intTypePromotion=3

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

Xem 1-20 trên 52 kết quả Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước
 • Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 4) cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  pdf3p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 2514/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 5) cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

  pdf27p bachma49 06-01-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 2515/QĐ-BKHCN Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 6) cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  pdf13p bachma49 06-01-2018 17 0   Download

 • Quyết định số 2353/QĐ-BTC ban hành về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017. Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  doc4p trangan_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 2888/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 9) cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

  pdf6p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.

  pdf6p bachma49 06-01-2018 14 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 50 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ THU PHÍ, LỆ PHÍ VƯỢT DỰ TOÁN NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p cobetocroi 27-05-2011 23 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trình bổ sung dự toán', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 72 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp bổ sung dự toán kinh phí hoạt động để giải quyết các chế độ chính sách về tài chính, kế toán.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p yoonaa 20-10-2010 71 4   Download

 • Bài viết trình bày về quy định tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước. Tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN) được quy định trong Luật NSNN được Quốc hội ban hành năm 2002 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật NSNN được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2015. Việc tạm ứng, ứng trước ngân sách là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi cấp bách để thực hiện dự án đầu tư công.

  doc7p truongtien_09 10-04-2018 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p denlongbaycao 26-10-2011 36 2   Download

 • Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung dự toán chi ngân sách giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y Hà Nội) để phòng, chống dịch tai xanh và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 32 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2010, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2010. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

  pdf6p inoneyear2 22-03-2010 70 18   Download

 • Việc nghiên cứu Luận án nhằm thực hiện các mục đích sau: Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức kiểm toán dự toán NSNN của KTNN; làm rõ vai trò của KTNN trong quá trình lập, thẩm định dự toán NSNN và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức kiểm toán dự toán NSNN; đánh giá thực trạng việc tổ chức kiểm toán dự toán NSNN của KTNN Việt Nam, chỉ rõ những kết quả đạt được, xác định những hạn chế, bất cập cần bổ sung hoàn thiện và nguyên nhân củ...

  pdf193p change05 14-06-2016 47 18   Download

 • Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

  pdf2p lawttnh24 19-11-2009 48 2   Download

 • Quyết định số 137/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 35 1   Download

 • Theo tổng cục thống kê, “vốn đầu tư là toàn bộ những chi tiêu để làm tăng hay duy trì tài sản vật chất trong một thời kỳ nhất định. Vốn đầu tư thường được thực hiện qua các dự án đầu tư và một số chương trình mục tiêu quốc gia với mục đích chủ yếu là bổ sung tài sản cố định và tài sản lưu động”. Có hai nhận xét nhỏ về định nghĩa trên.

  pdf10p manutd1907 17-09-2012 46 11   Download

 • Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

  pdf1p lawbmhc11 24-11-2009 57 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY NĂM 2012 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước
p_strCode=bosungdutoanchingansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản