................ STT Diễn giải Mã số 3 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Kỳ báo cáo Lượng 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 I / Tồn kho đầu năm II / Tồn kho đầu kỳ III / Nhập 1 - Mua 2 - Điều chuyển trong ngành 3...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 95 14   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I - NĂM 2009 I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: STT NỘI DUNG I Tài sản ngắn hạn 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 4 Hàng tồn kho 5 Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 79 14   Download

 • CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN Chỉ tiêu TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác ...

  pdf3p lequanghoang15 11-08-2010 87 13   Download

 • 21/ Báo cáo nhập, xuất, tồn Cơ quan thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------BÁO CÁO NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Quý STT 1 Ký hiệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 ĐV tính 4 Tồn đầu kỳ 5 năm Nhập trong kỳ 6 Xuất trong kỳ 7 Tồn cuối kỳ Ở kho 8 Ở cấp dưới 9 Cộng 10 BC9/AC

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 169 12   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VND TÀI SẢN A. TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 5. Các khoản phải thu khác IV. 1. 2. V. 1. 2. 4. B. II. 1. Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự...

  pdf15p anhhoangmeo1 20-11-2011 38 10   Download

 • Chỉ tiêu TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 110 120 130 140 150 Mã số Số cuối quý ....

  pdf3p lequanghoang15 11-08-2010 81 9   Download

 • TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 110 120 130 140 150 Chỉ tiêu Mã số Số cuối năm ...

  pdf3p lequanghoang15 11-08-2010 61 9   Download

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Đơn vị tính: đồng Số TT Nội dung I Tài sản ngắn hạn 1 Tiền Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và các đầu tư 2 ngắn hạn khác - Chứng khoán tự doanh - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn 3 Các khoản phải thu 4 Vật liệu, công cụ tồn kho 5 Tài sản lưu động khác II...

  pdf3p anhhoangmeo1 20-11-2011 56 8   Download

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ( QUÝ I / 2010) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) I 1 2 3 4 5 II 1 2 Tài sản ngắn hạn Nội dungTiền và các khoản tương dương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định -

  pdf2p anhhoangmeo1 20-11-2011 48 6   Download

 • 22/ Mẫu Báo cáo Quyết toán ấn chỉ bán thu tiền Tên cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN Quý …….. Năm ………….. Số lượng ấn chỉ ST T Tồn đầu kỳ 4 xxx xxx Nhận trong kỳ 5 xxxx Nộp cấp trên 6 xxxx Số hủy, mất tại kho 7 xxxx Số tiền nợ kỳ trước 8 xxxx Phần thanh toán

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 77 6   Download

 • 35/ Bảng kê nhập, xuất, tồn kho Cơ quan thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------BẢNG TỔNG HỢP TRỊ GIÁ ẤN CHỈ NHẬP, XUẤT, TỒN KHO Từ tháng .... đến tháng ......... năm.... Kho ấn chỉ: STT 1 1 2 3 4 5 Cộng: xxx xxx xxx xxx xxx Ký hiệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 Đơn vị tính (VNĐ) 4 Giá vốn ấn chỉ tồn đầu kỳ 5 Giá vốn ấn chỉ nhập trong kỳ 6 Giá trị ấn chỉ xuất trong Giá vốn ấn kỳ chỉ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 91 6   Download

Đồng bộ tài khoản