Luật bảo vệ môi trường năm 2009

Xem 1-20 trên 62 kết quả Luật bảo vệ môi trường năm 2009
 • Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 7 Điều 17 và khoản 7 Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường; cơ quan nhà nước được ủy quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ v...

  doc23p nguyenhaohung1988 14-11-2010 161 56   Download

 • Chính phủ Số 117/2009/NĐ-CP Nghị định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chính phủ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005. Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường....

  doc12p vuminhduong_88 24-06-2010 153 48   Download

 • Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

  doc64p duytai9999 05-10-2011 119 22   Download

 • 1.Luật bảo vệ môi trường 2005 được QH khóa XI, kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. 2.Luật đa dang sinh học số: 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 . 3.Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung 2009

  ppt31p hieutv76134 02-10-2011 247 88   Download

 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

  doc17p konbetocroi 05-09-2012 81 14   Download

 • Nghị định Số: 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012.

  doc24p cancer_em 20-11-2014 53 7   Download

 • Một trong những vấn đề của quản lý môi trường, Đồng Nai, tháng 12 năm 2009 Đồng Nai là tỉnh đi đầu ở Việt Nam về số lượng các khu công nghiệp (KCN) và nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm khu vực phía nam.

  pdf10p nhokheo10 04-05-2013 93 25   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu hệ thống hóa một số nhận thức chung về tội phạm môi trường, nghiên cứu, phân tích thực tiễn áp dụng BLHS năm 1999 qua công tác xét xử các tội phạm về môi trường, qua đó xác định những ưu điểm, tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân của những quy phạm pháp luật hình sự về các tội phạm môi trường trong BLHS năm 1999, sửa đổi, bổ sung 2009.

  pdf7p truongtien_07 03-04-2018 13 1   Download

 • Do ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn biên soạn, tổng cục môi trường, vụ khoa học và công nghệ, vụ pháp chế trình duyệt

  doc33p thoiaotrang290 12-04-2011 305 70   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

  pdf18p daumeoduoicop 31-03-2010 87 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trườ...

  pdf13p poqueen 13-05-2013 37 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất thải độc hại trong không khí xung quanh

  doc7p thoiaotrang290 12-04-2011 155 38   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

  doc6p thoiaotrang290 12-04-2011 137 34   Download

 • Quyết định số 3676/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawttnh15 13-11-2009 29 2   Download

 • Quyết định số 3730/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf1p lawgtvt1 26-11-2009 47 1   Download

 • Quyết định 30/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2009/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf3p vanthanhthiennu22 20-05-2014 28 0   Download

 • Nghị định 82/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 109 14   Download

 • Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  pdf4p lawttnh9 12-11-2009 85 5   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

  pdf6p ngu_mieu 23-10-2012 47 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 23/2009/TT-BCT NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

  pdf21p cunghoangdao 28-12-2012 37 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Luật bảo vệ môi trường năm 2009
p_strCode=luatbaovemoitruongnam2009

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản