intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương ôn tập tư tưởng HCM

Xem 1-20 trên 33 kết quả Đề cương ôn tập tư tưởng HCM
 • Câu 1: Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh? Trả lời: Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng, theo Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát.

  doc33p buivanmau 03-10-2010 1052 550   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp giữa yếu tố khách quan (thực tiễn và tư tưởng, văn hoá) với yếu tố chủ quan (những phẩm chất của Hồ Chí Minh). Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững kiến thức cho kì thi trắc nghiệm tư tưởng HCM.

  pdf52p phuc123456789 08-12-2010 983 289   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người. Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng,theo Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào

  doc23p nguyentruongson90 19-05-2010 3667 1924   Download

 • Các bạn hẳn sẽ rất đau đầu với bộ môn chính trị, hay với môn tư tưởng HCM. Đề cương của mình sẽ giúp các bạn đơn giản hơn trong quá trình học tập Mọi người ủng hộ mình nhé

  doc31p taovang 28-10-2009 6247 1726   Download

 • Tài liệu hướng dẫn ôn tập qua các câu hỏi hệ thống toàn bộ kiến thức giúp các bạn học tốt môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  doc11p hero0784 02-06-2010 1739 1012   Download

 • Câu 3 Phân tích các tiền đề tư tưởng-lý luận hình thành tư tưởng HCM? a. Giá trị truyền thống Việt Nam : - Trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tạo dựng

  doc10p hoangtrongvinh 23-09-2010 1471 375   Download

 • Trong tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế là một chiến lược cơ bản, lâu dài trong cách mạng dân tộc dân chủ nhan dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  doc66p tathong 22-01-2011 550 257   Download

 • Câu 1: Hãy phân tích nội dung tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc. Đảng ta đã vận dụng tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. A. Phân tích: Vấn đề dân tộc. -

  doc8p 40721587 04-10-2010 450 253   Download

 • C âu 1: Tư Tưởng HCM là gì? Đối tượng và nhiệm vụ của môn học TT HCM. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu TT HCM đối với học sinh, sv hiện nay. * Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ...

  doc22p nguyenthjloankhoj 01-05-2011 508 165   Download

 • Khái niện tư tưởng HCM: Có nhiều khái niệm tư tưởng HCM mà trong mỗi khái niệm được đề cập 3 vấn đề: -

  doc11p 40721587 04-10-2010 702 98   Download

 • 1. Tình hình thế giới: Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh đã phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc địa (10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan... dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000 km2). Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa Tư sản và Vô sản, làm nảy sinh mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa các nuớc thuộc địa và các nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ nhưng chưa...

  doc22p emnhjngj 12-03-2011 199 68   Download

 • Đề cương môn Tư tưởng HCM, gồm các câu hỏi ôn tập kèm theo đáp án giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức trọng tâm. Mời các bạn cùng tham khảo và ôn tập tốt.

  doc41p nguyenvandong1904 19-03-2014 145 44   Download

 • Khái niệm phương pháp CM HCM, vai trò, vị trí của phương pháp CM HCM. Mở đầu: Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc những vấn đề cơ bản của CM VN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Phương pháp CM là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống TT HCM.

  pdf17p matem90 26-10-2013 42 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p hoa07qt1v 30-04-2011 869 315   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh (phần 4)', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nhatlongvu 17-11-2010 2090 287   Download

 • Câu 1: Những điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng HCM. 1. Tình hình thế giới: Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh đã phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc địa (10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan… dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000 km2).

  doc23p 30diem 01-05-2011 508 223   Download

 • Cơ sở và quá trình hình thành và phát triển?  giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với  Việt Nam và thế giới? I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Cơ sở khách quan 1.1.  Bối  cảnh  lịch  sử  hình  thành  tư  tưởng  HCM a. Xã hội VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Toàn thể dân tộc Việt Nam Nông dân Việt Nam Thực dân Pháp xâm lược Địa chủ phong kiến Xã hội thuộc địa nửa phong kiến Các phong trào yêu nước Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước Khủng hoảng đường lối cứu nước Cảnh nông dân VN. ...

  pdf39p muaythai2 25-10-2011 455 86   Download

 • Đồng chí trình bày khai nhiệm tư tưởng Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX đã đề ra? Nguồn gốc hình thành tư tưởng

  doc12p lien_123456789 30-09-2010 150 81   Download

 • Đây là tài liệu tóm tắt nội dung câu hỏi và đáp án ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp các bạn khát quát được kiến thức của môn học một cách ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Mời các bạn tham khảo nhé

  pdf5p vuvantubk101 11-10-2013 389 78   Download

 • CÂU 1: Cơ sở hình thành tư tưởng HCM: - TT HCM là hệ thống quan điểm toàn dân và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN từ CM dân tộc dân chủ đến nhân dân CM XHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển CN Mac Lênin vào điều kiên cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ của Đ nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, gp công nhân....

  doc28p ngthuhienkt 18-12-2012 161 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề cương ôn tập tư tưởng HCM
p_strCode=decuongontaptutuonghcm

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2