Thông tư 28/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính ại ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
246
lượt xem
48
download

Thông tư 28/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính ại ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính ại ngân sách nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 28/2001/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2001 Híng dÉn ghi thu, ghi chi Ng©n s¸ch nhµ n íc thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu ®èi víi c¸c dù ¸n cÊp níc sö dông vèn ODA theo c¬ chÕ vay l¹i Ng©n s¸ch nhµ níc - C¨n cø §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 90/1998/ N§-CP ngµy 7/11/1998 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý vay vµ tr¶ nî níc ngoµi. - C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 78/CP-KTTH ngµy 22/01/2001 cho phÐp ghi thu, ghi chi Ng©n s¸ch nhµ níc thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi c¸c dù ¸n cÊp níc sö dông vèn ODA theo c¬ chÕ vay l¹i Ng©n s¸ch nhµ níc. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn nh sau: I. quy ®Þnh chung: 1. §èi t¬ng ¸p dông: Th«ng t nµy híng dÉn viÖc ghi thu, ghi chi Ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu kÓ tõ ngµy 01/01/2001 trë ®i cña c¸c dù ¸n cÊp níc sö dông vèn ODA theo c¬ chÕ vay l¹i tõ Ng©n s¸ch nhµ níc (sau ®©y gäi t¾t lµ dù ¸n cÊp níc vay l¹i) 2. Hµng n¨m vµo c¸c kú lËp dù to¸n Ng©n s¸ch nhµ níc, Chñ ®Çu t c¸c dù ¸n cÊp níc vay l¹i (gäi t¾t lµ Chñ ®Çu t) ph¶i lËp kÕ ho¹ch vèn ®èi øng cña dù ¸n, trong ®ã bao gåm c¶ phÇn vèn ®èi øng ®Ó nép c¸c lo¹i thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngµy 14/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó lµm c¨n cø tiÕn hµnh ghi thu, ghi chi qua Ng©n s¸ch nhµ níc. 3. Chñ ®Çu t ph¶i nhËn nî sè tiÒn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc ghi thu, ghi chi qua Ng©n s¸ch nhµ níc cïng víi vèn vay vµ hoµn tr¶ Ng©n s¸ch nhµ níc khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. II. hå s¬ ghi thu, ghi chi Chñ ®Çu t hoµn chØnh hå s¬ theo quy ®Þnh díi ®©y vµ göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i) ®Ó lµm c¨n cø thùc hiÖn ghi thu, ghi chi Ng©n s¸ch nhµ níc sè thuÕ ph¶i nép. Hå s¬ bao gåm: - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n kh¶ thi cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (chØ göi mét lÇn cïng víi ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi ®Çu tiªn)
  2. 2 - V¨n b¶n ®Ò nghÞ cña Chñ ®Çu t göi Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i) trong ®ã nªu râ sè lîng, gi¸ trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu tõng ®ît vµ sè thuÕ ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi t¬ng øng; tªn ®¬n vÞ ®îc uû th¸c nhËp khÈu (nÕu cã). - KÕ ho¹ch vèn ®èi øng hµng n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn th«ng b¸o, trong ®ã cã kÕ ho¹ch vay vèn ®èi øng ®Ó nép thuÕ. - Th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan H¶i quan (b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã x¸c nhËn Sao y b¶n chÝnh cña Chñ ®Çu t). iII. Quy tr×nh ghi thu, ghi chi vµ tr¸ch nhiÖm c¸c c¬ quan liªn quan: - ChËm nhÊt trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan, Chñ ®Çu t lËp hå s¬ theo qui ®Þnh t¹i môc II nãi trªn vµ göi ®Õn Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i) cïng víi v¨n b¶n ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi. - Quy tr×nh thùc hiÖn viÖc ghi thu, ghi chi trong néi bé c¸c ®¬n vÞ cña Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh nh sau: + Trong vßng 3 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i lËp Th«ng tri duyÖt y dù to¸n chuyÓn vèn tõ Ng©n s¸ch trung ¬ng cho Quü Hç trî ph¸t triÓn theo ®óng sè thuÕ ph¶i nép vµ göi Th«ng tri cho Vô Ng©n s¸ch nhµ níc vµ Chñ ®Çu t. Trêng hîp cÇn bæ sung hå s¬, Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i ph¶i th«ng b¸o ngay cho Chñ ®Çu t ®Ó hoµn chØnh hå s¬. + C¨n cø Th«ng tri duyÖt y dù to¸n do Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i lËp, trong vßng 5 ngµy Vô Ng©n s¸ch nhµ níc lËp lÖnh chi chuyÓn vèn Ng©n s¸ch Trung ¬ng cho Quü Hç trî ph¸t triÓn, lËp lÖnh thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT, ®ång thêi lËp uû nhiÖm chi thay Quü Hç trî ph¸t triÓn chuyÓn vèn cho Chñ ®Çu t vay l¹i. - ChËm nhÊt trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc chøng tõ ghi thu, ghi chi cña Bé Tµi chÝnh, Chñ ®Çu t ®Õn Quü Hç trî ph¸t triÓn ký khÕ íc nhËn nî vay l¹i sè thuÕ ®îc ghi thu, ghi chi. Thêi gian cho vay l¹i kho¶n thuÕ ghi thu ghi chi tèi ®a b»ng thêi gian cho vay l¹i kho¶n vay níc ngoµi chñ yÕu cña dù ¸n. Thêi ®iÓm hoµn tr¶ kho¶n nî thuÕ b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. C¸c Chñ ®Çu t kh«ng ph¶i tr¶ l·i ph¸t sinh tõ kho¶n nî vay l¹i sè thuÕ ®îc ghi thu, ghi chi nhng ph¶i tr¶ phÝ dÞch vô cho vay l¹i cho Quü Hç trî ph¸t triÓn theo cïng møc phÝ dÞch vô cho vay l¹i kho¶n vay níc ngoµi cña dù ¸n. Quü Hç trî ph¸t triÓn cã tr¸ch nhiÖm nhËn nî víi Ng©n s¸ch nhµ níc, theo dâi thu håi kho¶n thuÕ cho vay l¹i vµ nép vµo Ng©n s¸ch nhµ níc. - C¨n cø chøng tõ ghi thu, ghi chi cña Bé Tµi chÝnh vµ khÕ íc nhËn nî víi Quü Hç trî ph¸t triÓn ®èi víi sè thuÕ ®· ®îc ghi thu, ghi chi ( b¶n sao cã x¸c nhËn Sao y b¶n chÝnh cña Chñ ®Çu t ), c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu thùc hiÖn thanh kho¶n thuÕ cho Chñ ®Çu t trªn tê khai hµng nhËp khÈu.
  3. 3 - §¬n vÞ nhËp khÈu uû th¸c cho dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Chñ ®Çu t ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ chøng tõ nhËp khÈu ®Ó lµm c¨n cø ghi thu, ghi chi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ph¸p lý cña tµi liÖu ®· cung cÊp. - Trêng hîp ®ét xuÊt trong n¨m nÕu nguån vèn ®èi øng cña dù ¸n ®· ghi trong kÕ ho¹ch n¨m cha ®ñ so víi sè thuÕ ph¶i nép hoÆc dù ¸n míi ph¸t sinh cha ®a vµo kÕ ho¹ch n¨m, c¨n cø vµo bé hå s¬ hîp lÖ cña Chñ ®Çu t, Bé Tµi chÝnh sÏ lµm thñ tôc ghi thu, ghi chi sè thuÕ nãi trªn vµ Uû ban nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng chñ qu¶n dù ¸n cÇn lµm viÖc víi Bé Tµi chÝnh (Vô Ng©n s¸ch nhµ níc) vµ Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t ®Ó ghi bæ sung kÕ ho¹ch vèn ®èi øng trong n¨m. Iv. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng söa ®æi, bæ sung. 2. §èi víi sè thuÕ nî ®äng ph¸t sinh cña hµng ho¸ nhËp khÈu tríc ngµy 01/01/2001, Chñ ®Çu t ph¶i tù lo ®ñ vèn ®Ó nép thuÕ. TiÒn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ ph¶i nép cho c¬ quan H¶i quan do lçi cña Chñ ®Çu t kh«ng thuéc ®èi tîng ghi thu, ghi chi, Chñ ®Çu t ph¶i tù lo tiÒn ph¹t vµ kh«ng ®îc tÝnh tiÒn ph¹t vµo chi phÝ ®Çu t cña dù ¸n. Tæng côc H¶i quan chØ ®¹o Côc H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng viÖc xö lý ®èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu cho dù ¸n cÊp níc sö dông vèn ODA theo c¬ chÕ vay l¹i tõ Ng©n s¸ch nhµ níc sau ngµy 01/01/2001 nhng cha thùc hiÖn ghi thu, ghi chi sè thuÕ ph¶i nép, nÕu nh Chñ ®Çu t ®· cã c«ng v¨n ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan vÒ tiÕn ®é hoµn thµnh thñ tôc ghi thu, ghi chi vÒ thuÕ, th× vÉn cho phÐp ®¬n vÞ ®îc uû th¸c nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng cho dù ¸n ®îc nhËn hµng ®Ó b¶o ®¶m tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, kh«ng cìng chÕ ®èi víi ®¬n vÞ ®îc uû th¸c nhËp khÈu cho dù ¸n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản