intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp đo lường GDP

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phương pháp đo lường GDP
 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dòng luân chuyển nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản lượng của nền kinh tế; Tổng sản phẩm quốc nội; Tổng thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân ròng; Đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP; Đo lường biến động giá; Tỷ lệ thất nghiệp; Khái quát về mô hình tổng cầu-tổng cung và các biến số kinh tế vĩ mô.

  pdf18p matroicon2510 30-11-2022 20 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế và xã hội đến phát thải CO2 tại các quốc gia phát triển và đang phát triển y khám phá ảnh hưởng của một số nhấn tố kinh tế và xã hội đến phát thải CO2 tại 57 quốc gia (14 quốc gia phát triển và 43 quốc gia đang phát triển) trong giai đoạn 1995-2015 thông qua phương pháp FMOLS, hồi quy phân vị.

  pdf21p vihennessey 26-09-2022 24 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số chỉ tiêu đo lường thành tựu của nền kinh tế; phương pháp xác định tổng sản phẩm quốc nội (GDP); các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf34p hoathachthao090 25-02-2022 21 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 Đo lường sản lượng và mức giá, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu định nghĩa, nội dung, cách thức đo lường, tầm quan trọng và ứng dụng của từng biến số trên trong đánh giá kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hoathachthao090 25-02-2022 14 1   Download

 • Bài viết khám phá khái niệm giá trị nhằm làm rõ mối quan hệ giữa giá cả và giá trị trên thị trường. Mối quan hệ này là quan trọng trong việc xác định cân bằng thị trường và cân bằng tổng quát của nền kinh tế. Trên nền tảng lý thuyết này, bài viết tiếp cận phương pháp giá trị tăng thêm để đo lường tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mô hình cân bằng tổng quát trên cơ sở cân bằng thị trường và cân bằng vĩ mô.

  pdf13p visergeybrin 25-11-2021 25 2   Download

 • Nghiên cứu này đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam (thông qua tỷ lệ khe hở thanh khoản – FGAPP) trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Trên cơ sở thu thập dữ liệu và tính toán từ các báo cáo tài chính của 25 NHTMCP Việt Nam đồng thời thu thập dữ liệu các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát được thu thập từ trang web của Worldbank. Phương pháp ước lượng FGLS (Feasible Generalized Least Squares) được sử dụng để khắc phục các khuyết tật của mô hình FEM.

  pdf12p vimarkzuckerberg 05-11-2021 22 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm; Các phương pháp tính GDP; GDP danh nghĩa theo giá thị trường; GDP & các chỉ tiêu khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p tomjerry003 03-11-2021 24 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 2 Hạch toán thu nhập quốc dân cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Chỉ ra cách xác định các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP và lạm phát; Xây dựng các phương pháp xác định GDP; Phân tích ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích kinh tế vĩ mô; Phân tích các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf11p caphesuadathemchanh 25-10-2021 37 0   Download

 • Bài nghiên cứu đưa ra một bằng chứng thực nghiệm về vai trò của phát triển tài chính đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy bảng cho một mẫu 30 nước đang phát triển trong thời kỳ 1997-2012, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tổng tiết kiệm trong nước so với GDP là thước đo quan trọng trong việc đo lường đóng góp của phát triển tài chính vào tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển trong thời kỳ nghiên cứu.

  pdf68p thiennhaikhach07 01-08-2021 28 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tổng hợp cơ sở lý thuyết và ứng dụng về hệ thống tài khoản quốc gia. Tiếp cận thuyết giá trị để đo lường tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế bằng phương pháp giá trị tăng thêm. Nghiên cứu cấu trúc SAM nhằm liên kết hệ thống tài khoản quốc gia và mô hình cân bằng tổng quát.

  pdf26p elysadinh 07-06-2021 15 0   Download

 • Chương 3 - Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dòng luân chuyển của nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản lượng của nền kinh tế; tổng sản phẩm quốc nội; đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP; đo lường biến động giá; khái quát về mô hình tổng cầu - tổng cung và các biến số kinh tế vĩ mô;…

  pdf20p lovebychance04 20-05-2021 40 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân" gồm 4 nội dung tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội; các phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội; một số chỉ tiêu liên quan đến GDP; các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf20p kethamoi11 25-03-2021 52 1   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản" tìm hiểu về đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội; xây dựng các phương pháp xác định GDP; phân tích các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf33p angicungduoc9 04-01-2021 65 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng chu chuyển của nền kinh tế, hiểu được GDP; GNP và phương pháp tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p tamynhan3 05-08-2020 15 1   Download

 • Phần tiếp theo bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia" cung cấp cho người học một số công thức và phương pháp tính GDP, các bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tamynhan3 05-08-2020 40 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 2: Hạch toán thu nhập nền kinh tế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lịch sử GDP, GDP được đo lường thế nào? phương pháp tính GDP, các cấu phần chi tiêu/ thành phần tổng cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p nanhankhuoctai1 06-05-2020 29 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Đo lường chi phí sinh hoạt" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, phương pháp tính CPI, những vấn đề với đo lường CPI, phân biệt CPI với D-GDP, những ứng dụng và chỉ số giá tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p abcxyz123_07 19-03-2020 74 2   Download

 • Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product - GDP) là một chỉ tiêu thống kê phản ánh tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Phương pháp sản xuất là phương pháp cơ bản được sử dụng để ước lượng GDP. Với phương pháp này, chất lượng chỉ tiêu GDP phụ thuộc lớn vào mức độ bao phủ thống kê của các hoạt động kinh tế.

  pdf3p bangchungthep4 09-03-2020 64 2   Download

 • Mục tiêu của bài viết là phân tích, đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam nhìn từ góc độ kinh tế.

  pdf18p viwashington2711 02-12-2019 56 1   Download

 • Muốn tính được tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) phải có các đại lượng tốc độ tăng GDP, tốc độ tăng vốn hoặc tài sản cố định (TSCĐ), tốc độ tăng lao động làm việc và các hệ số đóng góp của lao động (β), hệ số đóng góp của vốn hoặc TSCĐ (α). Trong thực tế tính toán tốc độ tăng TFP ở Việt Nam, một trong những khó khăn nhất phải được nghiên cứu và giải quyết là tính tốc độ tăng vốn hoặc TSCĐ (từ đây chúng tôi đề cập đến TSCĐ). Bài viết này đưa ra phương pháp xử lý số liệu để tính tốc độ tăng TSCĐ.

  pdf6p fennik 18-11-2019 37 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp đo lường GDP
p_strCode=phuongphapdoluonggdp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2