intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giải pháp chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 1557 kết quả Giải pháp chính sách tiền tệ
 • Bài viết "Giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam" khám phá quỹ đạo của nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam, theo dõi quá trình phát triển của nó từ cuối những năm 1990 cho đến ngày nay. Cam kết của chính phủ đối với chuyển đổi kỹ thuật số được thể hiện rõ ràng trong nhiều sáng kiến chính sách khác nhau, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị và chương trình nhằm thúc đẩy đổi mới và tiến bộ công nghệ. Nghiên cứu nêu bật những chiến lược quan trọng được nêu trong các chính sách này, nhấn mạnh mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng, phát triển.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình chuyển đổi số nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay đã đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, trong đó có vấn đề về môi trường pháp lý cần phải được nghiên cứu toàn diện. Bên cạnh những chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước thì việc cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật cần phải tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện với những giải pháp được đưa ra trên những căn cứ lý luận và thực tiễn khoa học.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính tập đoàn được biên soạn lần đầu tiên trên cơ sở kế thừa các giáo trình về phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động theo mô hình mẹ con, tập trung đánh giá tình hình hợp nhất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư, hoạt động tài trợ, dự báo tiềm năng tăng trưởng, kiểm tra, giám sát mức độ an toàn về tài chính, phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các nguồn lực tài chính đang bị sử dụng lãng phí, nguy cơ rủi ro tài chính...

  pdf150p khanhchi2590 10-06-2024 4 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của tóm tắt luận án "Hiệu quả xuất bản sách chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" là làm rõ những vấn đề lý luận về hiệu quả xuất bản sách chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khảo sát thực trạng hiệu quả xuất bản sách chính trị, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất bản sách chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf27p gaupanda031 03-06-2024 3 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Xuất bản "Hiệu quả xuất bản sách chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; những vấn đề lý luận về hiệu quả xuất bản sách chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế; hiệu quả xuất bản sách chính trị ở Việt Nam; yêu cầu đặt ra, quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất bản sách chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf249p gaupanda031 03-06-2024 2 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu "Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở đô thị tại tỉnh Bình Phước" nhằm đưa ra cơ sở lý thuyết, đánh giá thực trạng cũng như đề xuất mô hình và một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất và quy mô của từng loại hình, đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển của tỉnh Bình Phước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf211p khanhchi2510 23-04-2024 6 4   Download

 • Bài viết "Kinh tế thủ đô Hà Nội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024" nhằm đánh giá, phân tích rõ từng nguyên nhân tồn tại để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, điều hành, có biện pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2024. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tukhauquantuong1011 22-04-2024 6 3   Download

 • Nghiên cứu "Nhìn lại công tác kiểm soát lạm phát năm 2023 của Việt Nam và một số giải pháp, khuyến nghị cho năm 2024" được thực hiện nhằm trình bày những thành quả trong công tác kiểm soát lạm phát năm 2023 của Chính phủ Việt Nam và vai trò của công tác kiểm soát lạm phát đối với quá trình ổn định nền kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở phân tích những yếu tố thuận lợi lẫn thách thức đặt ra đối với kinh tế trong nước, nhóm tác giả đưa ra những dự báo về tình hình lạm phát năm 2024; từ đó, đề xuất, khuyến nghị một số chính sách, giải pháp đối với Nhà nước và các doanh nghiệp.

  pdf9p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 2   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 03 (236) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp và kiến nghị quản lý kinh tế đất nhằm tăng nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta; Quản lý thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam; Giao đất lâm nghiệp - Từ chính sách đến thực tiễn; Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; Lý thuyết các bên liên quan: ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của nguyên...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 3 0   Download

 • Dịch vụ thư viện trực tuyến phát triển và vận hành trên môi trường mạng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng tin. Bài viết phân tích, mô tả, giới thiệu một số dịch vụ thư viện trực tuyến như dịch vụ mượn trả tài liệu tự động, dịch vụ tìm kiếm tập trung, dịch vụ tham khảo ảo, dịch vụ tư vấn, dịch vụ cấp thẻ, tài khoản, dịch vụ đánh giá, khảo sát và dịch vụ tiện ích khác.

