intTypePromotion=3

Chính sách phát triển nhà ở

Xem 1-20 trên 843 kết quả Chính sách phát triển nhà ở
 • Luận văn gồm 3 chương. Chương 1 - Lý luận về chính sách phát triển nhà ở xã hội. Chương 2 - Thực trạng các chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p praishy5 25-03-2019 22 8   Download

 • Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến nhà ở cho người dân .

  pdf29p tieutaydoc 03-08-2010 279 133   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc5p meomeo 08-05-2009 379 40   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết ...

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 136 22   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết ...

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 339 19   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc7p meomeo 08-05-2009 1052 82   Download

 • NHÀ Ở LÀ NHU CẦU THIẾT YẾU CỦA MỌI NGƯỜI DÂN TRONG XÃ HỘI, LÀ VẤN ĐỀ QUỐC KẾ DÂN SINH .VIỆC GIẢI QUYẾT CHỖ Ở ĐƯỢC NHÂN DÂN COI NHƯ LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CHO VIỆC THÀNH CÔNG TRONG ĐƯỜNG ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA MỖI CÁ NHÂN VÀ LÀ MỘT VIỆC LỚN TRONG ĐỜI CỦA MỘT CON NGƯỜI.VÌ THẾ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU CÓ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở .ĐỐI VỚI NƯỚC TA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CŨNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN NHÀ Ở CHO NGƯỜI DÂN .ĐIỀU 62 HIẾN PHÁP NĂM 1992 CÓ...

  pdf28p carnation89 15-02-2012 58 14   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoàn thiện môi trường chínhsách để phát triển KTTN ở Nha Trang, đề tài góp phần tìm ra giải pháp và kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở Nha Trang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf120p bautroibinhyen5 01-12-2016 38 13   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc6p meomeo 08-05-2009 667 46   Download

 • Bài viết tập trung phân tích sự ảnh hưởng của các chính sách tới phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô của Việt Nam trong những năm qua, như nhóm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhóm chính sách phát triển các doanh nghiệp mới, nhóm chính sách khu, cụm công nghiệp, nhóm chính sách hỗ trợ tài chính và thuế.

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 99 23   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày các nội dung: tầm quan trọng của vấn đề tổ chức không gian lãnh thổ quốc gia và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý điều tiết phát triển lãnh thổ, bước đầu đề cập đến khái niệm chính sách vùng, bản chất của chính sách vùng các phương hướng thực hiện chính sách vùng trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam, các công cụ điều tiết phát triển vùng ở Việt Nam theo quan niệm chính sách vùng.

  pdf6p kloi1234 17-09-2017 24 2   Download

 • Trong bài báo tác giả đề cập đến các vấn đề sau đây: 1) Tầm quan trọng của vấn đề tổ chức không gian lãnh thổ quốc gia và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý điều tiết phát triển lãnh thổ; 2) Bước đầu đề cập đến khái niệm chính sách vùng, bản chất của chính sách vùng; 3) Các phương hướng thực hiện chính sách vùng trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam; 4) Các công cụ điều tiết phát triển vùng ở Việt Nam theo quan niệm chí...

  pdf6p cumeo2006 02-07-2018 12 1   Download

 • Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến nhà ở cho người dân .Điều 62 Hiến pháp năm 1992 có...

  pdf29p nhattruong 14-07-2009 935 336   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tiến sỹ: hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf247p therain_nl 12-07-2012 382 197   Download

 • 1. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu nhà ở của chủ sở hữu. 2. Nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân không bị quốc hữu hoá. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước quyết định trưng mua hoặc trưng dụng nhà ở thì Nhà nước bồi thường cho chủ sở hữu nhà ở theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán và tạo điều kiện để họ tạo lập nhà ở khác. ...

  pdf49p lananh 07-07-2009 1153 142   Download

 • Bài viết "Chính sách nhà ở và phát triển đô thị" trình bày về xu hướng phát triển và đặc điểm đô thị Việt Nam, những yếu tố tác động trực tiếp tới phát triển đô thị, hiện trạng phát triển nhà ở đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 39 8   Download

 • Hàng hóa của thị trường này đang hầu hết là của doanh nghiệp nhà nước, chưa có sự tham gia của các thành phần kinh tế khác. Hàng hóa này lại thế hiện ở mỗi doanh nghiệp là khác nhau về nguyên nhân nảy sinh, vì vậy các chính sách để phát triển thị trường mua bán nợ cũng có nét riêng biệt ở VN.

  pdf6p sieunhansoibac4 12-04-2018 11 2   Download

 • Quyết định số 224/2013/QĐ-UBND về sửa đổi cơ chế tài chính đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf7p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 34 0   Download

 • Luật nhà ở quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p thuongdanguyetan08 16-04-2019 6 1   Download

 • Nội dung bài giảng 6 sẽ trình bày về khám phá sự phát triển do nhà nước chủ đạo ở Đông Á như: WB - ổn định kinh tế vĩ mô, nền tảng thể chế cho tăng trưởng, xây dựng vốn con người, thúc đẩy ngành cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p shiwo_ding4 02-05-2019 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chính sách phát triển nhà ở
p_strCode=chinhsachphattriennhao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản