intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Nuôi con nuôi

Xem 1-20 trên 423 kết quả Luật Nuôi con nuôi
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Câu hỏi - Giải đáp về hôn nhân và gia đình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ giữa cha mẹ và con; Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình; Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf81p viedison 13-04-2022 4 0   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Tổng quan về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam theo Luật Nuôi con nuôi 2010; tổng quan về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của một số nước trên thế giới; so sánh việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và các nước trên nhằm tìm ra sự giống và khác nhau. Phân tích sự khác biệt dựa trên yếu tố về văn hoá, lịch sử, tác động xã hội trong việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p badbuddy09 29-03-2022 3 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng quan về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; tìm hiểu các nội dung của Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Phân tích, làm sáng tỏ những quy định của pháp luật một số nước điển hình trên thế giới điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; phân tích, làm sáng tỏ những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trên cơ sở so sánh với các quy định cũ về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và rút ra bài học kinh nghiệm từ pháp luật nước ngoài cho Việt Nam.

  pdf98p badbuddy08 16-03-2022 17 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và những quy định cơ bản của pháp luật nuôi con nuôi để đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, qua đó rút ra những kết quả đã đạt được cũng như phát hiện những vướng mắc, bất cập, những tồn tại cần tháo gỡ trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf142p badbuddy08 16-03-2022 3 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về điều kiện nuôi con nuôi, các điều kiện của việc nuôi con nuôi theo Luật nuôi con nuôi năm 2010, thực tiễn áp dụng các điều kiện nuôi con nuôi trong giải quyết việc cho nhận con nuôi, qua đó đánh giá mặt tích cực và hạn chế của các quy định về điệu kiện nuôi con nuôi, đề xuất những giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về các điều kiện nuôi con nuôi ở Việt Nam hiện nay.

  pdf98p badbuddy08 16-03-2022 5 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu những vấn đề lý luận chung về vấn đề nuôi con nuôi thực tế ở Việt Nam; thực trạng áp dụng điều luật nuôi con nuôi thực tế trong thực tiễn giải quyết, tìm ra mặt hạn chế, thiếu sót của chế định nuôi con nuôi thực tế trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp, kiến nghị nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật thuận lợi và thống nhất trong công tác nuôi con nuôi thực tế.

  pdf95p badbuddy08 16-03-2022 6 0   Download

 • Bản luận văn này là một nghiên cứu về thực trạng quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bản luận văn này cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ ý kiến trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

  pdf114p badbuddy07 26-02-2022 7 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả đánh giá thực trạng quyền nuôi con nuôi của nhóm LGBT tại Việt Nam bằng các phương pháp nghiên cứu của triết học Mác – Lênin như phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, thống kê, phân tích và tổng hợp...

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 1523/2021/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức trực tuyến Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Căn cứ Luật Nuôi con nuôi năm 2010. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm sáng tỏ tính ưu việt và những hạn chế, bất cập của chế định nuôi con nuôi trong hệ thống pháp luật Việt Nam; tìm ra những điểm còn hạn chế trong pháp luật hiện hành và trong quá trình thi hành, áp dụng các quy định về nuôi con nuôi; đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện chế định nuôi con nuôi và đảm bảo hiệu quả của việc thi hành, áp dụng chế định nuôi con nuôi trong thực tiễn.

  pdf88p badbuddy05 21-02-2022 1 0   Download

 • Mục đích của luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận cơ bản về nuôi con nuôi, TTHC trong lĩnh vực nuôi con nuôi, đánh giá thực trạng thực hiện TTHC nuôi con nuôi của Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật quy định về TTHC trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

  pdf82p badbuddy01 29-01-2022 1 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một vài điểm bất cấp của Luật Nuôi con nuôi trong vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: nguyên nh n, biểu hiện, đặc điểm của nó. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và ph n tích đánh giá những tác động, điều kiện áp dụng của các giải pháp này trên bình diện pháp lý.

  pdf83p badbuddy01 29-01-2022 4 0   Download

 • Nuôi con nuôi là vấn đề nhân đạo sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm cao cả giữa con người với con người. Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định khá cụ thể về điều kiện, hồ sơ của người nhận con nuôi. Tuy nhiên, một số quy định về điều kiện, hồ sơ của người nhận con nuôi còn hạn chế, bất cập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật về điều kiện, hồ sơ của người nhận con nuôi, và đề xuất hướng hoàn thiện.

  pdf5p vishivnadar 17-01-2022 4 0   Download

 • Các nghiên cứu cho thấy mâu thuẫn về lối sống là nguyên nhân hàng đầu của các vụ ly hôn, các nguyên nhân tiếp theo là bạo lực gia đình, sức khỏe,… Hôn nhân đổ vỡ không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn tác động nghiêm trọng đến xã hội để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc hậu ly hôn. Bài viết này tác giả phân tích về thực trạng áp dụng pháp luật về cấp dưỡng cho con khi cha mẹ ly hôn và kiến nghị.

  pdf6p vizhangyiming 22-12-2021 33 1   Download

 • Ở nước ta, hiện đang có tỷ lệ ly hôn so với kết hôn là 25% và có xu hướng tăng mạnh từ cuối năm 2019 kéo dài đến nay để lại những hệ lụy tiêu cực ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đứa con, trở thành vấn nạn của Nhà nước và xã hội. Bài viết tập trung tìm hiểu các điều kiện để giành quyền nuôi con và hướng giải quyết tranh chấp đó để đảm bảo quyền lợi tối đa cho những đứa trẻ.

  pdf7p vijeffbezos 01-11-2021 6 1   Download

 • Trong khuôn khổ Hội nghị La Hay, các vấn đề liên quan đến trẻ em có yếu tố nước ngoài đặc biệt được các quốc gia thành viên dành sự quan tâm rất lớn. Các khía cạnh về bảo vệ trẻ em được đề cập đến trong Hội nghị La Hay cho đến thời điểm hiện tại bao gồm: Nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi con nuôi quốc tế, hành vi bắt cóc trẻ em và đặc biệt là bảo vệ trẻ em.

  pdf7p vivacation2711 18-10-2021 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi ngày càng hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.

  pdf29p bobietbo 13-10-2021 22 2   Download

 • Bài giảng Rèn nghề chăn nuôi 2 với mục tiêu giúp người học áp dụng được các kiến thức về chăn nuôi gia cầm giống, gia cầm thương phẩm, (gà; ngan; vịt; chim bồ câu; chim trĩ). Người học đồng thời áp dụng được các kỹ năng bao gồm các kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngày, điều trị một số bệnh thông thường, tiêm phòng, vệ sinh thú y. Ngoài ra, học phần này còn giúp người học rèn luyện thái độ thể hiện tinh thần tự học, tự nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm của cá nhân về giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, môi trường chăn nuôi và tuân thủ pháp luật thú y trong chăn nuôi gia cầm.

  ppt52p buctranhdo 02-07-2021 25 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là làm rõ cơ sở lý luận của Luật hôn nhân gia đình Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con sau ly hôn. Đánh giá thực trạng, đề xuất một số phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả điều chỉnh của pháp luật hôn nhân gia đình về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con sau khi ly hôn cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ chồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc con.

  doc36p trieungocgl 22-06-2021 76 20   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực HNGĐ và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực HNGĐ. Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật về vấn đề bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực HNGĐ.

  pdf110p concobay25 23-06-2021 49 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật Nuôi con nuôi
p_strCode=luatnuoiconnuoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2