intTypePromotion=3

Những nguyên tắc phát triển bền vững

Xem 1-20 trên 131 kết quả Những nguyên tắc phát triển bền vững
 • Chương 3 Những nguyên tắc phát triển bền vững thuộc bài giảng môi trường và phát triển kinh tế bền vững, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở của phát triển bền vững, mô hình và nội dung phát triển bền vững, các nguyên tắc phát triển bền vững, mục tiêu của phát triển bền vững, các chỉ tiêu về phát triển bền vững.

  pdf28p 187198402 20-07-2014 479 135   Download

 • Tài liệu giảng dạy chuyên đề: Phát triển bền vững với những vấn đề toàn cầu và của Việt Nam phần 1 gồm 3 chương. Chương 1 nói về các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển. Chương 2 trình bày các khái niệm, nội dung, mô hình và các nguyên tắc phát triển bền vững. Chương 3 nói về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững.

  pdf94p nhatrangyeuthuong 04-04-2014 170 76   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững (nhóm 8)" sau đây trình bày nội dung: giới thiệu về phát triển bền vững, tám nguyên tắc phát triển bền vững tại Việt Nam, phân tích nguyên tắc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, những việc cần làm để phát triển bền vững, thuật ngữ vấn đề môi trường.

  doc12p nguyenquangminh1612 16-11-2014 101 15   Download

 • Tình hình phát triển kinh tế xã hội trong lưu vực sông Đồng Nai, những tác động bất lợi của quá trình phát triển kinh tế, xã hội đối với khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai, tài nguyên nước và phát triển bền vững nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai là những nội dung chính trong bài viết "Tài nguyên nước và vấn đề phát triển bền vững lưu vực sông Đồng Nai". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thuyhuynh1702 03-12-2015 81 16   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 7%, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  pdf76p minhanh 14-03-2009 1455 650   Download

 • Chúng ta đang sống trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI với 3 đặc trưng nổi bật: (i) phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành chiến lược phát triển của toàn thể giới; (ii) hội nhập và toàn cầu hóa; và (iii) biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trở thành thách thức lớn nhất cho toàn nhân loại trong thế kỷ XXI.

  doc22p thuong_632 21-12-2012 267 117   Download

 • Tài liệu nêu lên những đặc điểm cần được lưu ý và đề xuất một số vấn đề để gợi ý cho các nhà quản lý, các nhà sản xuất kinh doanh cung như các cộng đồng nông thôn thấy được tính chất cấp bách và ý nghĩa to lớn của công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển đất nước.

  pdf153p lalan38 28-03-2013 222 99   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Việt Nam và phát triển bền vững (nhóm 1)" trình bày các nguyên tắc cho phát triển bền vững ở VN, phân tích và chứng minh nguyên tắc thứ 2 bằng các dữ liệu về phát triển kinh tế xã hội của VN, những việc cần làm để VN có một xã hội phát triển bền vững, vấn đề môi trường.

  doc16p nguyenquangminh1612 16-11-2014 86 15   Download

 • Nợ công trong ngắn hạn có thể có những ảnh hưởng tích cực nhất định. Tuy nhiên, nợ công ở mức cao, kéo dài sẽ gây tác động tiêu cực cho sự phát triển bền vững. Những nước có mức nợ công nghiêm trọng đều bắt nguồn từ tình trạng thâm hụt ngân sách không thể kiểm soát mà nguyên nhân trực tiếp là sự yếu kém của chính phủ và nguyên nhân sâu xa chính là sự yếu kém của thể chế. 

  pdf14p manutd1907 02-07-2015 51 4   Download

 • Ảnh hưởng của tự do hóa trong thương mại đối với phát triển bền vững môi trường biển và nước ở Việt Nam trình bày về môi trường nước biển ven bờ, tài nguyên và môi trường nước, những tác động tiêu cực của tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

  pdf23p thaodien102 16-11-2015 49 3   Download

 • Từ một số quan điểm, nguyên tắc của UNESCO trong việc bảo vệ những giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và tính chân xác của các di sản thế giới, vừa đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến di sản…, tác giả đã đề cập đến việc. Thực hiện các cam kết quốc tế, tạo lập và duy trì sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển bền vững đối với các di sản thế giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 14 0   Download

