Kiểm soát quyền lực

Xem 1-20 trên 114 kết quả Kiểm soát quyền lực
 • Cuốn sách "Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước" của tác giả Thái Vĩnh Thắng được biên soạn với mong muốn phân tích và lý giải cách thức tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước trong các kiểu và mô hình nhà nước khác nhau nhằm tìm ra những nguyên lý, những bài học kinh nghiệm để phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện việc tổ chức bộ máy nhà nước ta phù hợp với các đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dâ...

  pdf179p lalala7 07-12-2015 82 36   Download

 • Nội dung cuốn sách "Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước" trình bày các nội dung: Tổ chức và kiểm soát quyền lực trong nhà nước phong kiến VN, trong nhà nước tư sản, nhà nước của Nga và một số nước Trung và Đông Âu; tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf135p lalala7 07-12-2015 67 29   Download

 • Mục đích của Luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước. Trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam.

  pdf171p change06 14-06-2016 56 23   Download

 • Bên cạnh việc phân tích các cơ sở lý luận, tác giả chỉ rõ nội dung cùng những thách thức của việc thực hiện nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước của Hiến mới năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau để nắm rõ hơn.

  pdf9p emvaolop1 07-03-2015 49 18   Download

 • Mục đích tổng quát của luận án "Kiểm soát quyền lực tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là nhằm xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề xuất một hệ thống giải pháp nhằm bảo đảm kiểm soát quyền lực tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách hợp lý và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf168p sutihana 06-12-2016 41 17   Download

 • Đề tài "Vai trò của Tòa án trong kiểm soát quyền lực nhà nước" được nghiên cứu với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của tòa án ở nước ta, góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf6p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 51 13   Download

 • Luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; khái quát sự hình thành, phát triển, đánh giá được thực trạng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay; xác định những yêu cầu và giải pháp hoàn thiện thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta.

  pdf24p change04 08-06-2016 31 9   Download

 • Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu luận văn này là nhận diện được những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền trên cơ sở đó nhận thức được nhu cầu, thực tiễn, những quan điểm để tiếp thu vận dụng nó trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

  pdf59p truongtien_04 10-03-2018 5 5   Download

 • Luận án "Hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam" nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước; trên cơ sở đó, luận án đề xuất các quan điểm và giải.pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 7 3   Download

 • Bài viết "Kiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nay" nêu lên yêu cầu khách quan về kiểm soát quyền lực nhà nước và dân chủ - giá trị phổ quát của nhân loại và thời đại. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 2 1   Download

 • "Nước ta là một nước dân chủ, bao nhiêu quyền lực đều là của dân, chính quyền từ xã đến Chính phủ đều là của dân, chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương do dân tổ chức ra. Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân" [47, tr. 698]. Luận điểm trên thể hiện những vấn đề căn bản nhất đó là: Nhà nước do dân thiết lập và trao quyền lực, nghĩa là quyền lực nhân dân trở thành quyền...

  pdf123p vascaravietnam 16-08-2012 292 132   Download

 • Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”1; tổ chức và hoạt động của nó dựa trên một trong những nguyên tắc nền tảng: “Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thự...

  pdf11p hoa_bachhop 26-02-2012 274 108   Download

 • Cuốn sách "Hỏi và đáp những vấn đề cơ bản của chính trị học" do PGS.TS. Lưu Văn An và GS.TS. Dương Xuân Ngọc biên soạn cung cấp cho người đọc những phân tích, luận giải làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến khoa học chính trị, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf66p doinhugiobay_09 05-01-2016 151 76   Download

 • Trong giai đoạn xây dựng một Nhà nước pháp quyền (NNPQ) đích thực của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam hiện nay, việc làm sáng tỏ về mặt lý luận thực trạng của cơ chế kiểm soát quyền lực (KSQL) lập pháp ở nước ta, đồng thời đưa ra giải pháp để hoàn thiện cơ chế này với mô hình lý luận (MHLL) của các kiến giải lập pháp (KGLP) cụ thể sẽ có ý

  pdf17p dem_thanh 20-12-2012 52 16   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các bản Hiến pháp Việt Nam, từ góc nhìn chính trị - pháp lý, tác giả phân tích sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa quyền lực nhân dân và quyền lực Nhà nước qua Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980 và 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), chỉ ra xu hướng vận động của phương thức tổ chức quyền lực nhà nước, mối tương quan giữa quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước, mối liên hệ giữa tổ chức thực hiện q...

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 58 12   Download

 • Tài liệu Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiểm soát quyền lực Nhà nước, cách kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm soát hoạt động hành chính Nhà nước, phương thức kiểm soát hoạt động hành chính và một số kiến thức khác.

  doc41p hocvuimoingay123 02-08-2016 15 7   Download

 • Kiểm soát đối với HCNN là loại hoạt động đặc biệt thuộc chức năng của Nhà nước và xã hội nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước, Đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa; • Đảm bảo chủ thể HCNN thực hiện đúng thẩm quyền, tránh tình trạng lạm quyền; • Đảm bảo giữ vững bản chất của NN; • Giữ vững bản chất của chế độ chính trị; • Đảm bảo thu chi ngân sách nhà nước của chủ thể quản lý HCNN theo đúng quy định ph...

  ppt36p anhtuan91_vn 27-06-2011 863 160   Download

 • Theo khoa học quản trị thì thường có hai tầng kiểm soát trong một doanh nghiệp. Kiểm soát của chủ sở hữu đối với người quản lý công ty (corporate governance) và kiểm soát của người quản lý công ty đối với toàn bộ hoạt động trong phạm vi mình quản lý (internal control). Kiểm soát của chủ sở hữu đối với người quản lý công ty Ở tầng thứ nhất, đại hội đồng cổ đông, cơ quan quyền lực cao nhất của doanh nghiệp (công ty cổ phần), đẻ ra ban kiểm soát.

  pdf3p angel_ko_co_canh 16-08-2010 162 81   Download

 • Bạn định tạo ấn tượng cho mọi người bằng lời nói, nhưng hễ nói càng nhiều thì bạn càng có vẻ tầm thường và mất đi khả năng kiểm soát. Dù cần nói một điều gì đó bình thường thì bạn cũng nên diễn tả thật mơ hồ, bí ẩn và để ngỏ. Người uy quyền khiến cho kẻ khác phải rụt rè và e sợ vì họ nói ít hơn mức cần thiết

  pdf35p samsara69 08-05-2011 155 75   Download

 • Người lãnh đạo có nhiều dạng quyền lực khác nhau. Một số dạng quyền lực có thể gây khó chịu như quyền lực dựa trên vị trí được bổ nhiệm, quyền khen thưởng, trừng phạt và quyền kiểm soát thông tin. Tuy những dạng quyền lực này ít nhiều tỏ ra hữu hiệu nhưng chúng lại khiến cấp dưới cảm thấy không thoải mái và khiến người lãnh đạo trở nên độc đoán và khó gần trong mắt họ. Hơn nữa, trong vòng 50 năm qua, xã hội đã có nhiều thay đổi.

  pdf4p khoqua_dai 08-06-2010 106 54   Download

Đồng bộ tài khoản