intTypePromotion=1
ADSENSE

Quỹ bảo hiểm xã hội

Xem 1-20 trên 1363 kết quả Quỹ bảo hiểm xã hội
 • Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (Phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mẫu giấy này nhằm xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

  doc4p thenthen19 15-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHYT, BHXH (Mẫu số: 04a-TBH) là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp lại tổng số lao động, quỹ lương và mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu bảng tổng hợp nêu rõ thông tin nội dung điều chỉnh lao động, quỹ lương, điều chỉnh số phải thu. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc1p thenthen19 15-06-2022 4 1   Download

 • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls1p hoababytrang2510 04-06-2022 4 0   Download

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 4: Hệ thống an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về bảo hiểm xã hội; cứu trợ xã hội; ưu đãi xã hội; quỹ dự phòng, chương trình xóa đói giảm nghèo và dịch vụ an sinh xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p charaznable 06-06-2022 8 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ luật lao động; Trách nhiệm vật chất; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Những quy định riêng đối với lao động nữ; Lao động chưa thành niên; Người lao động cao tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf103p viginnirometty 04-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn quy định các tội phạm về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật Hình sự, đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật đối với các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 13 2   Download

 • Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 220 người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phương pháp phân tích hồi quy đa biến, nhóm tác giả đã tìm ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức gồm: Nhận thức và hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu nhập, truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện; ý thức sức khỏe khi về già; chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  pdf4p viedison 13-04-2022 18 5   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề chung của pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hạn chế trong việc áp dụng các quy định này và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

  pdf94p badbuddy08 25-03-2022 27 5   Download

 • Mục tiêu của luận văn là qua nghiên cứu cơ sở lý luâṇ và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luâṭ về bảo hiểm xã hội bắt buôc̣ tại thành phố Hà Nội từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc trong giai đoạn hiện nay.

  pdf85p badbuddy08 16-03-2022 20 5   Download

 • Luận văn có mục đích là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay.

  pdf117p badbuddy07 11-03-2022 11 5   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật quy định về nguồn hình thành và sử dụng quỹ hưu trí ở Việt Nam. Phân tích về tình hình thực hiện chế độ hưu trí hiện hành, phát hiện những vấn đề bất cập trong các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nguồn hình thành và sử dụng quỹ hưu trí ở nước ta.

  pdf94p badbuddy07 11-03-2022 4 0   Download

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 - ưu đãi xã hội, chương 5 - quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo, chương 6 - bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội, chương 7 - nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, chương 8 - quản lí nhà nước về an sinh xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf128p cucngoainhan7 22-02-2022 27 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế bảo hiểm - Chương 2: Bảo hiểm xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời, bản chất, đối tượng, chức năng; Nguyên tắc và tính chất của bảo hiểm xã hội; Quan điểm cơ bản về BHXH; Hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm xã hội; Quỹ bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (quá trình phát triển, chế độ, hình thức)

  pdf29p hoathachthao090 25-02-2022 121 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội bắt buộc, các quy định pháp luật liên quan và thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc và nâng cao hiệu quả thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf103p badbuddy05 16-02-2022 35 4   Download

 • Nghị quyết 118/NQ-CP năm 2021 ban hành về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 10 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là tìm hiểu làm sáng tỏ các quy định và hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt Nam về phương diện pháp lý và thực tiễn thực hiện. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ và nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ trong thời gian tới.

  pdf97p badbuddy05 16-02-2022 5 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Hệ thống hóa và góp phần bổ sung hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về vi phạm pháp luật trong đóng, hưởng BHXH, tìm hiểu nội dung các quy định về vi phạm pháp luật trong đóng, hưởng BHXH và thực tiễn áp dụng; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về vi phạm pháp luật trong đóng, hưởng BHXH.

  pdf115p badbuddy05 16-02-2022 63 2   Download

 • Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận về nội dung, vai trò của chế độ bảo hiểm hưu trí. Ngoài ra, luận văn còn đánh giá thực trạng của các quy định pháp luật về chế độ hưu trí, chỉ ra những điểm hạn chế và nguyên nhân của sự bất cập để từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện các quy định về chế độ hưu trí ở nước ta hiện nay từ thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf91p badbuddy04 11-02-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận cũng như một số nội dung cơ bản của các quy định pháp luật về thu BHXH, thực trạng áp dụng pháp luật về thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam, trên cơ sở đó có những đánh giá và kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện mảng pháp luật này.

  pdf87p badbuddy04 11-02-2022 4 0   Download

 • Tác giả làm sáng tỏ thực trạng của các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về BHXH tự nguyện, từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về BHXH tự nguyện trong thực tế.

  pdf91p badbuddy04 11-02-2022 47 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quỹ bảo hiểm xã hội
p_strCode=quybaohiemxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2