Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáo

Xem 1-20 trên 24 kết quả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáo
 • a) Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mỡnh; trong trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến thỡ phải thụng b...

  pdf9p truongbao 10-07-2009 933 180   Download

 • Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

  doc4p havang 13-05-2009 754 144   Download

 • “Điều 23 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền: 1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; 2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; 3.

  pdf4p truongan 10-07-2009 462 74   Download

 • LUẬT SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI , TỐ CÁO CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 58/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc8p dangvansy 16-05-2010 145 28   Download

 • Lệnh số 31/2005/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawtttotung1 29-10-2009 79 12   Download

 • Lệnh số 15/2004/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawtttotung1 29-10-2009 81 5   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung các điều sau...

  pdf10p abcdef_42 01-11-2011 28 4   Download

 • Luật số 26/2004/QH11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, do Quốc hội ban hành

  pdf4p lawtttotung1 29-10-2009 423 28   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đó được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung các điều sau...

  pdf11p abcdef_45 30-10-2011 47 6   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo: 1- Điều 23 được sửa đổi,...

  pdf4p abcdef_45 30-10-2011 43 6   Download

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI THANH TRA THÀNH PHỐ -------Số: 2593/KH-TTTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2013 Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007; Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011; Thực hiện Luật Tố cáo năm 2011; Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Ch...

  pdf8p naubanh_chung 23-01-2013 49 6   Download

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

  doc7p thokech 07-01-2010 484 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật sửa đổi, bổ sung một số điều của l uật khiếu nại, tố cáo', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 70 14   Download

 • Nghị định 136/2006/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo do Chính phủ ban hành

  pdf20p lawbmhc4 24-11-2009 299 55   Download

 • Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại,...

  pdf22p abcdef_42 02-11-2011 66 9   Download

 • Góp phần xây dựng luận cứ cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 Điều này cũng phù hợp với Điều 30 Luật khiếu nại, tố cáo vì đây là quyết định cá biệt, có xác định đối tượng cụ thể, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể. Tuy nhiên, khi xem xét 22 loại việc thuộc Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và 2006 thì không thấy...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 22 3   Download

 • Thông tư số 03/2006/TT-BBCVT về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet...

  pdf4p phithanhvan 23-10-2009 56 7   Download

 • c của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

  doc3p dongson 19-08-2009 89 6   Download

 • Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đưa Luật khiếu nại tố cáo đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo” do Luật gia Nguyễn Ngọc Dũng biên soạn. Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần, trong phần 1 của cuốn sách sau đây sẽ trình bày một số điều cần biết về Luật khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005). Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nganga_00 29-08-2015 21 6   Download

 • Nghị định số 62/2002/NĐ-CP về Luật Khiếu nại, tố cáo do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-Cp ngày 7/8/1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

  pdf6p lawtttotung2 29-10-2009 80 5   Download

Đồng bộ tài khoản