 • Báo cáo t ng quan môi tr ng toàn c u năm 200ổ ườ ầ 0 GEO-2000 tổng kết những gì chúng ta đã đạt được với tư cách là những người sử dụng và giữ gìn các hàng hóa, dịch vụ môi trường mà hành tinh cung cấp. Báo cáo đã phân tích hai xu hướng bao trùm khi loài người bước vào thiên niên kỷ mới. -Thứ nhất: Các hệ sinh thái và sinh thái nhân văn toàn cầu bị đe dọa bởi sự mất cân bằng sâu sắc trong năng suất và trong phân bố hàng hóa, dịch vụ.

  ppt62p quangtrung86 23-06-2012 559 152   Download

 • Nội dung Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển bền vững du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa nhằm làm rõ quan điểm phát triển du lịch bền vững và không bền vững, hiện trạng phát triển du lịch bền vững ở Khánh Hòa, nhận diện một số thách thức, đưa ra giải pháp xây dựng nhãn bông sen xanh cho các khách sạn tại Nha Trang và những nguyên tắc phát triển du lịch bền vững.

  pdf29p hoa_hong91 23-04-2014 217 74   Download

 • Bài giảng Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất: Chương 9 - Sử dụng, quản lý đất bền vững cung cấp cho các bạn những khái niệm về sử dụng, quản lý đất bền vững; phát triển nông nghiệp bền vững, nguyên tắc đánh giá bền vững, hiện trạng tài nguyên đất, một số vấn đề liên quan đến tài nguyên đất.

   

  ppt27p minhjs 16-05-2015 268 77   Download

 • 1992: Hội nghị thượng đỉnh trái đất về môi trường và phát triển tại Rio de Janero (Braxin). 178 nước tham dự. Ký kết 5 văn kiện quan trọng: Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển với 27 nguyên tắc chung xác định những quyền và trách nhiệm của các quốc gia nhằm làm cho thế giới PTBV. Chương trình nghị sự 21 về PTBV. Tuyên bố các nguyên tắc quản lý, bảo vệ và PTBV rừng. Công ước khung của Liên hợp...

  ppt71p alt_12 23-07-2013 143 22   Download

 • Chúng ta đang sống trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI với 3 đặc trưng nổi bật: (i) phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành chiến lược phát triển của toàn thể giới; (ii) hội nhập và toàn cầu hóa; và (iii) biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trở thành thách thức lớn nhất cho toàn nhân loại trong thế kỷ XXI.

  pdf31p badaovl 20-05-2013 56 18   Download

 • Với bài viết này, bên cạnh việc luận giải các vấn đề lý thuyết liên quan đến vùng và liên kết vùng, tác giả đã chỉ ra những lợi thế (về địa lý, tài nguyên, điều kiện kinh tế-xã hội) cũng như những khó khăn, thách thức đối với việc phát triển vùng và liên kết vùng ở Tây Bắc.

  pdf11p thiendiadaodien_6 12-02-2019 18 6   Download

 • Chương 8 được coi là một định hướng tiến tới một tương lai phát triển bền vững có sức chống chịu các tác động của cực đoan khí hậu ở Việt Nam. Với mục đích và yêu cầu đó, chương này đã trình bày những nội dung về “Mối quan hệ của QLRRTT tới phát triển bền vững”, “Tích hợp ứng phó ngắn hạn và dài hạn đối với hiện tượng cực đoan”, và “Quan hệ giữa QLRRTT, thích ứng với cực đoan khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”.

  pdf43p dtphuongg 10-09-2018 7 0   Download

 • Chúng ta đang sống trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI với 3 đặc trưng nổi bật: (i) phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành chiến lược phát triển của toàn thể giới; (ii) hội nhập và toàn cầu hóa; và (iii) biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trở thành thách thức lớn nhất cho toàn nhân loại trong thế kỷ XXI.

  pdf32p conchokon 27-11-2012 74 25   Download

 • Nghiên cứu áp dụng các nguyên tắc bảo tàng hoá di sản văn hoá là một trong các hình thức hoạt động bảo tàng có khả năng thích ứng với những biến đổi diễn ra trong đời sống xã hội nói chung và các hình thức hoạt động văn hóa nói riêng, để bảo tàng hoàn thành tốt hơn vai trò, chức năng của mình trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, phục vụ yêu cầu phát triển bền vững.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 36 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Những nguyên tắc phát triển bền vững
p_strCode=nhungnguyentacphattrienbenvung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản