intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Dân chủ dân dân

Xem 1-20 trên 31319 kết quả Dân chủ dân dân
 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 4: Lực động điện và ổn định động. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thiết bị hư hỏng do lực động điện; lực tác động giữa hai thanh dẫn; lực tác động giữa hai thanh dẫn nhỏ mang điện đặt song song; lực động điện trong hệ thống điện ba pha;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 5: Phát nóng và ổn định nhiệt. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: sự tỏa nhiệt của vật mang điện; phát nóng của khí cụ điện và dây dẫn; nhiệt độ phát nóng cho phép; tính toán nhiệt của dây dẫn trần đồng nhất trong tình trạng phát nóng lâu dài; dòng điện cho phép của dây dẫn; tính toán nhiệt của dây dẫn trần đồng nhất trong tình trạng ACM phát nóng ngắn hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp - Chủ đề 6: Thanh dẫn, dây dẫn, sứ và cáp điện lực. Bài này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thanh dẫn, vật liệu làm thanh dẫn, kiểm tra ổn định nhiệt của thanh dẫn; dây dẫn, chọn dây dẫn mềm, chọn tiết diện dây dẫn và kiểm tra dây dẫn; sứ, chọn sứ đỡ và sứ xuyên; cáp điện, chọn cáp điện lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3133/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cung cấp cho người học những kiến thức như Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Dân chủ xã hội chủ nghĩa; Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt17p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp những kiến thức như Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt33p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như Những vấn đề chung về nhà nước; nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf199p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sổ tay Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp thử các chỉ tiêu chủ yếu trong vi sinh vật thực phẩm; Đảm bảo chất lượng phương pháp thử; Các phương pháp thử nhanh trong kiểm tra vi sinh vật; Hướng dẫn kiểm tra vệ sinh công nghiệp tại các cơ sở chế biến thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf139p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Tài liệu "Sáng giá chùa xưa - Mỹ thuật Phật giáo" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ngôi chùa và văn hóa dân tộc cổ truyền; Kiến trúc chùa Việt Nam; Bảo tồn và nuôi dưỡng di sản Phật giáo; Hệ thống tượng thờ trong ngôi chùa Việt; Chợ chùa với văn hóa làng; Cây xanh trong cảnh quan chùa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf293p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc25p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc20p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc116p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 219/NQ-CP thông qua báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 209/NQ-CP về việc ký Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình) đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 34/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được ký ngày 29 tháng 9 năm 2023 tại Viêng Chăn, Lào; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 43/NQ-CP về việc ký hiệp định thương mại giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 03/NQ-CP về việc ký bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Giấy xin rút tiền học phí là văn bản được học sinh, sinh viên sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (chủ thể đã tiến hành thu học phí thông thường là Phòng Đào tạo hoặc nhà trường nói chung) xem xét, tiến hành trả lại tiền học phí cho cá nhân này vì một số lý do nhất định theo quy định. nội quy của nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Sản xuất và tăng trưởng, cung cấp cho người học những kiến thức như Tăng trưởng kinh tế; Hàm sản xuất và đặc trưng của hàm sản xuất; Năng suất và các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất; Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2