  pdf14p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Nội san Nghiên cứu khoa học sinh viên – Tập 4/2023 gồm có một số bài viết liên quan tới các vấn đề về tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp như: Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế, Những khó khăn và giải pháp trong việc quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại thành phố Bắc Ninh, Triển khai mô hình hải quan số ở Việt Nam, Thách thức đối với ngành F&B tại Việt Nam trong thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu, Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến nghề nghiệp kiểm toán độc lập trong tương lai,...

  pdf80p longtimenosee09 08-04-2024 4 1   Download

 • Bài viết tập trung tổng hợp phân tích thực trạng công tác kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam. Qua đó, gợi ý những giải pháp mang tính thực tiễn tới các cơ quan quản lý nhà nước về những chính sách nhằm thúc đẩy việc áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội tại các DN FDI nói riêng và các DN tại Việt Nam nói chung trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển bền vững.

  pdf11p viohoyo 02-04-2024 7 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý công "Chính sách thương mại biên giới của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" được nghiên cứu với mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng chính sách thương mại biên giới của Việt Nam, có tham khảo bài học kinh nghiệm của một số quốc gia để đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại biên giới của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

  pdf27p viritesh 01-04-2024 2 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Hoàn thiện công tác phát hành trái phiếu chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn cho ngân sách" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước; Thực trạng hoạt động đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ; Quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước.

  pdf253p viritesh 01-04-2024 4 3   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe và quản lý sức khỏe lái xe đường bộ. Đồng thời bài viết đã đề xuất một số giải pháp trong công tác khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lái xe và quản lý sức khỏe sau cấp phép đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, chính xác và phù hợp trong tình hình mới.

  pdf8p viellison 28-03-2024 4 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình tăng trưởng và phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, bài viết đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của những tháng tiếp theo năm 2023 và trong năm 2024.

  pdf5p viellison 28-03-2024 7 4   Download

 • Bài viết Kết quả 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình" được tiến hành với 2 mục tiêu: Một số nhiệm vụ, giải pháp đã được triển khai đồng bộ, hoạt động truyền thông đã thay đổi về nội dung và đối tượng tiếp cận; ngân sách của địa phương đầu tư cho chương trình liên tục tăng; chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), KHHGĐ không ngừng được cải thiện; các dự án/đề án nâng cao chất lượng dân số được mở rộng ở nhiều địa phương; số lượng biên chế tại các cơ quan làm công tác dâ...

  pdf10p viellison 28-03-2024 7 2   Download

 • Ebook Xây dựng xã hội học tập - Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội: Phần 2 gồm 6 chương bàn về các giải pháp cho một xã hội học tập. Các tác giả đưa ra các chính sách ở nhiều lĩnh vực để xây dựng thành công một xã hội học tập năng động từ các chính sách phát triển ngành, chính sách về tài chính, chính sách vĩ mô cho đến các chính sách về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf267p longtimenosee05 13-03-2024 6 3   Download

 • Bài viết trình bày một phần kết quả khảo sát thực trạng xe cứu thương, thuốc, trang thiết bị y tế nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cấp cứu trước viện tại Việt Nam. Nghiên cứu đã tổng hợp số liệu báo cáo của 53/63 Sở Y tế tỉnh, thành phố và khảo sát thực tế tại 5 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy số lượng xe cứu thương trên đầu dân tại của nhiều vùng và toàn quốc chưa đủ như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

  pdf13p virichard 28-03-2024 7 3   Download

 • Nhằm đánh giá thực trạng triển khai quản lý chất lượng và kết quả đạt được trong cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt sau 4 năm can thiệp của Orbis (tháng 10/2014 - 9/2018) cùng những khó khăn, thách thức hiện nay và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt với Orbis và các đối tác ở Việt Nam trong thời gian tới, Viện Chiến lược và Chính sách y tế (CL&CSYT) đã tiến hành nghiên cứu “Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt tại một số bệnh viện mắt của Việt Nam”.

  pdf17p virichard 28-03-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2