Ghi chi ngân sách nhà nước

Xem 1-20 trên 24 kết quả Ghi chi ngân sách nhà nước
 • Thông tư 28/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại ngân sách nhà nước

  doc3p tuuyen 17-08-2009 237 48   Download

 • Nội dung của chương 2 Kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thuộc bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp nằm trình bày về kế toán thu ngân sách nhà nước, kế toán chi ngân sách nhà nước, kế toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước, kế toán cân đối thu chi ngân sách nhà nước, kế toán thanh toán vốn đầu tư.

  pdf99p narrow_12 17-07-2014 187 72   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH Số : 28 /2001/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ Hướng dẫn ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước Thuế nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại Ngân sách Nhà nước Căn cứ Ðiều 12 Nghị định số 90/1998/NÐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài. Căn cứ ý kiến của Thủ...

  pdf3p duykhoi027 23-10-2011 182 59   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc nhà nước chương 1 Những vấn đề chung về kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc nhà nước trình bày về một số vấn đề chung về Ngân sách nhà nước và Kho bạc nhà nước, đối tượng nhiệm vụ kế toán ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, đặc điểm, nội dung công tác kế toán ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, tổ chức công tác kế toán Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, tổ chức ...

  pdf66p narrow_12 17-07-2014 923 347   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề chung về kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc nhà nước, kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf154p doinhugiobay_09 06-01-2016 162 84   Download

 • Bài viết trình bày về quy định tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước. Tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN) được quy định trong Luật NSNN được Quốc hội ban hành năm 2002 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật NSNN được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2015. Việc tạm ứng, ứng trước ngân sách là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi cấp bách để thực hiện dự án đầu tư công.

  doc7p truongtien_09 10-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định 19/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ

  doc11p trongthuy 18-08-2009 268 40   Download

 • Công văn 5550/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc kiểm soát chi sau đối với vốn viện trợ để thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước năm 2008

  pdf8p lythong 18-08-2009 96 23   Download

 • Công văn 8228/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước, vốn viện trợ năm 2008 và năm 2009

  doc3p lythong 18-08-2009 134 21   Download

 • Công văn 2881/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi Ngân sách Nhà nước đối với tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và các khoản thu khác

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 50 1   Download

 • Quyết định 70/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhà nước

  doc2p mynuong 19-08-2009 54 1   Download

 • Thông tư số 28/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại ngân sách Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf2p lawxnk5 10-11-2009 80 5   Download

 • Quyết định 70/2003/QĐ-BTC về việc quy định tạm thời chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdn8 31-10-2009 55 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU VỀ ĐẤT, HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN, GHI THU, GHI CHI HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf10p denlongbaycao 26-10-2011 35 1   Download

 • Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a. Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. ...

  pdf8p thewalkingdead 31-10-2011 293 191   Download

 • CHNS là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu, chi ghi trong kế hoạch NSNN trở thành hiện thực Việc CHNS cò ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển KTXH. Chấp hành tốt NS tạo điều kiện thẹc hiện tốt khâu tiếp theo là quyết toán NSNN

  ppt26p le_truc_thi 01-10-2012 57 19   Download

 • Tiền thân của Bảo Việt ngày nay là Công ty bảo hiểm Việt Nam được thành lập theo quyết định số 179/CP ngày 17/12/1964. Công ty chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 1 năm 1965 chỉ với 16 nhân viên Ngày đầu hoạt động, Bảo Việt chỉ có Trụ sở chính tại Hà Nội và một chi nhánh tại Hải Phòng, 20 cán bộ, vốn ghi sổ là 10 triệu VND (tương đương 2,4 triệu USD lúc đó). Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa xuất - nhập khẩu, bảo hiểm...

  doc22p hanthibichhiep 16-04-2013 30 9   Download

 • Theo phương pháp khấu trừ 133 Khấu trừ thuế GTGT 111, 112, 131 Thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán hoặc chiết khấu thương mại 521 711 Một số khoản thuế được ngân sách Nhà nước hoàn lại ghi tăng thu nhập khác 111,

  pdf5p phuoctam23 06-06-2011 39 3   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định. Chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định khi đơn vị mua sắm TSCĐ, đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, mở rộng được ghi tăng nguyên giá TSCĐ bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án được cấp từ Ngân sách Nhà nước hoặc nhận viện trợ, tài trợ, đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án....

  doc2p chikorita 03-12-2009 329 69   Download

 • Trường hợp giá ghi sổ kế toán lớn hơn giá trị vốn góp do hội đồng liên doanh đánh giá lại. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.

  pdf11p phuochau15 10-05-2011 62 10   Download

Đồng bộ tài khoản