intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều luật giáo dục

Xem 1-20 trên 931 kết quả Điều luật giáo dục
 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục về chương trình giáo dục, sách giáo khoa và giáo trình; thi kiểm tra và văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân; mạng lưới, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ...

  pdf25p ferari 21-08-2010 256 79   Download

 • "Luật số 44/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục" được Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XII, kỳ hợp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009. Mời các bạn tham khảo tài liệu để tìm hiểu và cập nhật những điểm mới trong điều lệ của luật giáo dục đã được Quốc hội sửa đổi và bổ sung.

  doc12p hkquoc 16-09-2010 489 59   Download

 • "Luật giáo dục đại học" được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Luật này, có tổng cộng 12 chương với 72 điều, trình bày nội dung về: Những quy định chung; tổ chức cơ sở giáo dục đại học; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học; hoạt động đào tạo hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học;... Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

  pdf35p leeyounsung 10-05-2013 227 49   Download

 • Quy định về thành lập trường trong Luật Giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng tác động tới... Quy định về thành lập trường trong Luật Giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng tác động tới sự phát triển của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, kể cả đối với việc thành lập trường trong nước và hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. ...

  pdf12p dontetvui 20-01-2013 67 7   Download

 • Từ ngày 01/7/2015, Luật Giáo dục nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương, 79 điều, quy định hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật có những điểm mới quan trọng sau so với Luật Dạy nghề trước đây. Cùng tham khảo tài liệu Một số điểm mới trong Luật Giáo dục nghề nghiệp để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  4p caohocavhcm02 14-08-2015 90 7   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf40p lalala7 07-12-2015 45 4   Download

 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Nhằm giới thiệu, tuyên truyền và phổ biến các quy định của Luật đến đông đảo người đọc, nhà quản lý, nhà giáo, người học... Nhà xuất bản Dân Trí phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) xuất bản và phát hành Tài liệu Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf64p lalala7 07-12-2015 63 3   Download

 • Quyền được học tập trong môi trường an toàn là quyền đặc biệt quan trọng của người học và là tiền đề căn bản để người học phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và nhân cách. Nghiên cứu bổ sung quy định về quyền được học tập trong môi trường an toàn sẽ giúp hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2012.

  pdf8p vimadrid2711 13-12-2019 6 0   Download

 • Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội khóa XII thông qua lần đầu tiên 2012. Luật được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015(sau đây gọi là Luật GDĐH 2012/2013, 2014/2015). Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi là Luật GDĐH 2018).

  pdf8p vishani2711 16-04-2020 29 0   Download

 • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;...

  pdf8p ferari 21-08-2010 242 38   Download

 • Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

  pdf5p ferari 21-08-2010 143 17   Download

 • Bài viết này nhằm phân tích nêu quan điểm của tác giả về những điều chưa hợp lý hoặc cần chỉnh sửa, bổ sung đối với hai văn bản nêu trên. Nội dung đề cập đến các văn bản dưới Luật GDĐH, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học không vì lợi nhuận, tổ chức hoạt động trường đại học tưn thục, tài sản chung không chia của trường đại học tư thục.

  pdf5p sieunhansoibac4 12-04-2018 34 3   Download

 • Bài viết phân tích các bất cập trong thực hiện quy hoạch và xây dựng thế chế. Qua đó đề xuất một số giải pháp khắc phục, bao gồm việc làm rõ định hướng phát triển của giáo dục đại học tư thục và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó phân định cơ sở giáo dục đại học tư thục không vì lợi nhuận với cơ sở giáo dục đại học tư thục vì lợi nhuận.

  pdf8p trieuroger 09-09-2018 48 3   Download

 • Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt57p tiantian2811 22-11-2018 37 2   Download

 • Luật Giáo dục đại học 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 đã bổ sung điều khoản về tự chủ học thuật của cơ sở giáo dục đại học và giảng viên. Bài viết này phân tích tầm quan trọng thiết yếu của quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học từ kinh nghiệm thế giới và từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm bảo đảm quyền này ở Việt Nam.

  pdf8p viirene2711 12-10-2020 2 0   Download

 • Mục tiêu của nền giáo dục nước ta được xác định rất rõ trong Luật giáo dục.Tại điều 2 Luật giáo dục năm 2005 đã nêu “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”...

  doc26p boy_npt_9x 06-01-2011 2290 349   Download

 • Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12 tháng 05 năm 2009 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở. Căn cứ vào Nghị định số 178/2007/NĐ-CP, Nghị định số 32/2008/NĐ-CP và Nghị định sô 75/2006/NĐ-CP.

  pdf16p lawgd1 04-11-2009 590 276   Download

 • I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.1 Lý luận: Mục tiêu giáo dục Tiểu học được xác định trong điều 27 của luật giáo dục “ Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”. Chính vì thế, giáo dục Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy, người Giáo viên Tiểu...

  pdf7p toyotayaris 06-08-2010 2492 253   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 149/2006/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2006 - 2015" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 -...

  pdf10p ferari 21-08-2010 884 176   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - nghiên cứu những biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt dân lập xuân mai', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc16p hongha1980 23-06-2010 385 174   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều luật giáo dục
p_strCode=dieuluatgiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2