intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệm vụ hội đồng nhân dân

Xem 1-20 trên 588 kết quả Nhiệm vụ hội đồng nhân dân
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

  pdf56p abcdef_45 30-10-2011 220 56   Download

 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

  doc9p huyphuong372847 08-11-2013 427 48   Download

 • Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan (loại cơ quan) nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Nằm trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cũng có các đặc trưng như trên. Hai cơ quan này có mối quan hệ mật thiết với nhau, vậy, theo pháp luật hiện hành thì biểu hiện, tính chất,... của...

  doc13p hue3402 12-06-2010 1558 396   Download

 • 3. Hội đồng nhân dân, Thờng trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp dới trực tiếp; Hội đồng nhân dân giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp. 4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan, tổ chức khác và...

  pdf26p lananh 07-07-2009 1590 275   Download

 • Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Đại biểu nào không tham dự đợc kỳ họp phải có lý do và phải báo cáo trớc với Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đại biểu nào không tham dự đợc phiên họp phải có lý do và phải báo cáo với Chủ toạ phiên họp. ...

  pdf21p lananh 07-07-2009 737 240   Download

 • Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước (BMNN) là một trong những yêu cầu quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mục đích đặt ra là làm cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định Hiến pháp và pháp luật. Trong bộ máy nhà nước, Hội đồng nhân dân (HĐND) vừa là cơ quan...

  pdf98p vascaravietnam 16-08-2012 617 132   Download

 • Bài giảng Kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân do GS.TS. Trần Ngọc Đường biên soạn bao gồm những nội dung về chức năng của Hội đồng Nhân dân; vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân; trao đổi về kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân.

  ppt12p cocacola_03 05-10-2015 186 40   Download

 • Bài giảng Vai trò Hội đồng nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội gồm có 4 phần chính trình bày về vai trò Hội đồng nhân dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; vận dụng vào việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh/TP miền Tây Nam bộ.

  ppt10p cocacola_03 05-10-2015 73 10   Download

 • Tam Kỳ, ngày 10 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về việc đồng ý cho bà Phan Thị Thu Hương thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Nhiệm kỳ 2004 - 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf1p poqueen 13-05-2013 64 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  pdf5p poqueen 13-05-2013 67 1   Download

 • Chuyên đề 9 - Hoạt động của hội đồng nhân dân xã, ủy ban nhân dân xã trong công tác xóa đói giảm nghèo và việc làm. Nội dung chính trong chuyên đề gồm: Mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm; nội dung chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm; nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân xã, ủy ban nhân dân xã trong chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm.

  pdf18p kexauxi3 10-09-2019 20 0   Download

 • Bài giảng Bài 7: Chính quyền địa phương được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về vị trí, tính chất pháp lý hội đồng nhân dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân; cơ cấu, tổ chức hội đồng nhân dân; vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt149p cocacola_07 10-11-2015 449 100   Download

 • Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay, vấn đề kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước là một yêu cầu khách quan. Mục đích đặt ra là làm cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật....

  pdf92p vascaravietnam 16-08-2012 115 27   Download

 • Trong cơ chế phân cấp quản lý và thực hiện quyền lực nhà nước hiện nay, khâu kiểm tra, giám sát là vấn đề đặc biệt quan trọng. Ở cấp địa phương, HĐND cấp tỉnh là cấp chiến lược, là cơ quan quyền lực nhà nước, bên cạnh chức năng, nhiệm vụ quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định… cơ quan này còn phải thực thi nhiệm vụ giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

  pdf8p vimadrid2711 13-12-2019 44 5   Download

 • Tam Kỳ, ngày 08 tháng 11 năm 2006 NGHỊ QUYẾT Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII,

  pdf13p poqueen 13-05-2013 46 2   Download

 • Luận văn có các nhiệm vụ sau: Làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động giám sát nói chung và giám sát trong lĩnh vực kinh tế nói riêng của Hội đồng nhân dân tỉnh; Các yếu tố bảo đảm cho hoạt động giám sát và giám sát trong lĩnh vực kinh tế của HĐND cấp tỉnh; Phân tích thực trạng hoạt động giám sát của HĐND và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong lĩnh vực kinh tế, qua đó.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 34 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của HĐND, đặc biệt là hoạt động giám sát của HĐND cấp xã, tập trung phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động giám sát của HĐND cấp xã tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát của HĐND cấp xã tại huyện Châu Đức trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

  pdf108p mucong999 04-03-2021 7 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

  pdf16p inoneyear 07-04-2010 246 13   Download

 • Ngày 21/01/2011, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH 12 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức vào ngày chủ nhật 22/5/2011. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là lần đầu tiên cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được thực hiện trong cùng một ngày, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2011–2015. Bài viết phân...

  pdf10p bach_nhat 27-02-2012 109 10   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 77/2006/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

  pdf11p inoneyear 07-04-2010 162 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhiệm vụ hội đồng nhân dân
p_strCode=nhiemvuhoidongnhandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2