intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức phân phối

Xem 1-20 trên 1250 kết quả Hình thức phân phối
 • Tài liệu tham khảo về VN hiện nay có những hình thức phân phối nào? Phân tích hình thức phân phối theo LĐ. Vì sao nói hình thức phân phối theo LĐ tuy đã đảm bảo sự công bằng nhưng chưa hoàn toàn bình đẳng?

  doc2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 353 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lợi ích kt và các hình thức phân phối thu nhập ở vn hiện nay ', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p konbetocroi 26-11-2012 86 6   Download

 • Một xã hội muốn ổn định và phát triển thì cần đảm bảo được những lợi ích của cá nhân trong xã hội, trong đó phân phối đảm nhận vai trò phân chia lợ ích cho từng cá nhân. Giải quyết vấn đề phân phối thu nhập có ý nghĩa to lớn đối với sự ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.Thực tiễn ở Việt Nam đã chỉ rõ, trong quá trình đi tới ổn định và tăng trưởng nền kinh tế, trước hết chúng ta phải cải cách lưu thông, phân phối. Nhờ...

  pdf26p minhtam 14-07-2009 1484 357   Download

 • Phân phối là một khâu không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất. Nó nối liền sản xuất và tiêu dùng, phục vụ và thúc đẩy sản xuất, phục vụ tiêu dùng. Mặt khác, quan hệ phân phối còn là một yếu tố rất trọng yếu của quan hệ sản xuất, nó phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích của mỗi thành viên và lợi ích của toàn xã hội.

  pdf22p huemanvdoc 25-11-2009 415 86   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p tengteng11 13-12-2011 592 50   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở việt nam hiện nay”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p dahlia89 23-02-2012 106 13   Download

 • Phân phối là tiến trình chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua các thành viên trung gian bằng nhiều phương thức và hoạt động khác nhau.Do các trung gian thực hiện chức năng phân phối nên kế hoạch Mar sẽ khác nhau khi lựa chọn phương thức phân phối khác nhau.

  ppt94p nguyenphuocdunglk 15-10-2013 106 22   Download

 • Điều này thể hiện ở hình thức phân phối theo tài sản, vốn, những đóng góp khác... Đây là hình thức phân phối thích hợp với điều kiện của đất nước ta trong giai đoạn quá độ. Vì do đặc điểm nước ta trong thời kỳ này là đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền sản xuất nhỏ. Tình trạng thiếu vốn, phân tán vốn là phổ biến. Quá trình sản xuất, tích tụ, tập trung vốn chưa cao, một phần tương đối lớn vốn lại nằm trong tay người lao động tư hữu nhỏ, tư sản...

  pdf6p caott9 20-07-2011 75 13   Download

 • Phân phối theo lao động là hình thức phân phối căn bản, là nguyên tắc phân phối chủ yếu thích hợp nhất với các thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu công hữu về tư liệu sản xuất. Do đó dựa trên cơ sở của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất mà chế độ người bóc lột người bị xoá bỏ.Người lao động làm chủ những tư liệu sản xuất nên tất yếu cũng làm chủ phân phối theo thu nhập . Lao động đang trở thành cơ sở quyết định địa...

  pdf29p emilynguyen 08-07-2009 881 234   Download

 • Trong bất kỳ nền sản xuất xã hội nào thì phân phối cũng là khâu không thể thiếu. Nếu có hình thức phân phối phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội sẽ góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Do đó với mỗi xã hội khác nhau, có một phương thức phân phối khác nhau. Mỗi xã hội đều luôn vận động phát triển do đó sau một thời gian khi lực lượng sản xuất phát triển đưa xã hội chuyển lên một hình thái kinh tế - xã hội mới thì lúc đó...

  pdf32p minhtam 14-07-2009 529 128   Download

 • Bài giảng Marketing cơ bản Chương 8: Chiến lược phân phối nhằm phân tích tâm quan trọng của hoạt động phân phối, giới thiệu các kênh phân phối, giới thiệu một số trung gian phân phối, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phân phối, trình bày một số hình thức phân phối.

  pdf20p wide_12 30-07-2014 269 44   Download

 • Phân phối là một khái niệm rộng, tùy theo góc độ xem xét mà có những nội dung phân phối khác nhau như: phân phối tổng sản phẩm; TLSX, TLTD theo LĐ, theo giá trị tài sản hoặc vốn v.v…

  doc2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 263 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " quan hệ phân phối ở việt nam hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p tieutaydoc 06-08-2010 132 26   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p tieutaydoc 06-08-2010 100 26   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'các hình thức phân phối hiện nay với các mặt hàng máy móc linh kiện điện tử', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf99p ttcao8 27-08-2011 83 24   Download

 • Đất nước ta đang từng bước đổi mới,quá độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội . Với đặc thù riêng về chính trị đất nước , hoàn cảnh lịch sử… tác động gián tiếp trực tiếp làm xuất hiện nhiều thành phần kinh tế với sự đa dạng và phong phú về các hình thức sở hữu . Sự đa dạng về các hình thức sở hữu này đã làm xuất hiện nhiều hình thức phân phối khác nhau. Mỗi một hình thức sở hữu nhất định nó sẽ làm nẩy sinh một hình thức phân phối nhất...

  pdf29p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 74 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành và phương pháp thu nhận lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở việt nam p1', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bichtram8510 19-05-2011 137 14   Download

 • C.Mác viết"Quan hệ phân phối nhất định chỉ là biểu hiện của một quan hệ sản xuất lịch sử nhất định." Do đó,mỗi hình thái phân phối đều biến đi cùng một lúc với phương thức sản xuất nhất định tương ứng với các hình thái phân phối ấy.Chỉ thay đổi được quan hệ phân phối khi đã cách mạng hoá được quan hệ sản xuất đẻ ra quan hệ phân phối ấy.Phân phối có quan hệ rất lớn đối với sản xuất nền nhà nước cách mạng cần sử dụng phân phối như là một công cụ để xây...

  pdf7p caott9 20-07-2011 81 12   Download

 • Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

  pdf33p sunderland24 10-06-2011 114 7   Download

 • Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày tính tất yếu, khách quan và tác dụng của việc tồn tại nhiều nhiều hình thức phân phối thu nhập; các hình thức phân phối cơ bản, các hình thức thu nhập cơ bản, giải pháp từng bước thực hiện cân bằng xã hội trong phương pháp thu nhập cá nhân.

  ppt32p marssuoh 29-05-2014 102 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức phân phối
p_strCode=hinhthucphanphoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2