intTypePromotion=3

Quản Quản trị vốn chủ sở hữu

Xem 1-20 trên 144 kết quả Quản Quản trị vốn chủ sở hữu
 • Bài giảng Kế toán tài chính Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu, nguồn vốn kinh doanh, chứng từ, nguồn gốc của vốn kinh doanh, kế toán lợi nhuận chưa phân phối, kế toán các loại quỹ và các ví dụ minh họa.

  pdf35p wide_12 28-07-2014 91 18   Download

 • Tiểu luận: Quản lý vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mại có nội dung giới thiệu chung về vốn chủ sở hữu, quy mô vốn chủ sở hữu, xác định quy mô vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, mục tiêu quản trị vốn chủ sở hữu, các quy định về an toàn liên quan đến vốn chủ sỡ hữu tại Việt Nam.

  pdf22p livetolove79 29-05-2015 104 32   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu như quỹ thưởng Ban điều hành công ty,… Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế và được sử dụng vào việc khen thưởng hoặc các mục đích khác phục vụ công tác điều hành của Ban giám đôc, Hội đồng quản trị.

  doc2p chikorita 03-12-2009 439 98   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 7 Kế toán vốn chủ sở hữu thuộc bài giảng Kế toán tài chính nhằm nêu những vấn đề chung về kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán LN chưa phân phối, kế toán các khoản điều chỉnh VCSH, kế toán quỹ dự trữ thuộc VCSH, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf10p wide_12 30-07-2014 74 9   Download

 • Bài viết đánh giá tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2015. Những khuyến nghị được đưa ra cho các nhà quản trị, hoạch định chính sách nhằm quản trị vốn chủ sở hữu tốt hơn, giảm thiểu chi phí, rủi ro tín dụng, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản, góp phần gia tăng lợi nhuận và phát triển quy mô ngân hàng thương mại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p dangthitrangtrang 07-05-2018 45 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Vốn chủ sở hữu trong các ngân hàng tại Việt Nam, các vấn đề quản trị vốn sau đây để nắm bắt được những nội dung về phát triển kinh tế và sự phát triển của các ngân hàng thương mại, các vấn đề phát sinh trong quản trị vốn chủ sở hữu các ngân hàng thương mại và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 22 1   Download

 • Tiền gửi cá nhân và tổ chức chức khác (DT cơ bản) (kỳ hạn, không kỳ hạn, tiết kiệm) Dự trữ chứng khoán (DT phụ) • Vốn vay liên ngân hàng Đầu tư chứng khoán • Vốn chủ sở hữu (cổ phiếu, Cho vay & cho thuê tài sản thặng dư vốn, lợi nhuận giữ Tài sản khác (nhà cửa, trang lại) thiết bị,…) Tổng tài sản có = Tổng nợ phải trả + Vốn CSH Tổng tài sản có = Tổng tài sản nợ Sử dụng vốn tích lũy = nguồn vốn ...

  pdf12p tab_12 29-07-2013 42 4   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 4: Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn huy động, quản trị vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p tieu_vu11 17-06-2018 18 2   Download

 • Luận án đã làm rõ những vấn đề cơ bản về vốn chủ sở hữu và quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại (NHTM) như: khái niệm, mục đích, nội dung, tiêu chí đo lường và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vốn chủ sở hữu NHTM; đây là những lý luận nền tảng cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài này.

  pdf173p change04 08-06-2016 82 29   Download

 • (như thể hiện trong hình Nếu equityholders quyết định ngừng theo dõi, sự năng động của giá trị tài sản trở thành , nhưng họ tiết kiệm chi phí giám sát r γ. Trốn tránh việc trở nên tối ưu cho equityholders bất cứ khi nào sự mất mát tức thời của E giá trị vốn chủ sở hữu ít hơn chi phí này theo dõi.

  pdf34p banhbeo9 19-11-2011 29 3   Download

 • Chương 3 - Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương 3: Khái niệm nguồn vốn, các loại nguồn vốn của NHTM, tầm quan trọng của nguồn vốn trong ngân hàng thương mại, các mô hình quản trị nguồn vốn, quản trị vốn chủ sở hữu, quản trị vốn tiền gửi, quản trị vốn phi tiền gửi.

  pdf20p tieu_vu02 02-06-2018 20 2   Download

 • Quyết định đầu tư (Captital budgeting decisions): Quyết định đầu tư chủ yếu để trả lời các câu hỏi sau: Đầu tư vào đâu, Cái gì? Đầu tư khi nào là thích hợp? Và quy mô đầu tư ra sao? Dễ dàng nhận ra rằng, quyết định đầu tư liên quan đến vế trái của bảng cân đối tài sản. Một quyết định đầu tư đúng sẽ làm tăng giá trị thị trường của công ty và như thế sẽ gián tiếp làm tăng sự giàu có của các cổ đông.

  pdf22p mrshare32 03-01-2010 438 285   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf12p phuonghoangnho 22-04-2010 637 279   Download

 • Mục tiêu chung Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn – quĩ chủ sở hữu như nguồn vốn kinh doanh, quĩ đầu tư phát triển, quĩ dự phòng tài chính, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lợi nhuận chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu khác, các nguồn kinh phí như quĩ khen thưởng và phúc lợi, kinh phí sự nghiệp, kinh phí chương trình, dự án, kinh phí đã hình thành TSCĐ và các khoản khác....

  doc35p tambq39 20-10-2010 489 252   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf11p bongbongcam 11-08-2010 520 179   Download

 • Quản trị doanh nghiệp quyết định cơ cấu vốn góp của một công ty, chính là khái niệm chỉ việc các nhà đầu tư vốn vào công ty. Để có thể hiểu được mối liên quan giữa khái niệm cơ cấu vốn chủ sở hữu và chi phí vốn của doanh nghiệp,từ đó có phương hướng đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm giảm thiểu chi phí đó, cần thiết phải so sánh ....

  pdf12p haidang 11-06-2009 387 172   Download

 • Khái niệm về tài chính doanh nghiệp: a.Khái niệm về doanh nghiệp: Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện bởi các doanh nghiệp chứ không phải các cá nhân.

  pdf51p meomayhamchoi 29-06-2011 284 121   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty

  doc5p samsara69 19-04-2011 217 96   Download

 • 2.1.1. Khái niệm - LN (tỷ suất LN) là thu nhập có được từ một khoản đầu tư được tính bằng tỷ lệ % giữa thu nhập và giá trị của vốn đầu tư. Mục tiêu của doanh nghiệp là tạo ra giá trị, tối đa hóa lợi nhuận sau thuế, tối đa hóa giá trị tài sản chủ sở hữu, tối đa hóa gia trị doanh nghiệp.

  ppt182p chuot_kyvong90 28-09-2011 307 90   Download

 • Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện bởi các doanh nghiệp chứ không phải các cá nhân.

  pdf64p muaythai7 30-08-2011 150 63   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quản Quản trị vốn chủ sở hữu
p_strCode=quanquantrivonchusohuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản