intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách phát triển nhà ở

Xem 1-20 trên 958 kết quả Chính sách phát triển nhà ở
 • Luận văn gồm 3 chương. Chương 1 - Lý luận về chính sách phát triển nhà ở xã hội. Chương 2 - Thực trạng các chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p praishy5 25-03-2019 46 11   Download

 • Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến nhà ở cho người dân .Điều 62 Hiến pháp năm 1992 có ghi...

  pdf29p tieutaydoc 03-08-2010 291 133   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc5p meomeo 08-05-2009 405 40   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành...

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 143 22   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành...

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 349 19   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc7p meomeo 08-05-2009 1075 82   Download

 • NHÀ Ở LÀ NHU CẦU THIẾT YẾU CỦA MỌI NGƯỜI DÂN TRONG XÃ HỘI, LÀ VẤN ĐỀ QUỐC KẾ DÂN SINH .VIỆC GIẢI QUYẾT CHỖ Ở ĐƯỢC NHÂN DÂN COI NHƯ LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CHO VIỆC THÀNH CÔNG TRONG ĐƯỜNG ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA MỖI CÁ NHÂN VÀ LÀ MỘT VIỆC LỚN TRONG ĐỜI CỦA MỘT CON NGƯỜI.VÌ THẾ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU CÓ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở .ĐỐI VỚI NƯỚC TA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CŨNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN NHÀ Ở CHO NGƯỜI DÂN .ĐIỀU 62 HIẾN PHÁP NĂM 1992 CÓ...

  pdf28p carnation89 15-02-2012 70 16   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoàn thiện môi trường chínhsách để phát triển KTTN ở Nha Trang, đề tài góp phần tìm ra giải pháp và kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở Nha Trang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf120p bautroibinhyen5 01-12-2016 71 16   Download

 • Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

  pdf13p tociitocii 24-04-2020 15 1   Download

 • Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

  pdf8p tociitocii 24-04-2020 24 1   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc6p meomeo 08-05-2009 693 46   Download

 • Bài viết tập trung phân tích sự ảnh hưởng của các chính sách tới phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô của Việt Nam trong những năm qua, như nhóm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhóm chính sách phát triển các doanh nghiệp mới, nhóm chính sách khu, cụm công nghiệp, nhóm chính sách hỗ trợ tài chính và thuế. Kết quả phân tích chỉ ra rằng ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, song chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của toàn ngành công nghiệp ô tô.

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 150 24   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày các nội dung: tầm quan trọng của vấn đề tổ chức không gian lãnh thổ quốc gia và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý điều tiết phát triển lãnh thổ, bước đầu đề cập đến khái niệm chính sách vùng, bản chất của chính sách vùng các phương hướng thực hiện chính sách vùng trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam, các công cụ điều tiết phát triển vùng ở Việt Nam theo quan niệm chính sách vùng.

  pdf6p kloi1234 17-09-2017 61 4   Download

 • Trong bài báo tác giả đề cập đến các vấn đề sau đây: 1) Tầm quan trọng của vấn đề tổ chức không gian lãnh thổ quốc gia và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý điều tiết phát triển lãnh thổ; 2) Bước đầu đề cập đến khái niệm chính sách vùng, bản chất của chính sách vùng; 3) Các phương hướng thực hiện chính sách vùng trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam; 4) Các công cụ điều tiết phát triển vùng ở Việt Nam theo quan niệm chính sách vùng.

  pdf6p cumeo2006 02-07-2018 33 2   Download

 • Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến nhà ở cho người dân .Điều 62 Hiến pháp năm 1992 có...

  pdf29p nhattruong 14-07-2009 946 336   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tiến sỹ: hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf247p therain_nl 12-07-2012 408 199   Download

 • 1. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu nhà ở của chủ sở hữu. 2. Nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân không bị quốc hữu hoá. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước quyết định trưng mua hoặc trưng dụng nhà ở thì Nhà nước bồi thường cho chủ sở hữu nhà ở theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán và tạo điều kiện để họ tạo lập nhà ở khác. ...

  pdf49p lananh 07-07-2009 1174 142   Download

 • Bài viết "Chính sách nhà ở và phát triển đô thị" trình bày về xu hướng phát triển và đặc điểm đô thị Việt Nam, những yếu tố tác động trực tiếp tới phát triển đô thị, hiện trạng phát triển nhà ở đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 67 8   Download

 • Phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và nhân văn của Ðảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu xây dựng xã hội vì con người. Quy định của chính sách về nhà ở xã hội khá rõ ràng, đầy đủ, nhưng kết quả thực tế còn khiêm tốn.

  pdf8p viartemis2711 22-10-2019 28 4   Download

 • Luận án Hệ thống hóa lý luận tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn tiếp cận dưới góc độ kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở nông thôn và giải pháp thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

  pdf202p trinhthamhodang7 31-08-2020 20 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
994 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách phát triển nhà ở
p_strCode=chinhsachphattriennhao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2