intTypePromotion=1
ADSENSE

Đăng ký quốc tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đăng ký quốc tế
 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 3: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (Từ năm 1975 đến nay). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1986); lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ 1986 đến nay);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p diepvunhi 17-01-2023 17 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm cung cấp một số luận cứ khoa học hữu ích để Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời để tiếp tục phát triển kinh tế truyền thông. Hội thảo cũng góp phần tạo nên một cái nhìn toàn diện, chân thực, sinh động về kinh tế truyền thông, từ đó gợi mở cho những cơ quan truyền thông phát triển tốt hơn, tạo ra nguồn thu chính đáng giúp cộng đồng truyền thông Việt Nam ngày càng vững mạnh để vươn tầm khu vực và thế giới.

  pdf890p damtuyetha 09-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Thủ tục đăng ký tần số, quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh và phối hợp tần số quốc tế" bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về Liên minh Viễn thông quốc tế ITU; Quy hoạch băng tần nghiệp vụ vệ tinh; Các quy định của ITU đối với nghiệp vụ vệ tinh; Các thủ tục đăng ký vị trí quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf46p phuongthuy205 11-01-2023 6 2   Download

 • bài viết "Chuyển đổi mô hình quản lý sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân" nhằm xây dựng mô hình mới trong công tác quản lý sinh viên nhằm đáp ứng với chiến lược phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thực sự là yêu cầu cấp thiết để Trường hướng đến một mô hình quản trị đại học đẳng cấp trong khu vực và thế giới đúng với Triết lý giáo dục của Nhà trường.

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • (NB) Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các tiêu chuẩn, quy ước và phương pháp vẽ các bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt nam, tiêu chuẩn Quốc tế; Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp cơ khí và các sơ đồ điện đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p trangxanh0906 27-12-2022 8 2   Download

 • (NB) Giáo trình Kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (Nghề: Hàn - Cao đẳng) trang bị những kiến thức, kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn để ứng dụng trong sản xuất, tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p trangxanh0906 27-12-2022 16 3   Download

 • (NB) Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) trang bị giúp cho sinh viên vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như: Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp…; Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p trangxanh0906 27-12-2022 15 2   Download

 • Bài viết "Khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan các chùa trong phát triển du lịch thành phố Huế" trình bày một số giá trị về mặt kiến trúc, văn hóa lịch sử và cảnh quan chùa thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác một số chùa ở thành phố Huế trong phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 20 1   Download

 • Bài viết "Chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" trình bày về việc xây dụng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững đất nước, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 15 1   Download

 • Bài viết "Tác động của lạm phát đến tỷ giá hối đoái tại các quốc gia Đông Nam Á" giúp bạn đọc tìm hiểu về mối quan hệ giữa lạm phát (LP) và tỷ giá hối đoái (TGHĐ) tại sáu quốc gia Đông Nam Á (Việt Nam +5) có nền kinh tế đang phát triển bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan giai đoạn 2000-2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 21 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1)" trình bày về: bối cảnh quốc tế, trong nước và các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng; luận cứ phê phán các quan điểm phủ nhận thành quả cách mạng của nước ta trong hơn 90 năm qua; luận cứ phê phán quan điểm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p langmongnhu 14-12-2022 8 3   Download

 • "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng x...

  pdf298p langmongnhu 14-12-2022 13 2   Download

 • Bài viết Quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế qua các kỳ Đại hội; Quan điểm, yêu cầu và định hướng giải pháp nhằm “xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  pdf6p viwmotors 13-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết V.I. Lê-nin và Quốc tế Cộng sản phân tích trò của V.I. Lê-nin trong những năm đầu Quốc tế Cộng sản mới được thành lập, trong việc hoạch định cơ sở lý luận, chiến lược và sách lược của phong trào cộng sản quốc tế, những hoạt động thực tiễn quan trọng nhất của V.I. Lê-nin trong Quốc tế Cộng sản, sự giúp đỡ của Người cho các Đảng Cộng sản cũng như mối quan hệ qua lại khăng khít của Người với Quốc tế Cộng sản trong bốn kỳ Đại hội đầu (1919-1922) hình thành và phát triển của tổ chức này.

  pdf10p viwmotors 13-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nhằm hướng tới một nền giáo dục thực chất ở nước ta" khai thác những quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nhằm hướng tới một nền giáo dục thực chất, “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p chutieubang 06-12-2022 11 0   Download

 • Bài viết "Vai trò của một số chủ thể đối với việc xây dựng nền giáo dục thực chất ở Việt Nam" nhằm khắc phục những bất cập, xây dựng nền giáo dục thực chất đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục, của cả thầy và trò, gia đình và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 11 0   Download

 • Điền kinh là một môn thể thao có lịch sử lâu đời nhất, được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi trên thế giới. Với nội dung rất phong phú và đa dạng, điền kinh chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình thi đấu của các đại hội thể thao Olympic quốc tế và trong đời sống văn hóa thể thao của nhân loại. Mời bạn đọc cùng tham khảo giáo trình Điền kinh được biên soạn bởi Trường Đại học Phạm Văn Đồng để tìm hiểu kỹ hơn về môn Điền kinh nhé.

  pdf35p hoahuongduong205 02-12-2022 23 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 3: Đảng lãnh đạo xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1975-2018). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1986); lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ năm 1986 đến nay);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf49p duonghoanglacnhi 07-11-2022 38 6   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam bộ: Lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975)" là một công trình tổng kết được biên soạn rất công phu nhằm ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ miền Đông Nam bộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ với phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân các tỉnh miền Đông Nam bộ giai đoạn 1945 – 1975, một giai đoạn cực kỳ quan trọng và vẻ vang của lịch sử cách mạng nước nhà.

  pdf393p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế)" trình bày những nội dung về: một số vấn đề trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf470p duonghoanglacnhi 07-11-2022 13 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đăng ký quốc tế
p_strCode=dangkyquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2