intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nhà nước dân chủ

Xem 1-20 trên 3789 kết quả Nhà nước dân chủ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p window1234 10-12-2012 191 46   Download

 • Nhà nước dân chủ là nhà nước do dân làm chủ. Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước dân chủ do dân bầu ra theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Tuy nhiên, vì trong xã hội có mâu thuẫn giữa lợi ích của nhóm thiểu số với lợi ích của nhóm đa số, nên việc xây dựng nhà nước dân chủ là một quá trình phức tạp.

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 11 0   Download

 • Bài viết "Sự hình thành nhà nước dân tộc (state nation) và văn hóa dân tộc (national culture) ở Việt Nam" trình bày những vấn đề nhà nước dân tộc, vấn đề sự hình thành nhà nước dân tộc ở Việt Nam, nhà nước quân chủ Đại Việt và văn hóa dân tộc Đại Việt, nhà nước dân chủ Việt Nam và văn hóa dân tộc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p khetien888 06-02-2017 36 4   Download

 • Trên cơ sở lý luận những vấn đề cơ bản về quản lí và kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đan Phượng trong thời gian qua; từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu cùng các điều kiện thực hiện nhằm tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Đan Phượng.

  pdf110p quangdaithuan78 18-01-2017 232 104   Download

 • Biển cả và cơ tầng văn hóa biển là môi trường sinh tồn và nuôi dưỡng các nền “văn hóa biển” và cộng đồng cư dân từ buổi đầu lập quốc của các dân tộc trong khu vực. Vào thời trung đại, do vị trí địa lý, quá trình tương tác, nhu cầu kinh tế, sức ép chính trị hay truyền thống văn hóa… đã tạo nên thế ứng xử đối với không gian biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam.

  pdf4p trangcham1896 20-12-2018 3 0   Download

 • Với tư cách là một thiết chế chính trị - xã hội, một hình thức nhà nước, dân chủ có mối quan hệ hữu cơ với pháp luật, bởi pháp luật là một yếu tố cấu thành của nội dung dân chủ. Nền dân chủ chúng ta đã và đang phấn đấu xây dựng là nền dân chủ triệt để, trong đó nội dung cơ bản nhất là toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân. Mặt khác, dân chủ phải đi liền với kỷ cương, pháp chế.

  doc125p hanghuenguyenchithan 20-11-2010 1528 486   Download

 • Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước: Tiếp thu truyền thống tốt đẹp trong tổ chức, xây dựng nhà nước, xây dựng pháp luật qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc. Tiếp biến những giá trị lý luận Nho giáo về trị nước, cũng như lý luận về nhà nước, dân chủ, pháp quyền, xã hội công dân của các nhà Khai sáng và các nhà lập pháp phương Tây. Khảo sát mô hình nhà nước tư sản phương Tây: Pháp, Anh, Mỹ.

  ppt15p hendiv 24-11-2010 2099 478   Download

 • Khái niệm dân chủ được sử dụng chính thức vào thời chiếm hữu nô lệ. Nhà nước dân chủ chủ nô có nghĩa là: “có quyền lực của dân”. “ Dân” là khái niệm được giai cấp chủ nô qui định, bao gồm: chủ nô, tăng lữ, thương gia, trí thức và dân tự do. Nô lệ không được coi là dân. Về sau nhà nước của chế độ phong kiến và CNTB vẫn sử dụng chế độ dân chủ theo nghĩa như vậy.

  ppt11p dhsgcntt 21-04-2010 1265 270   Download

 • Bộ máy nhà nước của một quốc gia là một hệ thống thống nhất các cơ quan có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu, tổ chức, quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một hệ thống theo nguyên tắc chung thống nhất do pháp luật quy định.

  doc8p bealpha 16-08-2012 1309 176   Download

 • Lịch sử ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta luôn gắn liền với lịch sử lựa chọn mô hình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

  doc13p chelseafc11 27-08-2011 653 103   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với Phật giáo nhằm trình bày các chính sách và hoạt động thực tiễn liên quan đến Phật giáo của hai triều Lý – Trần và những đóng góp của Phật giáo với lịch sử dân tộc trong thời kỳ này làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa hai vương triều nói trên với Phật giáo trong sự nghiệp chấn hưng, dựng xây và bảo vệ đất nước.

  pdf11p hoa_hong91 21-05-2014 141 49   Download

 • chế độ dân chủ: nhà nước và xã hội của tác giả n.m. voskresenskaia & n.b. davletshina do phạm nguyên trường dịch có kết cấu gồm 9 chương và phần phụ lục. phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. nội dung phần này gồm có các chương: thế nào là dân chủ, xã hội và các giá trị dân chủ, quyền con người trong xã hội dân chủ, nhà nước và chính quyền.

  pdf123p talata_3 19-11-2014 101 47   Download

 • tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "chế độ dân chủ: nhà nước và xã hội" của tác giả n.m. voskresenskaia & n.b. davletshina do phạm nguyên trường dịch gồm nội dung chương 5 đến chương 9 của cuốn sách. nội dung phần này trình bày về: bầu cử - cơ chế thực thi dân chủ quan trọng, chế độ liên bang và các hình thức nhà nước khác, các đảng chính trị và tổ chức xã hội, văn hóa và dân chủ, nước nga giữa quá khứ và tương lai.

  pdf116p talata_3 19-11-2014 94 46   Download

 • Cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ công dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ trung tâm đối với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường hội nhập quốc tế.

  pdf12p thicrom300610 03-04-2018 71 15   Download

 • Mô hình nhà nước đó là một động lực để các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh, tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào mùa thu năm 1945.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 60 4   Download

 • Bài viết Vai trò người phụ nữ trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở trình bày: Về nội dung của dân chủ, nhà nước dân chủ, quyền và nghĩa vụ của người công dân trong một xã hội dân chủ; vị thế, vai trò người phụ nữ trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với hoạt động phát huy dân chủ ở cơ sở của chị em phụ nữ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p sobinhoangson 29-04-2018 12 3   Download

 • Bài viết phân tích quan niệm phổ biến hiện nay ở nước ta về dân chủ và kiến nghị một quan niệm mới về dân chủ. Theo tác giả bài viết, dân chủ không chỉ là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước; dân chủ còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển của xã hội loài người; trong lịch sử có dân chủ tự quản cộng sản chủ nghĩa, dân chủ chủ nô, dân chủ phong kiến, dânchủ tư sản và tự quản văn minh trong xã hội chủ nghĩa.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 10 0   Download

 • Mô hình nhà nước đó là một động lực để các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh, tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào mùa thu năm 1945.

  pdf8p thiendiadaodien_3 27-12-2018 12 0   Download

 • "Nước ta là một nước dân chủ, bao nhiêu quyền lực đều là của dân, chính quyền từ xã đến Chính phủ đều là của dân, chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương do dân tổ chức ra. Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân" [47, tr. 698]. Luận điểm trên thể hiện những vấn đề căn bản nhất đó là: Nhà nước do dân thiết lập và trao quyền lực, nghĩa là quyền lực nhân dân trở thành quyền...

  pdf123p vascaravietnam 16-08-2012 438 161   Download

 • Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã khảo sát nhiều kiểu nhà nước để chọn ra kiểu nhà nước khi cách mạng Việt Nam thành công theo con đường cách mạng vô sản. Nhà nước đó phải “quyền giao cho dân chúng số nhiều”, hay nhà nước công nông binh trong chính cương vắn tắt năm 1930. Khi nước nhà giành độc lập Người chỉ rõ: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân…...

  doc5p closeup244 18-12-2010 1015 123   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nhà nước dân chủ
p_strCode=nhanuocdanchu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản