intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật doanh nghiệp 2006

Tham khảo và download 21 Luật doanh nghiệp 2006 chọn lọc sau:
 • 1. Phạm vi áp dụng: a) Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: - Tổng công ty nhà nước: + Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003; + Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập; - Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập của...

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 497 64   Download

 • A, B, C cung góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn X kinh doanh thương mại và dịch vụ. Ngày 05/07/2006, Công ty được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phần vốn góp của các bên vào vốn điều lệ được xác định như sau: * A góp bằng một căn nhà tại Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội, trị giá 400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. Căn nhà này được Công ty sử dụng làm trụ sở giao dịch. * B...

  doc2p mrbinhson 12-03-2010 1594 443   Download

 • Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

  doc57p vanthe_vcu 19-11-2010 355 188   Download

 • Ban hành “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 5 phần

  doc54p 0907204846 15-12-2009 656 139   Download

 • Ngoài sự bao quát về đối tượng điều chỉnh, bao gồm doanh nghiệp trong nước, ngoài nước và nhà nước, Luật Doanh nghiệp 2005 (LDN 2005, có hiệu lực từ ngày 1-7-2006) có nhiều bổ sung mới, được thay đổi hoặc chỉnh sửa tốt hơn nhiều so với Luật Doanh nghiệp 1999 (LDN 1999).

  doc4p songanh 07-03-2009 399 83   Download

 • Nghị định 67/2006/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản

  doc16p diennghia 19-08-2009 423 89   Download

 • Quyết định 48/2006/QĐ-BTC được ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, căn cứ vào Luật kế toán số 03/2003/QH11, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP, Nghị định số 77/2003/NĐ-CP, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP.

  doc52p trongthuy 18-08-2009 5351 940   Download

 • Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh và Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

  doc57p trongthuy 18-08-2009 20817 2287   Download

 • Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà...

  doc81p luan_luan_pn 25-03-2013 142 15   Download

 • Nghị định 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

  doc8p diennghia 19-08-2009 275 32   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2006/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

  doc18p loankhoii 01-05-2011 129 11   Download

 • Nghị định số 67/2006/NĐ-CP về việc hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawdn3 31-10-2009 160 29   Download

 • Thông tư số 13/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdn3 31-10-2009 239 31   Download

 • Luật bình đẳng giới

  doc13p anvietcanh 15-10-2009 253 52   Download

 • Luật kinh doanh bất động sản

  doc34p nguyenhaohung1988 30-09-2009 226 35   Download

 • Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29.11.2005. -Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. - Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05.9.2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 về Đăng ký Doanh nghiệp. - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04.6.2010 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định trong nghị định 43/2010/NĐ-CP....

  ppt33p lttnga_sawaco 27-09-2011 239 38   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29-8-2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11

  doc24p ngocha2584 27-11-2009 321 27   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29-8-2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  doc24p baobinh84 15-09-2010 190 25   Download

 • Quyết định của Bộ Tài chính số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  doc56p tuan2202 25-03-2011 163 37   Download

 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh do Chính phủ ban hành

  pdf18p lawdn3 31-10-2009 149 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=luat-doanh-nghiep-2006

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2