intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách phát triển nông thôn mới

Xem 1-20 trên 283 kết quả Chính sách phát triển nông thôn mới
 • Nội dung bài viết được chuyên gia đã nêu bật ưu điểm của chương trình và chỉ rõ những điểm cần quan tâm trong phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tập trung vào 4 điểm chính: (1) Mục tiêu; (2) Cách tiếp cận; (3) Tổ chức thực hiện; (4) Giám sát - đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf4p hanh_tv29 24-04-2019 23 1   Download

 • Mục đích của môn học nhằm giúp cho người học nắm vững được những kiến thức cơ bản về chính sách nông nghiệp, nông thôn đồng thời biết cách phân tích một chính sách nông nghiệp, nông thôn điển hình như: chính sách đất đai, chính sách vốn và đầu tư vốn, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, chính sách lương thực, chính sách xã hội nông thôn. Mời các ban cùng tham khảo đề cương chi tiết sau đây để biết thêm các thông tin khác về môn học "Chính sách phát triển nông thôn".

  pdf6p koxih_kothogmih1 03-08-2020 7 0   Download

 • Học phần "Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn" giúp sinh viên nắm được kiến thức chuyên sâu về chính sách triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá thực thi chính sách, cách thức Xây dựng được bản quy định, chính sách cấp cơ sở về nông nghiệp, phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết để biết thêm các thông tin của học phần.

  pdf7p koxih_kothogmih8 01-10-2020 4 0   Download

 • Phần 2 của tài liệu Chiến lược phát triển nông thôn qua phong trào mỗi làng, một sản phẩm trong quá trình công nghiệp hóa được chia sẻ dưới đây sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung về phong trào mỗi làng, một sản phẩm ở Nhật Bản, sự lan tỏa của phong trào mỗi làng, một sản phẩm trên thế giới, chương trình mỗi làng, một sản phẩm của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf121p vithanos2711 05-08-2019 13 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu Lôgic của việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay thông qua mục tiêu, nội dung phát triển, quá trình phát triển nông nghiệp bền vững... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf4p cothumenhmong 01-11-2019 10 1   Download

 • Việt Nam đang đạt được sự phát triển chưa từng có trong lịch sử với mức tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh mẽ, đi cùng với đó là tốc độ đô thị hoá nhanh và sự bất bình đẳng đặc biệt giữa khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, với hơn 73% dân số sống ở vùng nông thôn, sự phát triển trong quá khứ và hiện tại ở mức độ nào đó đã mang lại lợi ích cho những người dân nông thôn bởi vì tỉ lệ nghèo đói đã giảm xuống. Thậm chí mức độ...

  pdf4p danghuytru 28-10-2010 634 276   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá quá trình thực hiện chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam và tỉnh Kiên Giang từ khi đổi mới đến nay; Luận văn nghiên cứu quá trình thực hiện chính sách trong xây dựng nông thôn mới ở huyện U Minh Thượng, đề xuất các kiến nghị và giải pháp làm cơ sở để các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt hơn các chu trình thực hiện chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa phƣơng, xây dựng thành công nông thôn mới.

  pdf116p anhinhduyet000 01-07-2019 48 15   Download

 • Bài viết phân tích chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam đang được triển khai từ góc độ lịch sử chính sách; các quan điểm về nông thôn mới từ trước khi có Nghị quyết 26 (NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày 5 tháng 8 năm 2008) để tìm ra quá trình manh nha, hình thành và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

  pdf11p thiendiadaodien_3 27-12-2018 36 6   Download

 • Chính phủ kiến tạo địa phương cũng là mô hình đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình Trung Quốc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Bài viết này phân tích làm rõ những nội dung chính phủ kiến tạo địa phương Trung Quốc trong bối cảnh thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới với mục đích đưa lại một số gợi mở cho Việt Nam.

  pdf9p vithanos2711 08-08-2019 15 0   Download

 • Học phần: Nguyên lý phát triển nông thôn cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về phát triển nông thôn, nguồn lực trong phát triển nông thôn, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển nông thôn; hiểu các chính sách và Xây dựng được đề án dự án về nông nghiệp, phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf7p larachdumlanat123 02-11-2020 1 0   Download

 • Ngành nghề nông thôn là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân ở khu vực nông thôn. Ngành nghề nông thôn giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển nông thôn Việt Nam, không chỉ góp phần tạo công ăn việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho nông dân mà còn tạo nên những dấu ấn, bản sắc văn hóa của mỗi vùng, miền thông qua các sản phẩm văn hóa được lưu giữ từ đời này qua...

  doc14p 72111766 13-05-2012 501 139   Download

 • "Tiểu luận Giới tính trong phát triển nông thôn" bao gồm các nội dung xoay quanh việc nghiên cứu giới tính ở nông thôn như: Vai trò của giới tính trong sản xuất nông nghiệp của gia đình, vị trí của giới trong gia đình, những chủ trương chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, giới trong gia đình của một số nước trên thế giới. Mời các bạn tham khảo chi tiết hơn.

  doc15p harrypotter9788 03-11-2010 260 89   Download

 • Sau khi Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự toán, qui chế chi tiêu nội bộ theo qui định mới; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo để các đơn vị hành chính thuộc Bộ nắm bắt kịp thời chủ trương, mục đích, yêu cầu và sự cần thiết thực hiện theo chế độ quản lư tài chính mới, các biện pháp triển khai thực hiện chế độ tự chủ cho các đơn vị....

  doc39p antonini 06-05-2011 401 49   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Quản lý Nhà nước về nông thôn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về vai trò của nông nghiệp trong phát triển nông thôn, phát triển nông thôn bền vững, quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  doc66p hocvuimoingay123 02-08-2016 282 40   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'hiện trạng chính sách tín dụng và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển nông thôn và kiểm soát ,môi trường tại các vùng sinh thái đặc trưng', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p mylan23 17-04-2013 114 29   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Chương Mỹ về xây dựng nông thôn mới nhằm phân tích, đánh giá một cách khoa học, khách quan về chủ trương và quá trình tổ chức thực hiện, nêu lên những thành tựu, hạn chế, và rút ra một số kinh nghiệm.

  pdf32p truongtien_05 28-03-2018 72 26   Download

 • Phần 1 cuốn Một số chủ chương chính Tài liệu mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn Tài liệu giới thiệu tới người đọc một số chủ trương chung về phát triển nông nghiệp nông thôn, các chính Tài liệu về nông nghiệp, chính Tài liệu lâm nghiệp, chính Tài liệu thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf144p tsmttc_005 24-06-2015 82 19   Download

 • Tài liệu “Khoa học công nghệ và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới – Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn” được biên soạn nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

  pdf12p dongta06 13-01-2012 70 12   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Một số chủ chương chính Tài liệu mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn Tài liệu, phần 2 trình bày các chính Tài liệu về đất đai; chính Tài liệu tài chính, ngân hàng đối với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nghề muối; chính Tài liệu về nông thôn, phát triển thủy lợi và cơ sở hạ tầng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf189p tsmttc_005 24-06-2015 54 11   Download

 • Bài viết bước đầu gợi mở một hướng xây dựng nông thôn mới mang tính đặc thù của tỉnh Trà Vinh: Xây dựng nông thôn mới gắn với thực trạng văn hóa – xã hội của người Khmer. Nguồn tư liệu của bài viết là những văn bản về chủ trương, chính sách, chương trình và báo cáo về việc xây dựng nông thôn mới của Nhà nước, của Tỉnh và tư liệu về thực trạng văn hóa – xã hội của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh.

  pdf7p nguyenthilamha 09-04-2017 50 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách phát triển nông thôn mới
p_strCode=chinhsachphattriennongthonmoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2