intTypePromotion=4
ADSENSE

Kế toán nợ phải trả cho người bán

Xem 1-20 trên 79 kết quả Kế toán nợ phải trả cho người bán
 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người LĐ và trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá, kế toán chi phí phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p doinhugiobay_10 12-01-2016 85 15   Download

 • Nợ phải trả là các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải thanh toán cho các chủ nợ, bao gồm các khoản nợ tiền vay, các khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên và các khoản phải trả khác.

  pdf26p lalala_dien 23-06-2011 1283 227   Download

 • Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ, hoặc cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao. ...

  pdf68p can_loc 27-07-2012 169 37   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán nợ phải trả: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p doinhugiobay_18 11-03-2016 33 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy định kế toán có liên quan, những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p doinhugiobay_15 22-02-2016 43 3   Download

 • Chương 6 - Kế toán nợ phải trả (Accounting for Liabilities). Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả, hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản liên quan đến chứng từ và sổ sách trong phần hành kế toán nợ phải trả, xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan nợ phải trả, biết cách trình bày trên BCTC về nợ phải trả.

  ppt61p hihihaha2 03-12-2016 23 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p bautroibinhyen11 25-12-2016 39 1   Download

 • – Nghĩa vụ hiện tại của đơn vị – Phát sinh từ một sự kiện trong quá khứ – Việc thanh toán làm chuyển giao lợi ích kinh tế • ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN – Có khả năng đơn vị phải bỏ ra những lợi ích kinh tế để thanh toán – Số tiền có thể xác định một cách đáng tin cậy BAO GỒM: -Phải trả cho người bán -Người mua trả tiền trước -Các khoản vay -Phải trả người lao động -Phải trả khác -Thường được ghi nhận theo số tiền phải trả -Có thể ghi nhận theo giá trị hiện tại...

  pdf4p coc_xanh 18-01-2013 349 55   Download

 • Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; - Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao; - Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng hoá hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng; - Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào nợ phải trả cho...

  pdf83p can_loc 27-07-2012 169 39   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt40p bautroibinhyen15 22-01-2017 66 13   Download

 • Tham khảo nội dung chương 5 "Kế toán nợ phải trả" thuộc bài giảng Kế toán tài chính dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Nội dung bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán nợ phải trả, kế toán khoản phải trả cho người bán, khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ bình ổn giá, kế toán chi phí phải trả,...

  pdf11p 0301465104 29-03-2016 59 9   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p nguoibakhong01 02-09-2017 36 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5 + 6" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo tiền lương, kế toán chi phí phải trả, kế toán các khoản phải trả khác, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p doinhugiobay_10 12-01-2016 39 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán phải trả NLĐ và các khoản trích theo lương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p tieu_vu09 18-04-2018 25 2   Download

 • Chương 5 - Kế toán nợ phải trả (Liabilities). Nội dung chính trong chương này gồm: Những vấn đề chung, Kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá, kế toán chi phí phải trả, kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, kế toán các khoản phải trả khác, trình bày thông tin trên BCTC.

  ppt40p hihihaha2 03-12-2016 26 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf152p nguoibakhong05 05-03-2018 34 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch nợ phải trả; hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản về chứng từ và sổ sách trong phần hành kế toán nợ phải trả;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p bautroibinhyen15 22-01-2017 28 2   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ.

  doc9p chikorita 03-12-2009 1270 273   Download

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 5 Kế toán nợ phải trả trình bày về những vấn đề chung, kế toán các khoản phải trả cho người bán, kế toán các khoản phải trả cho người lao động, kế toán chi phí phải trả, kế toán nợ vay ngân hàng, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi.

  pdf12p wide_12 30-07-2014 117 7   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 1 giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf177p thuongdanguyetan09 20-03-2019 130 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán nợ phải trả cho người bán
p_strCode=ketoannophaitrachonguoiban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2