Kỳ báo cáo

Xem 1-20 trên 18311 kết quả Kỳ báo cáo
 • "Giáo trình Mô phỏng lập báo cáo tài chính: Phần 1" trình bày về hướng dẫn lập báo cáo tài chính gồm các nội dung: Những thông tin chung của doanh nghiệp, kỳ báo cáo, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p nguyenthiminh32 15-07-2014 153 32   Download

 • Giáo trình Mô phỏng lập báo cáo tài chính - Phần 1 trình bày về hướng dẫn lập báo cáo tài chính gồm các nội dung: những thông tin chung của doanh nghiệp, kỳ báo cáo, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính. Phần 2 của giáo trình là phần tài liệu tham khảo về tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf112p nguyenthiminh32 15-07-2014 77 25   Download

 • Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được.

  pdf16p ntgioi120404 09-11-2009 1128 507   Download

 • Công ty cổ phần Vincom trước đây là công ty cổ phần thương mại Tổng hợp Việt nam là công ty cổ phần được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký.Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc. Bảng Cân đối kế toán.

  pdf26p haichau 24-06-2009 1104 439   Download

 •  Bảng cân đối phát sinh tài khoản  Bảng cân đối kế toán  Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Phần I lãi lỗ  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Phần II  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Phần III  Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp

  doc3p anhhai0290 12-03-2010 263 93   Download

 • Các thuật ngữ doanh nhiệp về báo cáo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của Doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của DN.

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 158 77   Download

 • Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2014 (JAHR 2014) là báo cáo thứ 8 do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hàng năm.

  pdf135p nganga_07 13-10-2015 113 31   Download

 • Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ------Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày ……. tháng ……… năm ….. BÁO CÁO Về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng ………………………….. (ghi tên công trình) …………………………..

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 303 15   Download

 • Biểu số 03/DHCD-BCT Ngày nhận báo cáo: 17/6; 17/12 Đơn vị báo cáo: ………..…………….. Đơn vị nhận báo cáo: 1. Vụ Kế hoạch 2.

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 289 14   Download

 • - Chuẩn hoá các công đoạn của quá trình tiếp nhận, tổng hợp thông tin, xây dựng dự thảo, trình xin ý kiến, trình ký báo cáo… trên cơ sở phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí công việc.

  doc15p thanghonghung 22-06-2011 187 10   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013 - Chủ đầu tư Công Ty TNHH Kansai Chemical Việt Nam - CN Bình Dương  trình bày về tình hình sản xuất và kinh doanh trong kỳ báo cáo, hiện trạng môi trường trong kỳ báo cáo tại công Ty TNHH Kansai Chemical Việt Nam - CN Bình Dương. Mời các bạn tham khảo bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  doc12p ctymoitruongtnx 15-05-2015 53 10   Download

 • Mẫu số 03/BC-KH UBND huyện, TX, TP:………………. BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KT-XH NÔNG THÔN MỚI Quý (năm)………………. ĐVT: Triệu đồng Khối lượng thực hiện đến kỳ báo cáo 7 Nguồn vốn đầu tư Hỗ trợ theo QĐ…. của UBND tỉnh 9 Nhân dân đóng góp 12

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 124 9   Download

 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải CTNH (Từ ngày 30/06/2013 đến 31/12/2013) trình bày về tình hình chung phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua; kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm) và một số vấn đề khác.

   

  doc4p ctymoitruongtnx 15-05-2015 60 6   Download

 • MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG/NĂM VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố:……………. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG/NĂM ....VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU STT Nội dung báo cáo Đầu kỳ báo cáo Phát sinh trong kỳ Tăng Tổng khối lượng đã huy động (theo từng kỳ hạn) đến kỳ báo cáo - 2 năm 1 - 3 năm - 5 năm ….. ...

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 111 5   Download

 • 31/ Tình trạng nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai BK05/AC Cơ quan Thuế ………… TÌNH TRẠNG NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI Quý …. năm …… STT 1 1 2 3 … … … Mã đơn vị 2 Tên đơn vị 3 Loại báo cáo 4 CTT25/AC Kỳ báo cáo 5 Trạng thái 6 Ghi chú 7 10100 UB phường ….. 10200 ……… 10300 ……… Quý 1 năm 2012 đã nộp ……….. ……….. …….. ……..

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 152 5   Download

 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải (Từ ngày 30/6/2013 đến 31/12/2013) giới thiệu tới các bạn về tình hình chung về phát sinh và quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua; kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trong kỳ báo cáo tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể.

   

  doc4p ctymoitruongtnx 15-05-2015 67 5   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH MTV Thuộc Da Rostaing Việt Nam trình bày nội dung với kết cấu: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu xử lý các tác động môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p lapduandautu 14-05-2018 27 5   Download

 • Báo cáo số 82/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kỳ báo cáo từ 25-7 đến 25-8-2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf2p lawbmhc7 24-11-2009 56 4   Download

 • Mẫu số 2 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm): ................................ từ .......................... đến . Đơn vị: triệu đồng Số tiền bảo hiểm So với cùng kỳ Kỳ báo cáo năm trước (%) (4) (5) Chỉ tiêu (1) I. Hợp đồng có hiệu lực đầu kỳ 1.

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 40 3   Download

 • Mẫu số 02/BC-KH UBND xã:…………… BÁO CÁO KHỔI LƯỢNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KT-XH THÔN MỚI Quý (năm)………………. ĐVT: Triệu đồng Khối lượng thực hiện đến kỳ báo cáo 7 Nguồn vốn đầu tư Hỗ trợ theo QĐ…. của UBND tỉnh 9 Nhân dân đóng góp 12

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 55 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kỳ báo cáo
p_strCode=kybaocao

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản