intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh tế khu vực

Xem 1-20 trên 6889 kết quả Kinh tế khu vực
 • Đề cương bài giảng Kinh doanh quốc tế gồm có những nội dung: Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế, chương 2: văn hóa trong kinh doanh, chương 3: yếu tố chính trị và luật pháp trong kinh doanh quốc tế, chương 4: thương mại quốc tế, chương 5: đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chương 6: liên kết kinh tế khu vực, chương 7: hệ thống tài chính – tiền tệ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Bài báo "Nguyên nhân và giải pháp phòng tránh rung lắc công trình, nhà cửa khu vực các Quận 1, 2, 3, 4 và Bình Thạnh,TP.HCM" nhằm: (i) Làm rõ đặc điểm nền đất khu vực nghiên cứu gồm các Quận 1, 2, 3, 4, và Bình Thạnh; (ii) Đánh giá ảnh hưởng của các điểu kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đến rung động nền đất; và (iii) Nhận định nguyên nhân gây rung lắc khu vực Trường NBK và đề xuất các giải pháp phòng tránh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá tác động của tài chính số tới tài chính toàn diện: Nghiên cứu tại các nền kinh tế mới nổi khu vực châu Á" nhằm đánh giá tác động của tài chính số (DF) tới tài chính toàn diện (FI) tại các nước thuộc nhóm nền kinh tế mới nổi khu vực Châu Á. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên trên dữ liệu bảng của 14 quốc gia Châu Á. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò của DF trong việc thúc đẩy FI tại các nền kinh tế mới nổi khu vực Châu Á. Cụ thể, số lượng ATM trên 100.000 người, số lượng điện thoại di động trên 100.

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Nghị định số 84/2023/NĐ-CP về việc sửa chữa bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;...

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực như WTO, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cam kết với các tổ chức tài chính như ADB, WB, IMF… đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp thông tin có tính chuẩn mực, có khả năng so sánh và được quốc tế thừa nhận. Đồng thời, đòi hỏi phải tuân thủ theo lộ trình đã thoả thuận có cam kết về minh bạch hoá thông tin kế toán. Mặt khác, thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần chính xác và minh bạch theo thông lệ quốc tế.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số đang là một vấn đề tối quan trọng được nhiều quốc gia đặc biệt chú trọng. Tùy theo điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội mà mỗi quốc gia lựa chọn những chiến lược khác nhau, nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nhóm nhân lực tinh hoa này để phục vụ phát triển nền kinh tế số, xã hội số... Bài viết tập trung vào những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số ở một số quốc gia, khu vực trên thế giới, từ đó rút ra một vài khuyến nghị cho Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Bài nghiên cứu dựa vào lý thuyết Phát triển kinh tế, lý thuyết Hiện đại hóa, lý thuyết Hệ thống thế giới…để giải thích mối quan hệ giữa việc áp dụng IFRS với sự phát triển của thị trường chứng khoán 24 quốc gia đang phát triển khu vực châu Á, giai đoạn 2000 - 2020. Kết quả mô hình GMM cho thấy, việc áp dụng hoàn toàn IFRS có ảnh hưởng tích cực và đáng kể tới sự phát triển của thị trường tài chính. Việc không áp dụng hoặc áp dụng một phần IFRS không những không phù hợp mà còn có tác động tiêu cực lên sự phát triển của thị trường tài chính.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết này phân tích một số nhóm giải pháp căn bản, xuyên suốt quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Tài chính trong việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tiếp nối và giữ vững truyền thống “trong sạch vững mạnh”, sớm đưa Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết này trình bày tổng quan về khu vực kinh tế phi chính thức; phân biệt hoạt động kinh tế phi chính thức với hoạt động kinh tế chưa quan sát được; từ đó làm rõ thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế phi chính thức tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị về chính sách quản lý thuế đối với khu vực này trong điều kiện chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm đúc kết các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam về các nội dung: Khu vực công; mô hình quản trị công mới, quản trị tài chính công, kế toán quản trị công, nguyên tắc kế toán quản trị công quốc tế, kinh nghiệm quản trị tài chính công ở một số nước so sánh với những nội dung tương đồng ở Việt Nam hiện tại và chiến lược phát triển tài chính, kế toán Việt Nam đến 2030 từ đó tìm ra những vấn đề cần giải quyết của kế toán quản trị công Việt Nam cũng như lộ trình cho quản trị tài chính công ở Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Các doanh nghiệp quân đội luôn phát huy năng lực, tiềm năng, lợi thế để triển khai SXKD trên nhiều lĩnh vực, như: viễn thông, công nghệ thông tin; tài chính, ngân hàng; xây dựng và kinh doanh bất động sản; khai thác cảng biển và logistic; sản xuất cung ứng các sản phẩm quốc phòng, sửa chữa thiết bị quân sự,... qua đó, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của đội quân lao động sản xuất trong thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên từng khu vực, địa bàn và cả nước.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bất bình đẳng thu nhập giữa lao động nam và nữ là những vấn đề trung tâm trong phân tích kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Nghiên cứu phân tích thực trạng lao động nam và lao động nữ đang làm việc trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các yếu tố tác động đến sự khác biệt tiền lương theo giới.

  pdf13p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Chất lượng tăng trưởng kinh tế là sự nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, duy trì sự tăng trưởng và sự phát triển theo hướng bền vững của nền kinh tế. Việt Nam hiện nay có tốc độ tăng trưởng kinh tế được đánh giá là cao trong khu vực. Quy mô GDP Việt Nam theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 9.513 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ USD; GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ thực nghiệm giữa chất lượng thể chế với cơ cấu kinh tế ở 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực phi nông nghiệp sẽ phát triển hơn nếu các địa phương tập trung nỗ lực vào các yếu tố tác động đến suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp như: gia nhập thị trường, chất lượng đào tạo lao động tại địa phương; sự minh bạch thông tin và chính sách của chính quyền; và các vấn đề pháp lý như bảo đảm quyền tài sản, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm an ninh trật tự.

  pdf20p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các tỉnh/thành thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Mô hình nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố khác có ảnh hưởng tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực này, bao gồm: quy mô thị trường, đầu tư tư nhân, số lượng lao động, kim ngạch xuất nhập khẩu và cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương.

  pdf15p viellison 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài viết vận dụng mô hình trọng lực để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường EU. Bài viết sử dụng dữ liệu bảng gồm 270 quan sát trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, giữa Việt Nam và 15 nước đối tác nhập khẩu thuộc khu vực EU.

  pdf26p maianhmun123 07-05-2024 12 5   Download

 • Vỏ phong hóa là một thành tạo không chỉ chứa phong phú các loại khoáng sản (kaolin, puz lan…) mà còn là môi trường của các hoạt động kinh tế - công trình khác nhau Do đó, bài viết tập trung trình bày việc nghiên cứu phân chia các kiểu vỏ phong hóa ở khu vực Nam Đông, Thừa Thiên Huế.

  pdf8p viellison 06-05-2024 3 2   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của nước biển tại vịnh Hạ Long. Mẫu nước được lấy tại 30 vị trí khảo sát khác nhau trong vịnh như tại khu vực ven bờ, làng chài và khu nuôi trồng thủy sản vào tháng 3 năm 2021 và một số kết quả quan trắc nước biển ở khu vực ven bờ.

  pdf8p viellison 06-05-2024 2 2   Download

 • Bài viết thực hiện việc đánh giá điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của khu vực, đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng như đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động do dự án mang lại trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành của dự án. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đem lại các hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường.

  pdf6p viohoyo 25-04-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm hướng tới xử lý vỏ cà phê thành giá thể hữu cơ nhờ sự phân hủy của chính các chủng vi sinh vật có mặt trong vỏ cà phê, bằng cách tuyển chọn và nhân lên lượng lớn sinh khối các chủng vi sinh vật này để phân giải hiệu quả các hợp chất trong vỏ cà phê thành giá thể hữu cơ để phục vụ cho khu vực đô thị, chung cư, nhà cao tầng trồng rau sạch, cây cảnh vừa góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

  pdf11p viohoyo 25-04-2024 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2