intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ pháp luật đất đai

Xem 1-20 trên 237 kết quả Quan hệ pháp luật đất đai
 • Bài viết trình bày và phân tích những tác động của việc ghi nhận nguyên tắc quản trị tốt trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc đề cao các yếu tố của quản trị tốt cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức đối với hệ thống pháp luật quốc gia.

  pdf16p viellenkullman 13-05-2022 10 1   Download

 • Tài liệu "Pháp luật cho mọi gia đình" gồm 86 câu hỏi - trả lời về các quan hệ pháp luật phát sinh trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi gia đình với cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf120p viginnirometty 04-05-2022 24 8   Download

 • Sự phát triển của thế giới trong thời đại 4.0 đặt ra cho Việt Nam những cơ hội cũng như thách thức không nhỏ. Cùng với đó, những ảnh hưởng trong tình hình hiện nay về biến đổi khí hậu đòi hỏi pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam cần có những giải pháp hoàn thiện trong việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường nhằm thực hiện trách nhiệm trong quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát vấn đề bảo vệ môi trường giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 18 1   Download

 • Bài viết luận giải và đưa ra các đề xuất để chỉnh sửa pháp luật Việt Nam theo hướng xác định lấy học thuyết chiếm hữu bất lợi làm cơ sở lí thuyết điều chỉnh mối quan hệ xác lập quyền sử dụng đất giữa người chiếm hữu đất trên thực tế với người có giấy tờ, bằng chứng về đất tại Việt Nam.

  pdf14p viplato 05-04-2022 10 0   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề xuất mục tiêu, quan điểm và giải pháp tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk trong những thời gian tới.

  pdf186p badbuddy09 29-03-2022 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất. Thông qua việc tìm hiểu thực trạng của pháp luật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  pdf103p badbuddy07 11-03-2022 12 5   Download

 • Trong quá trình các hộ gia đình được giao ruộng đất để sản xuất nông nghiệp, nhiều trường hợp đã tự nguyện đổi ruộng cho nhau thông qua nhiều hình thức như: Thỏa thuận miệng, lập văn bản viết tay, văn bản có công chứng, chứng thực… Trong thực tế, nhiều trường hợp đã phát sinh tranh chấp và đã khởi kiện nhờ Tòa án giải quyết. Trong bài viết này, từ một vụ án đã được xét xử, xin nêu bình luận pháp lý về việc áp dụng pháp luật và quan điểm giải quyết của Tòa án.

  pdf7p vilouispasteur 11-03-2022 8 0   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm đạt được các mục đích cơ bản sau đây: Hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện; làm tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của huyện Thanh Trì và là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên đại học và học viên sau đại học của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống pháp luật đất đai nói chung và các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng.

  pdf106p badbuddy07 11-03-2022 24 6   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích, tìm hiểu nội hàm của các khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nhận diện những đặc trưng cơ bản của các khái niệm này; tìm hiểu, hệ thống hóa cơ sở lý luận của việc xây dựng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nghiên cứu sự hình thành và phát triển của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p badbuddy07 11-03-2022 27 2   Download

 • Trên cơ sở các qui định của pháp luật và thực tiễn triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu một cách toàn điện, có hệ thống vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; chỉ ra những điểm hợp lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf117p badbuddy07 11-03-2022 22 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ thống các chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu kiện liên quan đến TCĐĐ, đền bù và giải tỏa. Từ hiện trạng việc thực thi các chính sách, quy định nói trên trong cuộc sống, luận văn rút ra kết luận và đề xuất một số giải pháp giải quyết khiếu kiện liên quan đến TCĐĐ, đền bù và giải tỏa hiệu quả, khả thi.

  pdf99p badbuddy06 04-03-2022 16 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa công và hoạt động điều tra; so sánh, đối chiếu với luật pháp một số quốc gia trên thế giới; nghiên cứu lịch sử mối quan hệ giữa công tố với điều tra từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong mối quan hệ giữa công tố và điều tra hiện nay và nguyên nhân của kết quả, hạn chế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf127p badbuddy06 04-03-2022 6 0   Download

 • Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích, luận văn góp phần làm rõ thêm một số nội dung về lý luận của pháp luật góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam cũng như đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật góp vốn bằng quyền sử dụng đất; qua đó điều hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng như đảm bảo quyền quản lý tối cao của Nhà nước đối với đất đai nhằm phát huy tối đa tiềm lực của đất đai trong phát triển kinh tế đất nước.

  pdf91p badbuddy06 04-03-2022 13 0   Download

 • Mục đích của đề tài là hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại đất đai của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền thông qua việc nghiên cứu thực tế tại địa bàn một huyện ngoại thành của Thành phố Hà Nội; qua đó đề xuất những quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết khiếu nại về đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn khách quan trong điều kiện kinh tế thị trường và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

  pdf87p badbuddy03 22-02-2022 5 0   Download

 • Các vấn đề pháp lý về đất đai trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đất đai đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Luật Đất đai năm 2003 ra đời nhằm giải quyết những vấn đề căn bản mà từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện một cách đầy đủ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  pdf134p cucngoainhan7 23-02-2022 13 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài này nhằm làm sáng tỏ cở sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về Thế chấp QSDĐ trong các TCTD Việt Nam hiện nay, qua đó tìm hiểu những bất cập còn tồn tại của pháp luật và những khó khăn trong quá trình triển khai thi hành trên thực tế của các Bên trong quan hệ thế chấp QSDĐ. Bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình tác giả mong muốn lý giải những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập của pháp luật và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại của pháp luật hiện hành, đáp ứng một cách tốt nhất những yêu cầu do thực tế cuộc sống đặt ra.

  pdf125p badbuddy05 21-02-2022 5 0   Download

 • Luận văn có mục đích nghiên cứu là chỉ ra những điểm còn thiếu sót, hạn chế của khung pháp luật điều chỉnh quan hệ thuê đất giữa Nhà nước và người sử dụng đất ở Việt Nam trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật tại một địa phương. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm việc nâng cao hiệu quả thi hành, áp dụng các chế định điều chỉnh quan hệ pháp luật đất đai này trên thực tế.

  pdf87p badbuddy05 16-02-2022 3 1   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài nhằm: Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng quy định góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cũng như phân tích sâu hơn các quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong các văn bản pháp luật nhằm tháo gỡ những khuyết tật của nó; cung cấp cơ sở khoa học cho việc ban hành và sửa đổi bổ sung các quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, đồng thời góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai ở nước ta.

  pdf73p badbuddy05 16-02-2022 9 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu đạt được các mục đích cơ bản sau đây: Hệ thống hóa, tìm hiểu làm rõ cơ sở lý luận chung của các quy định pháp luật về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước thực hiện; đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; đề xuất một số định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf121p badbuddy05 16-02-2022 15 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm sáng tỏ hệ thống lý luận, chính sách pháp luật về đất nông nghiệp. Đồng thời phân tích thực trạng pháp luật đất đai liên quan đến đất nông nghiệp ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, cũng như việc tổ chức triển khai ứng dụng trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

  pdf124p badbuddy05 16-02-2022 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ pháp luật đất đai
p_strCode=quanhephapluatdatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2