Chính sách trợ giúp pháp lý

Xem 1-20 trên 64 kết quả Chính sách trợ giúp pháp lý
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

  pdf21p truongan 10-07-2009 306 34   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở tỉnh thanh hoá - thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p buiduong_1 11-12-2012 147 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 07/2008/tt-btp về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do bộ tư pháp ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p lawvhxh2 16-11-2009 72 8   Download

 • Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố hà nội năm 2013. ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  pdf6p thanhpham11 10-03-2014 28 1   Download

 • Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020.

  pdf8p thanhpham11 12-03-2014 35 1   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chính sách này có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần xóa nghèo về pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

  pdf14p quangdati 17-04-2017 4 1   Download

 • Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  pdf6p lengocln 24-03-2014 37 0   Download

 • Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020.

  pdf7p lengocln 24-03-2014 26 0   Download

 • Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  pdf6p lengocln 24-03-2014 16 0   Download

 • Quyết định số 922/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  doc5p nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 960/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016.

  pdf8p daoducmanh0410 05-01-2018 1 0   Download

 • Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn hai mươi năm qua nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

  pdf102p intel1212 04-12-2012 110 20   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý, thực trạng pháp luật TGPL cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật TGPL trong thời gian tới.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 13 5   Download

 • Quyết định 3783/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ nguồn trung ương bổ sung năm 2013.

  pdf12p thanhdieutran 14-04-2014 14 0   Download

 • Đề tài Kỹ năng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc dân sự nhằm trình bày về trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý là chính sách nhân đạo thể hiện việc uống nước nhớ nguồn, phù hợp đạo lý dân tôc Việt Nam, nhằm giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, là Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên, cần phải nâng cao kiến thức pháp luật nhằm ...

  pdf21p acc_12 03-04-2014 98 23   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf8p naubanh_tet 01-02-2013 344 135   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

  pdf6p naubanh_tet 01-02-2013 263 109   Download

 • Thông tư số 07/2008/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf19p lawdvpl1 10-11-2009 43 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 đến năm 2020;...

  pdf5p luatsuminhtri 19-06-2013 27 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐTTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

  pdf11p luatsuminhtri 19-06-2013 24 3   Download

Đồng bộ tài khoản