intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xem 1-20 trên 57 kết quả Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận án được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1/ Lý luận về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Chương 2/ Thực trạng huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam. Chương 3/ Giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam.

  pdf197p hanh_tv30 24-04-2019 19 2   Download

 • Luận án "Huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác lập căn cứ khoa học và thực tiễn và đề xuất các giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập ở Việt Nam.

  pdf197p sohucninh321 09-07-2019 8 1   Download

 • Công văn số 822/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về việc hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p lanhuann 16-05-2020 9 1   Download

 • Thông tư số 22/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

  pdf10p thongtucp 03-11-2017 8 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc2p tommuni999 10-06-2020 2 0   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN; phân tích và đánh giá thực tiễn huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập ở Việt Nam; đổi mới các giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập ở Việt Nam.

  pdf27p hanh_tv30 24-04-2019 18 1   Download

 • Quyết định số 180/2019/QĐ-UBND phê duyệt đề án rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2025. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

  doc10p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • Tài liệu tham khảo đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

  pdf3p la-vie 31-12-2010 475 84   Download

 • Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  doc3p nghiquyet01 22-11-2017 24 0   Download

 • Nghị quyết số 91/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Thành Phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017-2018

  doc4p nghiquyet0910 22-11-2017 39 0   Download

 • Nghị quyết số 239/2019/NQ-HĐND quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố đà nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020.

  doc4p tomtit999 12-06-2020 4 0   Download

 • Nghị định số: 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

  pdf7p codon_02 27-11-2015 53 0   Download

 • Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

  pdf3p thongtucp 03-11-2017 26 0   Download

 • Thông tư liên tịch Số 36/2014/TTLT/BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

  pdf8p pechi1412 02-12-2015 92 4   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 726/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 16 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf2p luavitradong 24-05-2010 84 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p bethuy1990 20-11-2015 90 3   Download

 • Thông tư liên tịch Số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p pechi1412 23-11-2015 63 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p bethuy1990 20-11-2015 50 0   Download

 • Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT về quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  doc4p kieuvinha321 11-09-2018 8 0   Download

 • Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  doc7p kieuvinha321 11-09-2018 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
941 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
p_strCode=cosogiaoducnghenghiepconglap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2